dokumentacja osobowa - referat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2828
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
dokumentacja osobowa - referat - strona 1 dokumentacja osobowa - referat - strona 2 dokumentacja osobowa - referat - strona 3

Fragment notatki:

Jest to referat na temat dokumentacji osobowej w ramach ćwiczeń z dokumentacji współczesnej. Taki referat jest warunkiem zaliczenia przedmiotu. Zawiera on 4 obowiązkowe punkty jakie pani profesor prosiła opracować, czyli: 1. Podstaw prawna; 2. Gdzie ta dokumentacje powstaje; 3. Typy i rodzaje dokumentacji; 4. Jaka jest jej treść (w tym zawartość i przydatność). Referat zawiera prezentację w PowerPointcie oraz tekst pisany, który rozwija i tłumaczy treści zawarte na slajdach (19 slajdów). 7 aktów prawnych jest opisanych na wysokim poziomie szczegółowości (wypunktowanie). Punkt o zawartości tej dokumentacji obejmuje jej podział na części A (dokumenty składane przed podjęciem pracy); B (dokumenty z zakresu zatrudnienia pracownika); C (dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy). Informacje ułożone są logicznie i przejrzyście. Referat bdb

Dokumentacja osobowa
Dane osobowe, rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, są każdą informacją dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby.
Przetwarzanie danych osobowych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. I Podstawa prawna
Ustawa o ochronie danych osobowych jest najobszerniejszym z aktów prawnych, dotyczących tego rodzaju dokumentacji. Określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych, a także prawa osób, których dane są, bądź mogą być przetwarzane w zbiorach danych. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się każdą informację dotyczącą osoby fizycznej, pozwalającą na określenie tożsamości tej osoby.
Określa organ do spraw ochrony danych osobowych, jest nim Generalny Inspektor Ochrony danych osobowych.
Określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych.
Określa jakie dane nie mogą być przetwarzane (m.in. dot pochodzenia rasowego, nałogów, chorób genetycznych, przynależności partyjnej).
Określa prawa osoby której dane osobowe dotyczą.
Rejestr zbiorów danych osobowych - obowiązek rej zb danych
Przepisy karne w przypadku bezprawnego przetwarzania d.o.
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
kwestie związane z dokumentacją osobową i płacową porusza w rozdziale 4, podzieloną na: a) Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania oraz b) postępowanie z dokumentacją osobową i płacową w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy. Rozdział ten mówi o obowiązkach przedsiębiorcy starającego się o możliwość przechowywania tej dokumentacji (wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, odpowiednie warunki przechowywania, zatrudnienie odpowiednio wyszkolonego personelu, postępowanie z aktami po likwidacji przedsiębiorstwa)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
Wymienia dokumenty, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę;
Określa obowiązek sporządzenia umowy o pracę, regulaminu pracy, legitymacji pracowniczej;
Określa zakres akt osobowych;
Wymienia inne dokumenty dotyczące stanowiska pracy, ewidencji czasu pracy, wynagrodzeń
Posiada załączniki w postaci przykładowych dokumentów:
- Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o za

(…)

…, jako profesjonalną stronę stosunku prawnego, obciążać będą wszelkie zaniedbania w tym zakresie;
Potwierdzają wykonywanie przez pracodawcę nałożonych na niego obowiązków; kontrolę tej dokumentacji mogą przeprowadzić m.in.. Organy Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Pracy.
Ewidencja czasu pracy pracownika i podstawa wypłacania wynagrodzenia
Ewidencja pracowników (dla potrzeb rankingów…
…, ksylen lub toluen. Wskazane jest utrzymanie warunków wilgotności na poziomie 45-60% i temperatury - 14-20 st C, a także ochronę przed mechanicznym zniszczeniem przez grzyby i gryzonie. Używać należy świetlówek o obniżonej emisji promieniowania UV, maksymalne natężenie światła nie powinno przekraczać 200 luksów. Wskazana jest eliminacja światła słonecznego.
Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz