Definicje z prawa konstytucyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje z prawa konstytucyjnego - strona 1 Definicje z prawa konstytucyjnego - strona 2 Definicje z prawa konstytucyjnego - strona 3

Fragment notatki:

System organów państwowych w świetle konstytucji Wstęp do konstytucji RP podkreśla, iż Ustawa zasadnicza została ustanowiona jako „prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczności umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.
1. Pojęcie systemu organów państwowych” Przez „ aparat państwowy ” należy rozumieć zespół ludzi w szczególny sposób zorganizowany, działający na podstawie prawa, powołany do realizacji władzy państwowej i w tym celu wyposażony w prawo stosowania przymusu państwowego.
Organ państwowy jest to część składowa aparatu państwowego, jego wyodrębniony element, różniący się od innych zakresem kompetencji, swoistą budową i trybem działania.
System organów państwowych - pojęcie to pozostaje w związku z budowa mechanizmu państwowego, jest to, bowiem całokształt cech określających budowę aparatu państwowego. Są to reguły określające jego budowę, formy organizacyjne org. państwowych i wzaje mny ich stosunek do siebie 2.Czynniki wyznaczające kształt systemu organów państwowych. Można wskazać bezpośredni wpływ następujących zasad ustroju politycznego na demokratyczny charakter systemu organów. Wpływ taki wywierają następujące zasady: 1) suwerenności narodu, 2) podziału władzy, 3) demokratycznego państwa prawnego, 4) systemu przedstawicielskiego, 5) rządów parlamentarnych.
W zakresie rządów często spotykamy w Europie jest system parlamentarno- gabinetowy , występujący w różnych odmianach. System ten charakteryzuje szczególny układ stosunków wzajemnych między parlamentem, głową państwa i rządem, a wyraża się w ty, że rząd powołany przez głowę państwa musi cieszyć się poparciem parlamentu. Inne cechy charakterystyczne tego systemu to: a) dualizm egzekutywy ( władzy wykonawczej), gdzie obok głowy państwa funkcjonuje rząd z premierem na czele; b) pozycję głowy państwa cechuje neutralność polityczna, gdyż organ ten nie odpowiada politycznie przed parlamentem, nie może, więc być odwołany. c) rząd może istnieć i funkcjonować tylko wówczas, gdy posiada poparcie parlamentu w postaci wyrażonego mu wotum zaufania; d) rząd ponosi solidarną odpowiedzialność przed parlamentem za swą działalność i może być odwołany. Istnieje także odpowiedzialność indywidualna członków rządu; e) z istnieniem tego systemu nierozerwalnie wiąże się występowanie opozycji parlamentarnej.
System kanclerski stosowany w Niemczech. System ten charakteryzują następujące cechy: a) szefem rządu jest kanclerz wyposażony w rozbudowane kompetencje, któremu podporządkowani są członkowie rządu; b) decydujący udział w powołaniu kanclerza ma Bundestag; c) konstytucja ogranicza odpowiedzialność parlamentarną kanclerza, który może być odwołany tylko w drodze konstruktywnego wotum nieufności. Polega to na odwołaniu kanclerza z równoczesnym wyborem jego następcy; d) system ten wprowadza także ograniczoną możliwość rozwiązania parlamentu przez władzę wykonawczą
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz