Dokumentacja geologiczno- inżynierska-posadowienia domku jednorodzinnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumentacja geologiczno- inżynierska-posadowienia domku jednorodzinnego - strona 1 Dokumentacja geologiczno- inżynierska-posadowienia domku jednorodzinnego - strona 2 Dokumentacja geologiczno- inżynierska-posadowienia domku jednorodzinnego - strona 3

Fragment notatki:

1.Wstęp.
Celem dokumentacji geotechnicznej jest posadowienie domku jednorodzinnego w miejscowości Wierzbna na działce nr 379 przez:
NCC Sp. z o.o ul. Al. Wyzwolenia Narodowego 55/3 58-100 Świdnica
Wykonawcą jest firma:
„EXPOMINEX” Sp. z o. o.
ul. Sprawiedliwości 77/7 55-45 Rogów Sobótki. 2. Zakres wykonywanych prac:
Prace polowe: wiercenia
- otwory wiertnicze wiercimy w siatce trójkątnej -głębokość wiercenia dla potrzeb projektu 10 m. -średnica otworu 80-105(115) mm
-kąt nachylenia 90º
Badania laboratoryjne: -analize makroskopowa, Prace kameralne: przekroje oraz mapy.
3. Położenie i morfologia terenu, budowa geologiczna wraz z warunkami hydrogeologicznymi i hydrologicznymi.
Działka budowlana obejmuje grunty rolne najniższej klasy. Działka jest stosunkowo niewielka i pokryta utworami czwartorzędowymi o miąższości do około 12m. Pod utworami czwartorzędowymi znajduje się charakterystyczna dla danego terenu partia przypowierzchniowa skał silnie zwietrzałych; ma ona miąższość średnią około 1,5 m. Ogólnie rzecz biorąc warstw ta jest w postaci glin, glin pylastych lub piaszczystych oraz piasków szarożółtych. Obserwujemy także dezyntegracje masywu skalnego w sąsiedztwie elementów żyłowych, występujących elementów dysjunktywnych(uskoków) i płaszczyzn poślizgowych, których obecność wiąże się nawet z występowaniem porwaków łupkowych w masie skalnej. Te wszystkie elementy strukturalne(cios, żyły, uskoki, powierzchnie poślizgu)degradują negatywną rolę w kształtowaniu się geotechnicznych warunków zabudowy mieszkalnej.
Według podziału hydrogeologicznego Polski wody podziemne okolic Wierzbna należą do trzeciorzędowej subniecki wrocławskiej w obrębie prowincji hydrogeologicznej nizinnej. W bezpośrednim sąsiedztwie złoża nie występują zbiorniki wód podziemnych wymagających szczególnej ochrony.
Cieki i zbiorniki wodnego rejonu znajdują się w obszarze zlewni rzeki Bystrzycy przepływającej w odległości około 1,5 km na wschód od miejsca posadowienia budynku jednorodzinnego. W odległości około 250 m na południe od Wierzbna przepływa ciek, który jest naturalnym elementem systemu melioracyjnego okolicznych pól uprawnych. Jest to lewobrzeżny dopływ Bystrzycy. W okolicach złoż można wydzielić poziomy wodonośne w utworach czwartorzędowych krystalicznego podłoża.
Czwartorzędowe piętro wodonośne
Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonośny występuje na całym obszarze miejscowości Wierzbna i pojawia się w postaci lokalnych sączeń w pokrywie glebowej pozostając w ścisłym związku z opadami atmosferycznymi. Obniżenia położone na południe od wyrobiska, a związane z doliną cieku powierzchniowego, wypełnione są plejstoceńskimi osadami rzecznymi(piaski, żwiry), z którymi wiąże się występowanie pierwszego, również nieciągłego poziomu wodonośnego na głębokości 1-8 m.


(…)

…. Warunki podłoża budowlanego.
Na trenie działki budowlanej nr 379 w miejscowości Wierzbna wydzielono warstwy geotechniczne na podstawie genezy, litologii oraz zróżnicowania cech fizykochemicznych gruntów m.in. takich jak stopień plastyczności i stopień zagęszczenia:
Symbol warstwy geotechnicznej
Grunt
B1
Glina ,glina zwięzła ze żwirem,
B2
Glina pylasta, glina pylasta zwięzła
B4
Glina zwięzła ze żwirem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz