Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wykład - część tekstowa i graficzna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wykład - część tekstowa i graficzna - strona 1 Dokumentacja geologiczno-inżynierska - wykład - część tekstowa i graficzna - strona 2

Fragment notatki:

Dokumentacja geologiczno inżynierska
Dokumentacja geologiczno inżynierska (pełna) składa się z części tekstowej i graficznej. Cześć tekstowa powinna zawierać [16]:
- informacje ogólne obejmujące nazwę organu zatwierdzającego projekt, numer i datę decyzji,
- dane z zatwierdzonego projektu prac, a w szczególności: cel badań, wymagania techniczno- budowlane dotyczące obiektu, określenie kategorii geotechnicznej,
- opis badań polowych i laboratoryjnych z podaniem nazwisk osób odpowiedzial­nych za poszczególne badania,
- charakterystykę terenu badań, obiekty i obszary chronione,
- opis położenia geograficznego, rzeźby terenu i sposobu użytkowania,
- opis budowy geologicznej w zakresie istotnym dla projektowanej drogi, w szcze­gólności zespołów litogenetycznych, elementów tektoniki, zjawisk kresowych,
a także problematyki złożowej i górniczej,
- przedstawienie zjawisk i procesów ge o dynamicznych, powierzchniowych ruchów masowych, deformacji filtracyjnych i innych procesów naturalnych (pełzania, pęcz­nienia, osiadania zapadowego) i antropogenicznych (np. antropogeniczne deforma­cje powierzchni terenu związane z eksploatacją górniczą),
- opis warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych (opis wód powierzchniowych), a w szczególności poziomów i warstw wodonośnych, dynamiki wód i związków hydraulicznych między nimi oraz, w uzasadnionych przypadkach, hydrochemię wód,
- opis właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów, a w uzasadnionych przypadkach chemicznych, radioaktywnych itp.,
- przedstawienie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża obiektu, z oceną wy­dzielonych jednorodnych warstw lub ich zespołów istotnych przy ocenie nośności
i odkształcalności podłoża,
- określenie prognozy wpływu robót budowlanych oraz eksploatacji drogi na środo­wisko geologiczne i istniejącą zabudowę,
- rejonizację geologiczno-inżynierską terenu dla obiektów liniowych związanych
z potrzebami inwestycji,
- ustalenie parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw lub zespołów,
- wskazanie kierunków polepszenia właściwości gruntów podłoża dróg lub ich wy­miany,
- informacje o zasobach złóż kopalin, jeżeli mogą być wykorzystane przy realizacji inwestycji, szczególnie na nasypy drogowe,
- określenie kierunków rekultywacji i kierunków zagospodarowania obszarów zde­wastowanych,
- propozycje ewentualnego monitoringu obiektów w czasie budowy i eksploatacji,
- opis metod zestawienia i przedstawienia graficznego wyników badań,
- wnioski i zalecenia,
- spis wykorzystanej literatury i dokumentacji,
- spis załączników graficznych.

(…)

… od jej klasy, stwierdzonych warunków geologicznych i przewidywanego oddziaływania obiektu na środowisko geologiczne,
- tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych, wykresy itp.,
- przekroje geologiczno-inżynierskie podłużne (wzdłuż osi drogi) i poprzeczne,
- dokumentacje wyrobisk (profde otworów, wykopów badawczych, karty sondowań itp.).
Dokumentacja uproszczona powinna zawierać podobne elementy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz