Czynniki niespecyficzne w psychoterapii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Czynniki niespecyficzne w psychoterapii  - strona 1  Czynniki niespecyficzne w psychoterapii  - strona 2  Czynniki niespecyficzne w psychoterapii  - strona 3

Fragment notatki:


Skuteczno psychoterapii - Czynniki niespecyficzne w psychoterapii Na podstawie J.M. Rakowska. (2005). Skuteczno psychoterapii. Scholar, Warszawa. Jak dziaa psychoterapia? Uzyskiwanie przez pacjentów korzyci z psychoterapii wyjaniane jest zarówno dziaaniem niespecyficznych czynników leczcych w psychoterapii, którymi s techniki psychoterapeutyczne specyficzne dla danej szkoy psychoterapii, jak i waciwociami osoby pacjenta lub terapeuty, które s uwarunkowaniami skutecznoci psychoterapii uznawanymi za wspólne dla wszystkich jej form. Techniki specyficzne dla podej behawioralnego, np. systematyczna desensytyzacja; poznawczego, np. zmiana przekona; systemowego, np. zmiana liczby kontaktów midzy rodzicami i dziemi lub usunicie zachowania utrzymujcego problem lub interwencja paradoksalna. Niespecyficzne czynniki leczce w psychoterapii s zwizane z osobami pacjenta i terapeuty. Na przykad, ze strony pacjenta takimi czynnikami s oczekiwanie korzyci z psychoterapii i zaufanie to terapeuty a ze strony terapeuty przekaz , e stosuje leczenie i okazywanie zrozumienia pacjentowi. Ponadto z obu stron s nimi uzgodnienie celu terapii, zada , jakie ma pacjent wypeni w terapii i istnienie wizi emocjonalnej midzy pacjentem i terapeut. Jak jest oceniany zwizek cech pacjenta i terapeuty ze skutecznoci psychoterapii Aby techniki psychoterapeutyczne dziaay musz by spenione pewne warunki ze strony pacjenta i terapeuty. O jakie warunki chodzi? Odpowiedzi na pytanie dostarczaj badania oparte na planie porównania dwóch podgrup pacjentów: tych, którzy uzyskali popraw i tych, którzy nie uzyskali poprawy, pod wzgldem wystpowania u nich danej waciwoci, np. oczekiwania korzyci z psychoterapii. Podobnie jest w przypadku oceny waciwoci terapeuty jako korzystnych lub niekorzystnych dla osignicia przez pacjentów podanej zmiany. Porównuje si wtedy czsto wystpowania okrelonego zachowania terapeuty, np. okazywania akceptacji pacjentom w jednej i w drugiej podgrupie. Jakie waciwoci pacjentów s zwizane z osigniciem przez nich korzyci z psychoterapii 1. Dowiadczanie przykrych emocji. Kiedy pacjent poza tym, e przejawia objawy kliniczne, ma negatywn koncepcje siebie i jest siebie niezadowolony lub ma poczucie zagroenia z powodu trudnej sytuacji, w której si znalaz ma motywacj do zmiany zachowania lub wasnego pooenia i dlatego zgasza si na psychoterapi i j kontynuuje i osiga korzystn zmian. Przejawianie objawów nie motywuje do zmiany. Cierpienie zwizane z niezadowoleniem siebie lub lk dotyczcy znalezienia si w trudnym pooeniu - motywuje do zmiany. 2. Oszacowanie przez pacjenta korzyci i kosztów zwizanych ze zmian zachowania. Kiedy pacjent szacuje , e korzyci zwizane ze zmian zachowania przewaaj nad emocjonalnymi kosztami, jakich zmiana wymaga, ma motywacj do zmiany i wspópracuje z terapeuta i osiga podana zmian zachowania. Jeli ocena korzyci i kosztów zmiany pozostaje w równowadze, pacjent latami rozwaa si , czy si zmieni.

(…)

… Kiedy pacjent podczas terapii ma zaufanie do terapeuty, co przejawia si tym, e ma pozytywne wyobraenie terapeuty w umyle i odnosi si do niego z szacunkiem, bez ambiwalencji , kontynuuje terapi, wypenia zalecenia terapeuty, wsppracuje z terapeut i osiga korzystn zmian. Jakie waciwoci terapeutw s zwizane z osigniciem przez pacjentw korzyci z psychoterapii Terapeuta przez sposb odnoszenia si wobec pacjenta tworzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz