Dochody i wydatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dochody i wydatki - strona 1 Dochody i wydatki - strona 2 Dochody i wydatki - strona 3

Fragment notatki:


Dochody i wydatki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Warszawa 2005
I. Wstęp Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstał w 1934 r. Stało się to za sprawą rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o zmianie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. nr 95, poz. 855). Na jego podstawie scalono 5 dotychczas działających instytucji (Izbę Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczenia na Wypadek Choroby, Zakład Ubezpieczenia od Wypadków, Zakład Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników i Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych) w jedną instytucję pod nazwą Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych na podstawie: 1) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym:
2) statutu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadanego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 80, poz. 914 z późniejszymi zmianami).
W swojej działalności ZUS obowiązany jest stosować przepisy innych ustaw odnoszących się do instytucji sektora finansów publicznych, w tym przepisów dotyczących:
finansów publicznych,
rachunkowości,
zamówień publicznych,
dostępu do informacji publicznej.
Do zakresu działania Zakładu należy między innymi: 1) realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
2) realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, 3) dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami Funduszu Alimentacyjnego, 4) opracowywanie aktualnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych, 5) kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy, 6) kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi, 7) wydawanie Biuletynu Informacyjnego,

(…)

… niepełnosprawnym podejmującym po raz pierwszy działalność gospodarczą finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, finansowane są z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej,
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopach wychowawczych…
… urząd pracy, duchownych, żołnierzy niezawodowych, funkcjonariuszy Służby Celnej, osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński. Ubezpieczenia dobrowolne
Dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych mogą przystąpić: małżonkowie pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, ośrodkach informacji i kultury za granicą, osoby…
… zleceniodawcy, osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi, posłami i senatorami, stypendystami sportowymi, bezrobotnymi pobierającymi stypendium, duchownymi, osobami odbywającymi służbę zastępczą, funkcjonariuszami Służby Celnej. Pozostali ubezpieczeni nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu.
Ad. 4 Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na ubezpieczenie społeczne…
… z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego.
Finansowanie składek Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
pracowników, osób wykonujących pracę nakładczą, członków spółdzielni, zleceniobiorców, posłów i senatorów, stypendystów sportowych, osób współpracujących ze zleceniobiorcami, funkcjonariuszy Służby Celnej, finansują z własnych środków, w równych…
… na ubezpieczenie wypadkowe: pracowników, członków spółdzielni, zleceniobiorców oraz osób z nimi współpracujących, osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, posłów i senatorów, poborowych odbywających służbę zastępczą, funkcjonariuszy Służby Celnej, finansują w całości (0,97% - 3,86%) z własnych środków płatnicy składek. Tabela 1. Podział i wysokość składek na poszczególne fundusze…
… lub rencisty, renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują, gdy wyłączną przyczyną wypadku…
… do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 675,10 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 519,29 zł
Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego…
… lutego 2005 r. 144,25 zł
dodatek kompensacyjny 21,53 zł
świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 7,20 zł do 143,53 zł
4. Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego…
… do dodatków przysługuje, pod warunkiem przysługiwania prawa do zasiłku rodzinnego.
Zasiłek rodzinny Od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.: na pierwsze i drugie dziecko po 43,00 zł
na trzecie dziecko 53,00 zł
na czwarte i każde kolejne dziecko po 66,00 zł
Granica dochodu uprawniającego do wypłaty zasiłku rodzinnego to od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. - 504,00 zł na osobę w rodzinie. Dla osób…
… się on z dziewięciu cyfr. Pierwsze osiem identyfikuje podmiot, a ostatnia dziewiąta cyfra jest sumą kontrolną. Numer REGON przypisany jest: osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późniejszymi zmianami)
przychód - przychody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz