Dokumentacja badań geotechnicznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumentacja badań geotechnicznych - wykład - strona 1 Dokumentacja badań geotechnicznych - wykład - strona 2 Dokumentacja badań geotechnicznych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dokumentacja badań geotechnicznych
Dokumentacja badań geotechnicznych jest znacznie uproszczona w stosunku
do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Składa się również z części opisowej i rysunkowej [16]:
Cześć opisowa powinna zawierać następujące elementy:
- informacje ogólne: inwestor, projektant, wykonawca badań,
- lokalizację obiektu dla celów archiwizacji,
- dane z zatwierdzonego programu badań: zadania i cel badań, wymagania technicz­no-budowlane dotyczące obiektu, określenie kategorii geotechnicznej,
- charakterystykę terenu badań, rzeźby terenu i sposobu użytkowania,
- dane o budowie geologicznej z danych archiwalnych i dostępnego rozpoznania,
- charakterystykę projektowanego obiektu (klasa techniczna drogi, główne wymiary,
klasa obciążenia obiektów mostowych, dane o przewidywanej konstrukcji i mate­riałach),
- opis badań polowych i laboratoryjnych z określeniem nazwisk osób odpowiedzial­nych za poszczególne badania, jak również zmiany w stosunku do programu,
- zestawienie ilościowe wykonanych badań polowych i laboratoryjnych oraz obser­wacji w czasie prac polowych,
- budowę, warunki geotechniczne i hydrologiczne podłoża obiektu,
- opis właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów,
- wydzielenie warstw geotechnicznych, określenie ich parametrów geotechnicznych,
- kierunki polepszenia właściwości gruntów podłoża,
- wnioski i zalecenia,
- spis wykorzystanej literatury i dokumentacji,
- spis załączników graficznych.
Cześć rysunkowa powinna zawierać następujące elementy:
- mapę z lokalizacją terenu (w skali 1:10 000 lub 1:25 000),
- mapę dokumentacyjną ( w skali od 1:500 do 1:2 000), na podkładzie topograficz­nym z naniesioną lokalizacją budowli, liniami przekrojów i punktów badawczych,
- tabelaryczne zestawienie wyników badań laboratoryjnych, wykresy itp.,
- przekroje geotechniczne,
- profile wyrobisk (sond penetracyjnych, dołów próbnych), karty sondowań itp.,
- ewentualnie problemowe mapy geotechniczne (np. zasięgu, stropu i miąższości warstw malej nośności).
O formie przygotowania dokumentacji, a tym samym zakres prac i badań okreś­la projektujący badania w porozumieniu z projektantem obiektu. Ma to również ścisły związek w fazami projektowania (projekt koncepcyjny, projekt budowlany, pro­jekt wykonawczy). Sposób dokumentowania regulują szczegółowe przepisy wydawa­ne w formie rozporządzeń Rady Ministrów czy odpowiednich ministerstw [36, 37].
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz