Rodzaje gruntów budowlanych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje gruntów budowlanych - strona 1 Rodzaje gruntów budowlanych - strona 2 Rodzaje gruntów budowlanych - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje gruntów budowlanych
Grunty budowlane to utwory geologiczne ze­wnętrznej warstwy skorupy ziemskiej, znajdu­jące się w zasięgu obciążeń od obiektów bu­dowlanych (por. p. 6.1) bądź używane do wyko­nania budowli ziemnych (zapór, nasypów itp.). Wśród tych gruntów rozróżnia się grunty natu­ralne (powstałe w wyniku procesów geologicz­nych) i antropogeniczne (utworzone jako grun­ty nasypowe z produktów działalności gospo­darczej lub przemysłowej człowieka) (por. też rozdz. 5. Poradnika). Grunty naturalne dzieli się na:
a) rodzime (skaliste, nieskaliste, mineralne, or­ganiczne), powstałe w miejscu zalegania w wy­niku procesów geologicznych (wietrzenia, sedy­mentacji w środowisku wodnym itp.),
b) nasypowe (mineralne i organiczne). Podłożem fundamentów obiektów budowlanych są najczęściej grunty mineralne rodzime. Ze względu na uziarnienie dzieli się je na:
— kamieniste (ponad 50% ziarn. o średnicy większej niż 40 mm),
— gruboziarniste (ponad 10% ziarn o średnicy większej niż 2 mm),
— drobnoziarniste (mniej niż 10% ziarn o śred­nicy ponad 2 mm).
Przydatność tego rodzaju gruntów do celów po­sadowienia fundamentów zależy od wielu cech (właściwości) tych gruntów. Cechy te (parame­try geotechniczne) odnosi się do dwóch podsta­wowych rodzajów gruntów rodzimych mineral­nych:
— niespoistych (sypkich),
— spoistych.
Grunty niespoiste (sypkie) różnią się uziarnieniem, zagęszczeniem i wilgotnością. Podstawo­wy podział tych gruntów w zależności od wiel­kości i zawartości ziarn poszczególnych frakcji podano w tabl. 6.1.
W zależności od stopnia wilgotności Sr (sto­sunek objętości wody w gruncie do objętości porów) rozróżnia się grunty niespoiste: — mało wilgotne Sr ^ 0,4,
— wilgotne 0,4 0,80. Grunty niespoiste oznacza się następującymi symbolami: Ż - żwiry, Po - pospółki, Pr - pia­ski grube, Ps - piaski średnioziarniste, Pd - pia­ski drobne, Ptt - piaski pylaste.
Grunty spoiste różnią się stanem, spoisto­ścią i uziarnieniem. W zależności od stopnia plastyczności IL rozróżnia się następujące ich stany:
— zwarty 4

(…)

… pierwotnego E0 i wtórnego E oraz moduły ściśliwości pierwotnej M0 i wtórnej M. Grunty rodzime organiczne na ogół nie sta­nowią nośnego podłoża gruntowego i nie na­dają się do posadowienia na nich obiektów bu­dowlanych. Grunty organiczne nieskaliste dzieli się w zależności od zawartości części organicz­nych na:
— próchnicze; piaski i pyły próchnicze (24-5% części organicznych),
— namuły (54-30% części…
… porów) rozróżnia się grunty niespoiste: — mało wilgotne Sr ^ 0,4,
— wilgotne 0,4 < Sr ^ 0,8,
— nawodnione (mokre) 0,8 < Sr ^ 1.
W zależności od stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych Iq, wyrażającego w pewnym stop­niu porowatość gruntu, rozróżnia się następują­ce ich stany:
— luźny /D<0,33,
— średnio zagęszczony 0.33 < ID ^ 0,67,
— zagęszczony 0,67 < 1D ^ 0,80,
— bardzo zagęszczony ID > 0,80. Grunty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz