Klasyfikacja czynności procesowych-opracowanie - Oświadczenia procesowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja czynności procesowych-opracowanie - Oświadczenia procesowe - strona 1 Klasyfikacja czynności procesowych-opracowanie - Oświadczenia procesowe - strona 2 Klasyfikacja czynności procesowych-opracowanie - Oświadczenia procesowe - strona 3

Fragment notatki:

Przedstaw klasyfikacje czynności procesowych. 1. Czynności procesowe można podzielić w oparciu o różne kryteria. Ze względu na cel czynności wyróżnia się czynności: poznawcze (kognicyjne) oraz wykonawcze (egzekucyjne).
Cały proces jest procesem poznawania prawdy zmierzającym do tego, aby orzec w przedmiocie procesu, czyli w kwestii odpowiedzialności karnej. W procesie przeważają czynności poznawcze, gdyż nie tylko chodzi o kwestię odpowiedzialności ale i o poznanie innych kwestii np. kwestii wyrażającej się w pytaniu czy zastosować względem oskarżonego areszt tymczasowy. Po wydaniu postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztu podjęte zostają czynności wykonawcze oraz ewentualnie dalsze czynności badające zasadność tymczasowego aresztowania w drodze rozpoznania zażalenia. Czynności więc kognicyjne i egzekucyjne wzajemnie się przeplatają.
2. Ze względu na ocenę prawną czynności procesowej wyróżniamy: czynności dopuszczanie i niedopuszczalne; czynności wadliwe i niewadliwe; czynności zasadne i niezasadne; czynności skuteczne i nieskuteczne.
Czynność jest czynnością niedopuszczalną, gdy zachodzą przeszkody procesowe dla jej przeprowadzenia lub gdy wykonano ją wbrew zakazowi ustawy. Niedopuszczanie czynności to np. przesłuchanie obrońcy co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej (art. 178 pkt. 1 k.p.k.), czy przesłuchanie świadka w sposób uniemożliwiający swobodne wypowiedzenie się (art. 171 k.p.k.).
Wadliwość czynności występuje, gdy popełniono uchybienie, które może mieć wpływ na treść tej czynności (error procedendi). Wadliwość czynności procesowej np. dowodowej, polegająca na niedokładnym przesłuchaniu świadka lub nieuzyskaniu pełnego obrazu zachowania się podejrzanego, może spowodować wadliwość rozstrzygnięcia procesowego (error decedendi), którego skutkiem będzie umorzenie postępowania przygotowawczego i konieczność poszukiwania nowego dowodu w razie wznowienia umorzonego postępowania przygotowawczego. W odniesieniu do rozstrzygnięć można mówić o ich wadliwości względnej (względne uchybienie - obraza przepisów prawa procesowego art. 438 pkt. 2 k.p.k.) lub bezwzględnej wadliwości (bezwzględne uchybienie procesowe - art. 439 § l k.p.k.).
Wadliwości czynności procesowej może być usunięta w następstwie konwalidacji (uzdrowienia). Konwalidacja czynności może być dokonana z mocy prawa (w drodze zmiany ustawy albo działania czynników uchylających) albo z inicjatywy organu procesowego (powtórzenie czynności) lub strony procesowej (wypełnienia wymagań ustawowych).
Czynnością zasadną jest czynność zgodna ze stanem prawnym i faktycznym, co podlega ocenie merytorycznej.
Bezskuteczność czynności jest konsekwencją procesową niedopełnienia określonych obowiązków lub niespełnienia przesłanek. Przykładowo brak dowodu wpłacenia do kasy sądu zryczałtowanej równowart..ości kosztów postępowania w sprawie prywatnoskargowej (art. 621 § l k.p.k.) i brak pozytywnej reakcji na wezwanie wystosowane w trybie art. 120 § l k.p.k. spowoduje bezskuteczność aktu oskarżenia. Również nieusunięcie braku pisma procesowego (art. 119 § l k.p.k.) pomimo wezwania w trybie art.. 120 § l k.p.k. -spowoduje bezskuteczność tej czynności (art. 120 § 2 k.p.k.).


(…)

….
Do orzeczeń zaliczamy wyroki i postanowienia. Nakazy karne są w zasadzie orzeczeniami, jednak systematyka kodeksu nie pozwala wprost na zaliczenie ich do orzeczeń.
13. Nakaz karny może wydać sąd w wypadkach pozwalających na orzeczenie kary ograniczenia wolności tub grzywny w sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, gdy uzna na podstawie zebranego w postępowaniu…
…. w zw. z art. 332 k.p.k..), wniosek o przeprowadzenie dowodu (art. 169 k.p.k).
Konkludentna czynność procesowa występuje wtedy, kiedy nie było czynności ekspresywnej. Konkludentność wynika z zachowania się w określonej sytuacji procesowej, które w konkretnej sytuacji wskazuje na istotę czynności. Np. sąd nie wydał postanowienia o dopuszczeniu oskarżyciela posiłkowego lub przedstawiciela społecznego…
… w czasie przesłuchania świadków, biegłych i pozostałych stron.
Czynności innych uczestników to czynności procesowe obrońców (wnioski procesowe, wnioski dowodowe, apelacje, skargi, sprzeciwy, podania, pytania, oświadczenia itp.); pełnomocników (np. pozew, wniosek o dopuszczenie oskarżyciela posiłkowego, akt oskarżenia w sprawie prywatnoskargowej, a także wnioski procesowe, wnioski dowodowe, rewizje, skargi…
… - inny uczestnik lub pomiędzy stroną i uczestnikiem. Adresatem oświadczenia postulującego jest organ, który nie jest związany oświadczeniem strony. Oświadczenie postulujące to oświadczenie, w którym przedstawia się dezyderat lub czegoś żąda. Czynnościami postulującymi będą np. akt. oskarżenia, skarga, rewizja, wniosek sądowy itp.
Czynność postulująca może występować też w układzie pomiędzy organami. Czynnością…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz