Definicja nieruchomości - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja nieruchomości - wykład - strona 1 Definicja nieruchomości - wykład - strona 2 Definicja nieruchomości - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład II
25 lutego 2013
1. Nieruchomosci (art. 46 Kodeksu Cywilnego)
• Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrebny przedmiot własności
(grunty), jak równnież budynki trwale z gruntem związane lub czesci takich budynków, jeżeli na
mocy przepisów szczególnych stanowią odrbębny od gruntu przedmiot własności
• Kryterium fizyczne
• Kryterium przedmiotowe
2. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
• Nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej, dla której urządzono księgę wieczystą
• "księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości
• Istnieje tyle nieruchomości ile jest ksiąg wieczystych
3. Nieruchomości dotyczy szczególny rezim prawny polegający na:
• To co jest trwale z gruntem związane staje się własnością własciciela gruntu - wyjątki określają
jedynie przepisy szczególne;
• Dla nieruchomości prowadzi się księgi wieczyste
• Użytkowanie wieczyste można ustanowić tylko na nieruchomości gruntowej
• Ograniczone prawa rzeczowe, takie jak: służegność hipoteka, własności spółdzielcze, prawo do
lokalu, mogą być ustanowione tylko na nieruchomości
• Zobowiązanie w postaci dożywocia może dotyczyć tylko nieruchomości
• Sprzedaż, darowizna, dzierżawa nieruchomości regulowana jest silniejszymi przepisami prawa
niż sprzedaż, darowizna, dzierżawa rzeczy ruchomych
• Przeniesienie własności nieruchomości i wiele innych czynności prawnych wymaga formy aktu
notarialnego
• Przeniesienie własności nieruchomości nie może być obwarowane ani warunkiem ani
terminem
• Specjalne traktowanie w prawie spadkowym
4. Nieruchomośc publiczna i prywatna
a) Prywatne - są własnością podmiotów prywatnych (np.. Osób fizycznych)
b) Publiczne - stanowią własność SP lub JST
5. Własność publiczna
a)
b)
-
Obejmuje mienie fiskalne, administracyjne i użytku publicznego
Prawa własności w odniesieniu do danego zasobu obejmują
Prawo do użytkowania tego zasobu
Prawo do przejmowania dochodów, jakie ten zasób przynosi
Prawo do zmiany formy i tresci tego zasobu (do sprzedaży, zmiany na inny zasób, przekazanie)
Prawa te nie są pojmowane jako bezwzględnie wyłączne, niczym nieograniczone. Są one
ograniczone przez normy prawne.
6. Nieruchomości instytucjonalne
-
Obiekty, w których mieszczą się instytucje,
Posiadają wartość kapitałową i użytkową,
Nie są przedmiotem obrodu rynkowego
Obiekty ogólnodostępne, należące do instytucji, w których udział kapitału publicznego
przekracza50% albo przynajmniej cele, kontrola oraz rachunkowość (łącznie) tych podmiotów
mają publiczny charakter
7. Miejsca publiczne / miejsca użyteczności publicznej
- budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury,
kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług
Gospodarka Nieruchomościami Publicznymi Page 1
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług
pocztowych lub

(…)


się także budynek biurowy lub socjalny.
8. Części składowe rzeczy
- Wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo
przedmiotu odłączonego
9. Części składowe nieruchomości
1) budynki, budowle i inne urządzenia trwale z gruntem związane (istnieją wyjątki np.
użytkowanie wieczyste),
2) drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania art..48 k.c.
3) wody stojące…
….), czyli służebność gruntową, udział
właściciela lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej, w wypadku ustanowienia
odrębnej własności lokali oraz przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynku i
urządzeń na użytkowanym gruncie będącym własnością Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego.
10. Co NIE stanowi części składowej nieruchomości?
- Częsci budynku lub lokale w budynkach wielorodz…
… stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności
17. Nieruchomość lokalowa
- Lokal wyodrębniony - nieruchomość, która została wyodrębniona z nieruchomości
macierzystej (gruntowej lub budynkowej)
- Wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku (wydzielenie architektoniczne)
- Lokal służący wraz z pomieszczeniami pomocniczymi zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych
18. Podział nieruchomości według kryterium…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz