Dokumenty w handlu zagranicznym - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 5180
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumenty w handlu zagranicznym - wykład - strona 1 Dokumenty w handlu zagranicznym - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Bogdan Buczkowski
Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze
Wykład V – Dokumenty w handlu zagranicznym


handlowe
transportowe
Kwit składowy, magazynowy – uprawnia do wejścia w posiadanie rzeczy, która jest przedmiotem składowania. Prawa z tego
dokumentu możemy przenosić na inne osoby.
1. Dokumenty przewozowe:
Transport powietrzny:
 MAWB/AWB - zbiorczy list przewozowy dla przesyłek skonsolidowanych. Na jego podstawie spedytor przekazuje
przesyłkę przewoźnikowi. Wypełniany w języku angielskim.
 HABW – list przewozowy dla pojedynczych przesyłek skonsolidowanych. Spedytorski lotniczy list przewozowy, w
którym wyszczególniona jest cena za przewóz. Wypełniany w języku angielskim.
Transport kolejowy:
 CIM –Dokument imienny, niezbywalny. Wypełniany w języku kraju nadania z tłumaczeniem na język francuski,
niemiecki lub włoski.
 SMGS – przy przewozach do krajów byłego ZSRR, Mongolii i niektórych krajów Azji. Wypełniany w języku kraju
nadania z tłumaczeniem na język niemiecki lub rosyjski.
Transport samochodowy:
 CMR – Międzynarodowy samochodowy list przewozowy. Dokument imienny, niezbywalny
Transport morski:
Konosament morski – potwierdzenie przewoźnika że przyjął towar i zobowiązanie że wyda go w porcie
przeznaczenia, danej osobie. Może być wystawiony imiennie, na okaziciela lub na zlecenie. Zbywanie konosamentu
w drodze indosu. Musi zawierać oświadczenie przewoźnika że towar został załadowany (shipped/on board).
 bezpośredni – na jeden środek przewozowy
 kombinowany – więcej niż jeden środek przewozowy
2. Dokumenty spedytorskie:
Dokumenty te zezwalają na przeładunek lub zmianę rodzaju transportu.
 FIATA FBL - umożliwia spedytorowi występowanie w roli przewoźnika morskiego w przewozach relacji port-port
oraz w roli operatora multimodalnego czyli oferującego kompleksową usługę. Spedytor oferuje też klientowi
możliwość odbioru towaru w miejscu wyznaczonym przez klienta, poza portem załadunkowym.
 FIATA FCR - jest spedytorskim zaświadczeniem przejęcia towaru. Jest to dokument wystawiany przez spedytora, w
którym to spedytor potwierdza że przejął w dokumencie określony towar, z nieodwołalnym zleceniem jego
dostarczenia wymienionemu w nim odbiorcy lub postawienia go do jego dyspozycji. Niezbywalny.
 FIATA FCT - świadectwo transportowe wydane przez spedytora. Zbywalny gdyż wydanie przesyłki może nastąpić
jedynie po okazaniu oryginalnego dokumentu.
 FIATA SDT - deklaracja załadowcy dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych, zawierająca szczegółowe
informacje o niebezpiecznym towarze.
 Konosament spedytorski – spedytor bierze na siebie odpowiedzialność za towar, przebieg transportu, uszkodzenie
transportu itp.
3. Dokumenty ubezpieczeniowe:

Polisa ubezpieczeniowa – pełny tekst umowy ubezpieczeniowej w której ubezpieczyciel zobowiązuje się wobec
ubezpieczającego do zapłacenia określonego odszkodowania w przypadku zajścia okoliczności niezależnych od
stron umowy, a powodujący szkodę w czasie transportu.
 Polisa pojedyncza - jednorazowa umowa o ubezpieczenie towaru w czasie trwania danej podróży.
 Polisa generalna - ramowa umowa ubezpieczenia, w której ubezpieczający zobowiązuje się ubezpieczać
wszystkie przesyłki objęte umową generalną.
 Polisa obrotowa - uproszczona forma polisy generalnej. Obejmuje wszystkie otrzymywane i wysyłane
przez ubezpieczającego przesyłki. Przesyłek tych nie trzeba zgłaszać każdorazowo ubezpieczycielowi, gdyż
w umowie ustalone zostały sumy obrotów ubezpieczającego w danym okresie.
Dr. Bogdan Buczkowski
Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze
Wykład V – Dokumenty w handlu zagranicznym


Polisa odpisowa - odmiana polisy generalnej. Ubezpieczony deklaruje z góry przewidywaną sumę
ubezpieczenia wszystkich przesyłek w okresie trwania umowy. Ubezpieczony przedstawia
ubezpieczycielowi okresowy wykaz otrzymywanych i wysyłanych przesyłek. Na tej podstawie następuje
odpisanie ich wartości z ogólnej sumy ubezpieczenia.
Certyfikat ubezpieczeniowy - wystawiany na podstawie polisy generalnej lub obrotowej. Stanowi dowód istnienia
takiej polisy. Uprawnia posiadacza do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w ramach i na warunkach umowy
generalnej.
4. Dokumenty odprawy celnej:

SAD - służy do zgłoszenia towarów klasyfikowanych w jednej pozycji taryfy celne i pochodzących z jednego kraju.
W skład formularza wchodzi SAD i SAD Bis.
5. Dokumenty finansowe:
Weksel – rodzaj papieru wartościowego, imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla zobowiązuje się
bezwarunkowo, że inna osoba dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty określonej sumy pieniężnej.
 weksel in blanco - nie został wypełniony całkowicie, brakującym elementem, który najczęściej jest nie
określony w chwili wystawienia weksla jest suma wekslowa.
Czek - pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku
bankowego.
Inkaso dokumentowe - polegająca na pobraniu przez bank od kupującego na rzecz sprzedającego określonej
należności, w zamian za wydanie powierzonych przez sprzedającego dokumentów, zgodnie z ustalonymi
warunkami. Stanowi zabezpieczenie zarówno dla eksportera jak i importera. Dla sprzedającego przed ryzykiem
odebrania towaru przez kupującego bez dokonania zapłaty, a kupującemu daje możliwość odroczenia płatności do
momentu otrzymania towaru. Bank eksportera i importera pełni rolę pośrednika.
 inkaso gwarantowane – najbezpieczniejsze dla eksportera
 inkaso spedytorskie – towar trafia do spedytora
 inkaso akceptacyjne – dołączamy weksel
Akredytywa – pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia eksporterowi należności w zamian za złożenie
dokumentów reprezentujących towar. W rozliczeniach tego typu zleceniodawcą jest importer. Importer wpłaca on
środki na poczet akredytywy. Jeżeli eksporter spełni wymagania dostanie należność. Dla importera akredytywa nie
eliminuje ryzyka (niezgodność towaru).
 akredytywa gotówkowa – zobowiązanie banku otwierającego akredytywę do zapłaty, w zamian za
prezentowany dokument
 akredytywa akceptacyjna – zobowiązanie w ramach akredytywy ogranicza się do akceptowania traty.
 akredytywa gwarancyjna – akredytywa z odroczonym terminem płatności.
 akredytywa odwołalna – bank otwierający akredytywę ma prawo zmienić lub odwołać swoje
zobowiązanie.
 akredytywa nieodwołalna – nie może być zmieniona lub anulowana bez zgody stron.
Różnice między inkaso a akredytywą:
 akredytywa jest droższa
 akredytywę otwiera importer, inkaso eksporter
 inkaso prostsze procedury
 po zawarciu kontraktu eksporter wysyła towar – inkaso
 eksporter nie wyśle towaru dopóki akredytywa nie zostanie otwarta
6. Dokumenty dodatkowe:


Świadectwo pochodzenia - dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia importowanego towaru i jest
wymagany przez administrację celną kraju importera. Posiadanie tego dokumentu umożliwia importerowi
uzyskanie preferencyjnych stawek celnych.
Specyfikacja towarowa - ułatwia manipulację towarem i kontrolę celną. Powinna zawierać: rodzaj, gatunek i jakość
towaru
znaki i numery identyfikacyjne, ilość towaru w opakowaniu, wagę brutto.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz