Demokracja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demokracja - wykład - strona 1 Demokracja - wykład - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 8, 9 XII 2009
Demokracja
- Najogólniej jako władza ludu (demos + kratos). Kluczowym elementem jest lud. To lud sprawuje władzę i dla niego jest ona sprawowana.
- Sprawowanie władzy przez ogół zdolnych do jej wykonywania związane jest z obywatelstwem - prawa wyborcze.
- Demokracja bezpośrednia i pośrednia. Pośrednie sprawowanie władzy oznacza wybory i powierzenie mandatu przedstawicielom.
- We Wspólnotach Europejskich odniesienie do demokracji po raz pierwszy pojawia się w „Deklaracji w sprawie demokracji” z 1978 r.
- Później w preambule do Tr. o UE z 1992 stwierdzenie, że Unia pragnie wzmocnić demokratyczny charakter i skuteczność funkcjonowania instytucji.
- Tr. Amsterdamski potwierdza i umacnia powiązania między demokracją a Unią - poszerzenie kompetencji PE; wszelkie decyzje „powinny być podejmowane jak najbliżej obywatela”.
Obywatelstwo europejskie:
1. Swoboda przemieszczania się osób.
2. Prawo czynnego i biernego prawa wyborczego do samorządów lokalnych oraz PE.
3. Prawo obrony konsularnej w państwie trzecim.
4. Prawo petycji do PE i wnoszenia skarg do RPO.
5. Prawo dostępu do dokumentów i informacji.
Europejskie partie polityczne
- W UE ich substytutem są frakcje polityczne działające w PE.
- Przyczyniają się do kształtowania świadomości europejskiej i wyrażania woli politycznej obywateli UE.
- Kluczowym elementem każdej demokracji jest władza przedstawicielska.
- W przypadku UE przedstawicielstwo należy rozumieć dwojako:
P.czł. reprezentowane są w organach Rady Europejskiej i Rady UE.
W UE reprezentowane są same narody w PE.
- Jednak w UE mówi się o deficycie demokratycznym - PE nie ma samodzielnej władzy stanowienia prawa - najwyżej w ramach procedury współdecyzji lub zgody dzieli ją z Radą. - Deficyt demokratyczny wynika z przeniesienia kompetencji narodowych na poziom wspólnotowy bez nadania dostatecznej rangi PE.
- Deficyt demokratyczny nie tylko ujawnia się w roli PE, lecz również Rady Europejskiej - podejmowanie decyzji bez udziału obywateli, za zamkniętymi drzwiami. - w KE - mała możliwość uczestniczenia opinii publicznej w obradach KE.
- w Radzie UE poufność obrad.
- w TS - brak wpływu obywateli na jego skład.
Prawa człowieka
- W prawie pierwotnym szereg norm o podstawowym znaczeniu odnoszących się do praw człowieka.
- Przepisy zapewniające równe traktowanie bez względu na przynależność państwową, płeć itd.
- Przepisy dot. wolności przepływu pracowników, przedsiębiorczości, wolności świadczenia usług, wolność przepływu kapitału.


(…)

… narodowej państw członkowskich
- Tr. z Maastricht do TUE wprowadził art. F: „Unia szanuje tożsamość narodową państw członkowskich”.
- Ochrona kultury narodowej, poszanowanie obyczajów - programy wsparcia twórczości artystycznej i kulturalnej.
- Ochrona języka narodowego i różnorodności językowej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz