Definicja prawa finansowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja prawa finansowego- opracowanie - strona 1 Definicja prawa finansowego- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

JAKA JEST DEFINICJA PRAWO FINANSOWE?
Definicja: jest to ogół norm prawnych regulujących działalność finansową w danym państwie. Prawo finansowe wyrosło z prawa publicznego. Prawo finansowe powstało, aby normy dawały możliwość zbierania dochodów na późniejsze ich wydatkowanie.
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMATYKI PRAWA FINANSOWEGO.
Zakres prawa finansowego. Systematyka:
Prawo budżetowe: (gminy, powiat, województwo, jednostki budżetowe, zakłady) zawiera normy prawne regulujące finansowanie sektora finansów W ramach jego mamy 2 akty prawne:
Ustawa o finansach publicznych.
Ustawa budżetowa.
Prawo podatkowe:
Jest to ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonywania innych czynności zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego i skutecznego poboru podatku. Określenie podatków oraz ich podział. W ramach jego mamy 2 grupy:
Prawo podatkowe materialne: reguluje materię danego podatku
Ustawa o podatku od towarów i usług.
Ustawa o podatku akcyzowym.
Ustawa o podatku dochodowych od osób prawnych.
Ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych.
Prawo podatkowe proceduralne:
Ordynacja podatkowa.
Prawo celne:, które reguluje zasady i tryb przywozu towarów na polski obszar celny oraz wywozu towarów z polskiego obszaru celnego, oraz związane z tym prawa i obowiązki osób wraz z uprawnieniami i obowiązkami organów celnych. W ramach jego mamy akty prawne:
Ustawa prawo celne (zawiera regulacje specyficzne).
Wspólnotowy Kodeks Celny.
Prawo finansowe ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
Prawo ubezpieczeń gospodarczych- to zespół norm prawnych regulujących stosunki społeczne i zobowiązaniowe powstałe między oznaczonymi umową ubezpieczenia podmiotami. Podmiotami tych norm są z jednej strony - zawsze zakład ubezpieczeń, z drugiej - ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony, uprawniony z umowy, zobowiązany do wyrównania szkody itp., więc każdy podmiot, którego interes prawny lub majątkowy wiąże się z umową ubezpieczenia.
W zakresie ubezpieczeń gospodarczych mamy do czynienia z podmiotami prywatno-prawnymi Np. Zakłady ubezpieczeń. W ramach jego mamy akty prawne:
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej.
Kodeks Cywilny.


(…)

… zasady obrotu dewizami w danym kraju W tym zakresie mamy:
Ustawa prawo dewizowe Prawo bankowe: określające zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków. Prawo finansowe w sposób bezpośredni wskazuje, czym mogą zajmować się banki. W tym zakresie mamy:
Ustawa prawo bankowe.
Ustawa o NBP.
Prawo finansowe podmiotów gospodarczych: dotyczące finansowych spraw pomiędzy firmami, spółkami czy wzajemnymi relacjami pomiędzy nimi a skarbem państwa. W tym zakresie mamy:
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz