Dokumentacja higieny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumentacja higieny-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

PROWADZENIE DOKUMENTACJI I ZAPIS Ó W W ODNIESIENIU DO DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ I DOBREJ PRAKTYKI PRODUKCYJNEJ Kwestie te zostan ą nieco szerzej om ó wione przy opisie niezb ę dnej dokumentacji potrzebnej do wdra ż ania systemu HACCR Niemniej jednak nale ż y podkr e ś li ć , ż e: Sprawny system dokumentacji i zapis ó w dotycz ą cych wszystkich element ó w obejmu­j ą cych zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej pozwala na udowodnienie, i ż wszystkie niezb ę dne procedury s ą odpowiednio realizowane. Obok do kumentacji prowadzonej przez pracownik ó w, w ka ż dym zak ł adzie powinna by ć ksi ąż ka kontroli sanitarnej dla potrzeb dokumentowania dzia ł a ń nadzorowych organ ó w urz ę dowej kon­troli ż ywno ś ci oraz teczka dokumentacji sanitarnej zawieraj ą ca: wyniki badania wody pr otoko ł y kontroli sanitarnej, decyzje i inne dokumenty wydawane przez organ nadzoru sanitarnego uzgodnion ą z w ł a ś ciwym organem nadzoru sanitarnego list ę pracownik ó w, wymagaj ą cych wst ę pnych i okresowych bada ń lekarskich za ś wiadczenia pracownik ó w o uko ń czonyc h szkoleniach. W podsumowaniu mo ż na wypunktowa ć dziesi ęć podstawowych zasad - hase ł Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej, kt ó re ka ż dy pracownik zak ł adu produkcji lub przetw ó rstwa ż ywno­ ś ci mo ż e traktowa ć jako swoisty „ DEKALOG" post ę powania. Zanim za czniesz jak ą kolwiek prac ę upewnij si ę , ż e posiadasz wymagane procedury i instrukcje. Zawsze post ę puj dok ł adnie wg instrukcji, nie stosuj „ skr ó t ó w" czy „ usprawnie ń ". Je ś li czego ś nie wiesz lub nie rozumiesz - pytaj prze ł o ż onych lub si ę gnij do odpowiedniej dokumentacji. Przed rozpocz ę ciem pracy upewnij si ę , ż e masz do czynienia z w ł a ś ciwym surowcem lub p ół produktem. Upewnij si ę , ż e stan techniczny urz ą dze ń i sprz ę tu jest prawid ł owy oraz, ż e s ą one czyste. Pracuj tak, aby maksymalnie ogranicza ć ryzyko zani eczyszczenia produktu, pomiesz­ cze ń , sprz ę tu i urz ą dze ń . B ą d ź uwa ż ny, przeciwdzia ł aj b łę dom i pomy ł kom. Wszelkie nieprawid ł owo ś ci i odchylenia od za ł o ż onych parametr ó w procesu produkcji zg ł aszaj kierownictwu. Dbaj o higien ę osobist ą , utrzymuj swoje stanowisko w czysto ś ci i porz ą dku. Dok ł adnie zapisuj wszystkie parametry przebiegu procesu technologicznego. Przejmij odpowiedzialno ść za to co robisz.

(…)

… lub półproduktem.
Upewnij się, że stan techniczny urządzeń i sprzętu jest prawidłowy oraz, że są oneczyste.
Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczać ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomiesz­czeń, sprzętu i urządzeń.
Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom i pomyłkom.
Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.
Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz