Czynniki wpływające na stopień skażenia powietrza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki wpływające na stopień skażenia powietrza - wykład - strona 1 Czynniki wpływające na stopień skażenia powietrza - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Czynniki wp ływające na stopień skażenia powietrza    Stopień (stan) zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego nad wybranym  obszarem zależy (najogólniej) od 5 czynników:  - wielkości emisji z wszystkich emitorów znajdujących się na tym obszarze oraz  rodzaju, ilości, rozmieszczenia i wysokości efektywnej emitorów,  - napływu zanieczyszczeń spoza tego obszaru,  - warunków klimatycznych i meteorologicznych regionu, na którym znajduje się  rozpatrywany obszar,  - ukształtowania terenu,  - zagospodarowania terenu.    Pierwsze dwa czynniki ( wielkość emisji i napływ zanieczyszczeń ) charakteryzują  strumienie zanieczyszczeń i sposoby ich wprowadzania do atmosfery, pozostałe określają  warunki rozprzestrzeniania się w niej zanieczyszczeń. W sumie kształtują one  przestrzenno-czasowy rozkład stężeń -  imisji.    Emisja -  charakteryzuje dany  emitor [g/kg; mg/g itd.],  określa także  skuteczność  działania urządzeń oczyszczających,  a zarazem  określa ilość zanieczyszczeń  unoszonych do atmosfery [t/h; kg/h itp.].    Imisja -  opisuje  rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń poprzez określenie ich  stężenia [mg/m3].    Kształtowanie stanu zanieczyszczenia atmosfery nad wybranym terenem możliwe  jest przez wpływanie na jedynie niektóre z oddziaływujących nań czynników. Praktycznie  bowiem możliwości zmieniania klimatu i warunków meteorologicznych są żadne a  ukształtowania terenu na ogół znikome. Za podstawowe, antropogenne przyczyny  nadmiernego skażenia atmosfery (istniejącego lub mogącego wystąpić w wyniku  planowanych działań, np. budowy nowych obiektów, zmian w zagospodarowaniu terenu)  trzeba uznać:  nadmierną emisję zanieczyszczeń ze źródeł znajdujących się na  rozpatrywanym obszarze, niekorzystne rozmieszczenie, wysokość i nadmierną  koncentrację źródeł, zwłaszcza niskich, wadliwe zagospodarowanie terenu (jego  zabudowę lub inne obiekty przestrzenne) utrudniające jego naturalne przewietrzanie, a w  efekcie pogarszające możliwości szybkiego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w  przyziemnych warstwach atmosfery i ich rozcieńczenie w powietrzu (obniżenie stężeń),  napływ zanieczyszczeń spoza obszaru działania systemu.    Jako  główne kierunki działania  w zakresie ochrony atmosfery należy przyjąć:  - zmniejszenie emisji (lub niedopuszczenie do jej wzrostu) na rozpatrywanym obszarze  poprzez likwidację znajdujących się tam źródeł emisji (lub niedopuszczenie do  powstania nowych) bądź zmniejszenie emisji z tych źródeł,  - zmiany warunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń polegające bądź na ułatwieniu  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz