Mechanika gruntów i fundamentowanie - Wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika gruntów i fundamentowanie - Wykład 1 - strona 1 Mechanika gruntów i fundamentowanie - Wykład 1 - strona 2 Mechanika gruntów i fundamentowanie - Wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:


1 1 MECHANIKA GRUNTÓW  I FUNDAMENTOWANIE •  Sem. IV  Mechanika Gruntów •  Sem. V  Fundamentowanie 2 Cztery zasadnicze części przedmiotu: • Właściwości fizyczne gruntów • Właściwości mechaniczne - ściśliwość - wytrzymałość (na ścinanie) • Naprężenia w ośrodku gruntowym • Wybrane zagadnienia praktyki geotechnicznej i inżynierii - naprężenia pod fundamentem bezpośrednim - mechaniczne oddziaływanie wody na szkielet gruntowy - stateczność skarp - parcie gruntu na konstrukcje oporowe 2 3 Program wykładów: Wykład 1: Historia i rozwój mechaniki gruntów. Rola i zadania inżynierii geotechnicznej w budownictwie. Klasyfikacja  gruntów budowlanych. Przegląd własności fizycznych gruntów. Wykład 2: Własności fizyczne gruntów: stopień zagęszczenia i wskaźnik zagęszczenia - wyznaczanie na podstawie badań laboratoryjnych i polowych. Wykład 3: Właściwości mechaniczne gruntów – ściśliwość gruntów. Laboratoryjne i polowe badania ściśliwości. Krzywe  konsolidacji i krzywe ściśliwości. Moduły ściśliwości i moduły odkształcenia. Wykład 4: Właściwości mechaniczne gruntów – wytrzymałość gruntów na ścinanie. Parametry wytrzymałościowe gruntów.  Hipoteza wytrzymałościowa Coulomba-Mohra. Wykład 5: Laboratoryjne badania wytrzymałościowe gruntów w aparacie bezpośredniego ścinania– interpretacja wyników  badań. Wykład 6: Laboratoryjne badania wytrzymałościowe gruntów w aparacie trójosiowego ściskania – interpretacja wyników  badań. Równania stanu granicznego w gruntach. Wykład 7: Naprężenia w podłożu gruntowym. Naprężenia pierwotne. Naprężenia od obciążenia zewnętrznego (siłą skupioną i obciążeniem równomiernie rozłożonym). Naprężenia pod fundamentem. Wykład 8: Mechaniczne oddziaływanie wody na szkielet gruntowy: ciśnienie spływowe, upłynnienie i wyparcie  hydrauliczne gruntu w dnie wykopu. Przeciwdzia łanie. Wykład 9: Odkształcalność podłoża gruntowego. Wybrane zagadnienia konsolidacji gruntów: napr ężenia całkowite i  efektywne, stopień konsolidacji. Metody obliczania czasu konsolidacji. Przyspieszanie konsolidacji gruntów  ściśliwych. Wykład 10: Stateczność skarp i zboczy naturalnych. Rodzaje osuwisk. Przyczyny występowania osuwisk. Równowaga  skarpy z gruntu niespoistego. Wykład 11: Równowaga skarpy w gruncie spoistym. Sprawdzanie stateczno ści skarpy metodami analizy równowagi bryły  zsuwu.  Wykład 12: Uwzględnianie w obliczeniach stateczności ciśnienia spływowego. Projektowanie nachylenia skarp nasypów i  wykopów w gruntach sypkich i spoistych. Dzia łania inżynierskie dla poprawy stateczności skarp. Wykład 13: Parcie i odpór gruntu. Wyznaczanie parcia i odporu gruntu metod ą Coulomba i metodą Rankine’a.

(…)

….
Rodzaj i zakres ćwiczeń: ćwiczenia laboratoryjne i projektowe
Ćwiczenie 1–2: Wprowadzenie do ćwiczeń. Normy budowlane dotyczące gruntów
budowlanych. Rodzaje, stany i właściwości fizyczne gruntów budowlanych.
Ćwiczenia 3-6 (laboratoryjne):
a) oznaczanie granic konsystencji ( granica płynności i granica plastyczności gruntów),
b) oznaczanie modułów ściśliwości pierwotnej i wtórnej gruntu metodą…
… dodatkowe:
Przedmioty poprzedzające: matematyka, mechanika budowli, hydrogeologia z podstawami geologii,
hydromechanika.
Zakres i tematyka materiału zostały uzgodnione z prowadzącymi przedmiot hydrogeologia z
podstawami geologii.
•Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie ocen ze sprawdzianów oraz wykonania ćwiczeń
obliczeniowych. Przedmiot w semestrze 4 kończy się egzaminem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz