Czynności procesowe - podział

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności procesowe - podział - strona 1 Czynności procesowe - podział - strona 2 Czynności procesowe - podział - strona 3

Fragment notatki:

Czynności procesowe - podział CZYNNOŚĆ PROCESOWA - ogólny warunek jej ważności - zachowanie się uczestnika procesu (forma działania), wywołujące skutki przewidziane przez prawo procesowe; zaniechanie nie jest w procesie żadną czynnością, chyba, że chodzi o świadome zaniechanie, np. milczenie, mające na celu wywołanie skutku procesowego; musi pozostawać w zgodzie z pewnymi wymaganiami, aby mogła być uznana za prawnie skuteczną. Do wymagań takich należy zaliczyć: — zgodność z przepisami prawa procesowego - jest ona dopuszczalna i zachowane zostały warunki jej przeprowadzenia (np. forma, termin, miejsce, udział wymaganych uczestników); — istnienie woli uczestników czynności - niedopuszczalny jest, zatem przymus fizyczny; — brak wad woli uczestników czynności procesowej - niedopuszczalny jest, zatem błąd, co do treści czynności i przymus psychicz. — brak warunku w odniesieniu do oświadczeń procesowych np. nie można w Polsce uzależnić wyroku skazującego na niską karę, w chwili skazywania, od tego, że oskarżony w ciągu 1 m-ca naprawi szkodę: dopuszczalne są tylko te warunki, jakie prawo karne materialne wyraźnie przewiduje (warunkowe umorzenie postęp, warunkowe zawieszenie kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie) CZYNNOSCI PROCESOWE DZIELIMY NA: — czynności realne (zwane także faktycznymi), czyli zmieniające rzeczywistość, np. przeszukanie, zatrzymanie; oświadczenia procesowe, czyli wyrażenia woli lub wiedzy uczestnika procesu; — spostrzeżenia procesowe, czyli percepcje zjawisk świata zewnętrznego przez uczestnika procesu. Czynności REALNE - najważniejszą grupę stanowią decyzje organów procesowych (oświad. woli o charak. władczym); dzieli się na:
- ORZECZENIA; — ZARZĄDZENIA, czyli decyzje w kwestiach mniejszej wagi, mające charakter porządkowy, incydentalny. ORZECZENIA dzielą się na: — Wyroki - orzeczenia sądu, wydane w imieniu RP, rozstrzygające o kwestii odpowiedzialności prawnej oskarżonego. Zasadą jest, że wyroki uzasadnia się tylko na żądanie strony procesowej (art. 423 * 1 k.p.k.). Z urzędu natomiast uzasadnia się wyroki: wszystkie sądów drugiej instancji i wydane na skutek kasacji (art. 457 * li art. 518 k.p.k.); gdy zostało zgłoszone zdanie odrębne, tak zwane votum separatum (art. 114 I k.p.k.); wydawane przez sądy rejonowe, skutkiem odwołań od orzeczeń kolegium (art. 512 * 1 k.p.k.). — Nakazy karne - uzasadnia się zawsze (art. 504 pkt 6) — Postanowienia - uzasadnia się zawsze - z tym, że nie wymaga uzasadnienia: dopuszczenie dowodu uwzględnienie wniosku, któremu inna strona nie sprzeciwiała się, chyba że orzeczenie podlega zaskarżeniu — Zarządzenie - wymaga pisemnego uzasadnienia jedynie wówczas, gdy podlega zaskarżeniu (art. 99 2 k.p.k.). CZYNNOŚCI PROCESOWE Czynności procesowe -określone zachowanie się (tym różni się od zdarzeń procesowych) w procesie uczestnika tego procesu, mające na celu wywołanie określonego skutku procesowego. Obok czynności procesowych występują zdarzenia procesowe- fakty istniejące w rzeczywistości, niezależnie od woli uczestnika procesu (np. śmierć, upływ czasu, choroba oskarżonego, pożar sąd niszczący akta sądowe).

(…)

… to wyraźnie z przepisu ustawy, np. w przypadku skazania, uniewinnienia, umorzenia postępowania przed rozpoczęciem przewodu sądowego, warunkowego umorzenia postępowania, uchylenia wyroku prze sąd 2 instancji lub S. N. Wyrok nie zawsze podlega pisemnemu uzasadnieniu, tylko wtedy zostanie złożony wniosek o uzasadnienie. z art. 423 * I kpk uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 7 dni od daty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz