Definicje z zarządzania 2

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje z zarządzania 2 - strona 1 Definicje z zarządzania 2 - strona 2 Definicje z zarządzania 2 - strona 3

Fragment notatki:


PODSTAWOWE DEFINICJE ZARZĄDZANIE , w prakseologii działanie polegające na spowodowaniu funkcjonowania rzecz y, organizacji lub osób podległych zarządzającemu zgodnie z wytyczonym przez niego c e lem . Istotą funkcji z. jest formułowanie celu działania, pozyskiwanie i rozmieszczanie potrzebnych zasobów (ludzkich i rzeczowych), planowanie oraz kontrolowanie realizacji celów. [Źródło: Encyklopedia powszechna PWN 1978, tom 4, s.768]
KIEROWANIE , to powodowanie, aby ktoś lub coś zachowywało się zgodnie z wolą kierującego. Polega ono na: działaniu zmierzającym do spowodowania działania swojego lub swojego i innych ludzi, zgodnie z potrzebami swoimi lub określonej instytucji; określaniu przez kierującego celu i sposobów jego osiągania, jak również na informacyjnym oddziaływaniu na siebie, jak i kierowanych. [Źródło: P Sienkiewicz, Inżynieria systemów , Wyd MON. 9983; J. Piaget, Strukt u ralizm , Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1972, s. 31]
STEROWANIE, oddziaływanie mające na celu zapewnienie pożądanego przebiegu (lub stanu) danego proces u. [Źródło: Encyklopedia powszechna PWN 1978, tom 4, s. 284]
DOWODZENIE, jest szczególnym rodzajem kierowania ze względu na strukturę organizacyjną sił zbrojnych i specyfikę realizowanych przez nie zadań, zwłaszcza w warunkach działań wojennych. [ Leksykon wiedzy wojskowej . Wyd. MON, Warszawa 1979, s. 90]
ROZKAZYWANIE, w pol. prawie woj. - polecenie określonego działania lub zaniechania działania wydane służbowo żołnierzowi prze przełożonego; [ Encyklopedia powszechna PWN . 1978, tom 4, s. 68]
MA RKETING, zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacją w oparciu o prawa wolnego rynku.
DEFINICJE UZUPEŁNIAJĄCE CEL, - pożądany stan rzecz y. Cele realizuje się poprzez zadania, stosując wybrane sposoby dzi a ła nia.
FAKT RZECZYWISTOŚCI, pojedyncze zdarzenie lub stan rzecz y zlokalizowany w czasie i przestrzeni.
DZIAŁAĆ - to tyle, co zmieniać rzeczywistoś ć w sposób mniej lub bardziej świadomy; - to zmierzać do określonego cel u w danych warunkach przy pomocy właściwych środków po to, by dojść od warunków istniejących do warunków odpowiadających przyjętemu cel owi; [T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie . Ossolineum, Wrocław 1969, s. 26]
PRAKSEOLOGIA, ogólna teoria sprawnego (tj. racjonalnego i skutecznego) działania, dziedzina badań nauk. dotycząca metod wszelkiego celowego działania ludzi; [ Encyklop e dia powszechna PWN, 1978. tom 3, s. 681] PROCES, uporządkowany zbiór zdarzeń.
SPOSÓB, wariant i kolejność użycia elementów dobranych z zasobu.
STAN RZECZY, fakt , iż rzecz czy osoba R w okresie od momentu T do momentu T1 nieprzerwanie wykazywała własność W (istniała, pozostawała w pewnym stosunku do innych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz