Doktryny polityczne - ustrój równowagi - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doktryny polityczne -  ustrój równowagi - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: ustrój równowagi, koncepcja ustroju mieszanego Cycerona, angielska doktryna podziału władzy, teoria ustroju równowagi, sfery działania i kompetencje organów, doktryna podziału władzy Kanta.

Ustrój mieszany: Połączenie trzech form rządów: monarchii, arystokracji i demokracji, gdzie celem zachowania społeczno-gospodarczej równowagi władza państwowa zostaje podzielona pomiędzy monarchę, szlachtę i lud, a poszczególne organy państwowe uczestniczą w wykonywaniu swoich funkcji.
Źródła ustroju mieszanego: Instytucjonalne - Ateny czasów Solona, starożytna Sparta, republikański Rzym
Intelektualne - wyodrębnienie form rządów(Herodot), ustalenie które są dobre a które złe(Sokrates), połączenie niektórych form rządu ze sobą(Platon); Herodot wyodrębniał: monarchię, arystokrację, demokrację, tyranię, oligarchię, ochlokrację; Sokrates: formy dobre: monarchia i arystokracja; formy złe: tyrania, oligarchia, demokracja
Ustrój równowagi: To kombinacja teorii podziału władzy i ustroju mieszanego, sprowadzająca się do połączenia trzech form rządów: monarchii, arystokracji i demokracji, gdzie celem zachowania społeczno-politycznej równowagi, władza państwowa zostaje podzielona między monarchę, szlachtę i lud przy jednoczesnym częściowym urzeczywistnieniu rozdziału władzy i wprowadzeniu systemu hamulców.
Teoria podziału władzy: To funkcjonalne wyodrębnienie poszczególnych sfer aparatu państwowego i odpowiadający im rozdział tegoż aparatu na poszczególne grupy organów, grupy te powinny być względnie równe i niezależne oraz posiadać raczej niewielkie możliwości ingerencji w działalność pozostałych.
Doktryna hamulców: Polega na częściowym rozdzieleniu funkcji w obrębie podzielonej władzy, umożliwiającym każdemu organowi państwowemu bezpośrednie sprawowanie kontroli nad pozostałymi za pomocą odpowiednich instrumentów prawnych a wynikające z stąd hamowanie się organów implikuje ich relatywną równowagę.
Platońska teoria ustroju mieszanego: Podwójna triada: dobre: monarchia, arystokracja, demokracja praworządna; złe: tyrania, oligarchia, demokracja niepraworządna. Ustroje podstawowe- monarchia i demokracja praworządna. Zasady ustroju mieszanego: zmieszanie monarchii i demokracji, władza nieograniczona deprawuje rządzących dlatego trzeba ją podzielić.
Platońskie „państwo drugiego rzędu”: Stworzył je pod koniec życia. Wszyscy obywatele powinni dzielić się na 4 klasy podatkowe. Państwem rządziła by Rada(Bulle), której członkowie byli by losowani spośród kandydatów przedstawionych w równe liczbie przez wszystkie 4 klasy. Faktyczna władza w państwie należała by do Zebrań Nocnych - czyli narady mędrców. Państwo drugiego rzędu platona było więc połączeniem demokracji i arystokracji.
Arystotelesowska teoria ustroju mieszanego: Podwójna triada: dobre: monarchia, arystokracja, politea; złe: tyrania, oligarchia, demokracja. Podstawowe formy rządów: demokracja i oligarchia. Za najlepszą formę rządów uważał monarchię, ale twierdził że forma rządów zależy od państwa i epoki. Dlatego najbardziej realnym i użytecznym ustrojem jest politea czyli zmieszanie demokracji i oligarchii.


(…)

… było niechętne do doktryny ustroju mieszanego. Tomasz z Akwinu- ograniczył się do twierdzenia że najlepszy ustrój to ustrój powstały z połączenia monarchii, arystokracji i demokracji. Marsyliusz z Padwy- uważał że władzę prawodawczą należy powierzyć ludowi, a król miał spełniać jedynie instrumentalne funkcje wykonawcze.
Angielska doktryna podziału władzy: Przeważnie wyróżniano tylko dwie władze, a nie trzy…
… są pobierane podatki, a nie można nikogo zmuszać do finansowania czegoś w co nie wieży.
Thomas Peine- instytucja kościoła państwowego niesie też ujemne skutki dla samego kościoła oraz wzrost nietolerancji.
Zasada wolności religijnej: 3 nurty: krytyka kościoła państwowego, żądanie wprowadzenia wolności sumienia i wyznania, problematyka gwarancji wolności sumienia i wyznania.
Gwarancje wolności religijnej: 1.zniesienie kościoła państwowego(równe prawa polityczne niezależnie od wyznania, zniesienie opodatkowania na kościół, zniesienie obowiązku uczestniczenia w nabożeństwach, zaprzestanie dyskryminacji ze względów religijnych, zapewnienie wolności wyznania). 2.Konstytucjonalizacja zasady wolności religijnej. 3.Gwarancje pozaprawne tzn.zrównanie wszystkich związków wyznaniowych.
Ewangeliczny nurt doktryny wolności religijnej: Roger Williams- kościół państwowy jest instytucją antychrześcijańską, kościół powinien spełniać wyłącznie funkcje duchowe(rozdział kościoła od państwa), a państwo świecki; uważał że nikogo nie można zmuszać do uprawiania kultu bez jego zgody.(pełna wolność religijna). Isaac Backus- religia jest wyłączną sprawą relacji Bóg-człowiek; uważał jednak że kościół spełnia pewną funkcję…
… na niezawisłość sędziowską)
7.Sołeczny podział władzy ojców konstytucji:
Izba Reprezentantów miała być obsadzana przez lud. Senat miał należeć do zamożnych i wykształconych i kontrolować zapędy i zbyt reformatorskie poglądy Izby Niższej.
8. Doktryna podziału władzy Kanta:
a) triada logiczna:
przesłanka większa- władza ustawodawcza
przesłanka mniejsza- władza wykonawcza
wniosek- władza sądownicza
b)władze…
… wprowadzić podział władzy i system hamulców)
3. Sfery działania i kompetencje organów:
Sfery działania państwa: legislatywa, egzekutywa, sądownictwo
Kompetencje organów nie do końca odpowiadają temu podziałowi. Są w pewnym stopniu wymieszane:
egzekutywa: prawo łaski, veto ustawodawcze
legislatywa: zatwierdzanie nominacji, impeachment, amnestia
Sąd Najwyższy- kontrola konstytutywności ustaw
4. Struktura…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz