Czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 4298
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstwa - strona 1 Czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstwa - strona 2 Czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Czynniki kształtujące rentowność przedsiębiorstwa. czynniki wewnętrzne czynniki zewnętrzne Na rentowność przedsiębiorstwa wpływa szereg czynników, zarówno zależnych, jak i niezależnych od niego. Określa się je jako czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Pomiędzy nimi występują liczne powiązania, które mogą wzmocnić lub osłabić siłę ich oddziaływania na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, a oddziaływanie to może być inne w długim i w krótkim okresie. Do wewnętrznych c zynników , kształtujących rentowność przedsiębiorstwa, należą te obszary działalności przedsiębiorstwa, które przynajmniej w dużym stopniu zależą od decyzji własnych przedsiębiorstwa. D. W. Olszewski jako najważniejsze czynniki wewnętrzne kształtujące rentowność przedsiębiorstwa wyróżnia: wartość i struktura majątku przedsiębiorstwa, struktura kapitałów i zobowiązań, płynność środków, sprawność w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym, rozwój sprzedaży, organizacja procesu produkcji przedsiębiorstwa, kwalifikacje pracowników. Ustalenie i utrzymywanie optymalnej wielkości i struktury majątku tj. pożądanej proporcji różnego rodzaju jego składników, a zwłaszcza stosunku środków trwałych i środków obrotowych, jest niezbędnym elementem zarządzania w przedsiębiorstwa pod kątem wygospodarowania zysku. Majątek trwały jest zaangażowany w jednostce gospodarczej przez okresy powyżej 1 roku. Jest mało elastyczny. Nie ma możliwości bieżącego regulowania jego wielkości do poziomu wykorzystywanych zdolności produkcyjnych. Koszt zużycia majątku trwałego ma charakter stały, a rosnący udział kosztów stałych w kosztach całkowitych powoduje małą elastyczność przedsiębiorstwa i trudniejsze dostosowywanie się do zmian zachodzących na rynku. Majątek obrotowy uczestniczy bezpośrednio w procesie osiągania zysku. Wchodzi do procesu gospodarczego i tam też podlega stałym przemianom oraz wymianom przynosząc nadwyżkę środków - zysk. Działanie przedsiębiorstwa wiąże się z ciągłym odnawianiem i powiększaniem jego aktywów. Dlatego też w przedsiębiorstwie występują obok kapitału własnego także kapitały obce. Istnienie dwóch źródeł finansowania majątku i ich struktura ma wpływ na rentowność przedsiębiorstwa. Ich proporcje są realizowane zgodnie z zasadą, że firma może pożyczać tak dużo, aby osiągnąć jak największe korzyści z powiększania długu, ale nie na tyle dużo, aby koszty pozyskania kapitału obcego przekroczyły osiąganą rentowność. Czynnikiem informującym o kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest także płynność środków. Dotyczy ona sum i terminów upłynniania pozycji aktywów i spłaty poszczególnych zobowiązań. Utrzymywanie płynności świadczy o posiadaniu wystarczających środków do spłacenia bieżących zobowiązań firmy.

(…)

…, wskazujące na przekształcenia poszczególnych elementów osiągniętego wyniku finansowego.
Analiza rentowności sprzedaży wskaźnik poziomu kosztów, wskaźnik rentowności sprzedaży brutto, wskaźnik rentowności sprzedaży netto.
Analiza rentowności sprzedaży ocenia relacje pomiędzy osiągniętymi kosztami, zyskiem brutto, zyskiem netto i przychodami ze sprzedaży. Jej celem jest zbadanie gospodarności przedsiębiorstwa…
… przychodów ze sprzedaży. Taka sytuacja ma miejsce jeżeli przychody rosną szybciej niż koszty. Wielkości powyżej 100%, świadczą o poniesionej przez firmę stracie. W analizie przydatne jest również zbadanie udziału poszczególnych grup kosztów w kosztach całkowitych.
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (Wrs) Wskaźnik rentowności obrotu brutto informuje jaką marżę zysku brutto przynosi dana wartość sprzedaży, jest więc niezależny od stopy opodatkowania zysku. Odzwierciedla natomiast politykę cen przedsiębiorstwa oraz zysk, jaki generuje ono poprzez określoną wielkość sprzedaży.
Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (Wrs)
=
zysk brutto
x 100%
2 sprzedaż netto
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (Wrs) Wskaźnik rentowności sprzedaży netto określany jest również zwrotem ze sprzedaży. Informuje on o tym jaką marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży. Im niższy jest ten wskaźnik, tym większą wartość sprzedaży należy zrealizować aby osiągnąć określoną kwotę zysku. Większa wartość wskaźnika oznacza zatem korzystniejszą kondycję finansową firmy. Podniesienie rentowności netto oznacza bowiem wzrost efektywności sprzedaży, gdyż każda złotówka sprzedaży generuje wtedy dodatkowy zysk.
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto (Wrs…
… majątku (Wrm)
=
zysk netto
x 100%
9 aktywa ogółem
Aby określić wpływ wybranych czynników na rentowność majątku, wielkość wskaźnika przedstawia się za pomocą następującej zależności:
zysk netto
=
zysk netto
x
sprzedaż netto
aktywa ogółem
sprzedaż netto
aktywa ogółem
10
Wskaźnik rentowności majątku
=
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto
x
Wskaźnik produktywności majątku Rentowność majątku zależy…
… przedsiębiorstwa. analiza pasywów, rentowność kapitału: całkowitego, własnego i stałego, przyczynowa analiza zmian rentowności kapitału własnego, wskaźnik zadłużenia i efektu dźwigni finansowej, wskaźniki struktury majątkowo- kapitałowej, wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa, analiza kapitału obrotowego.
Kolejną częścią analizy rentowności jest badanie efektywności zaangażowanych w działalności firmy…
… kapitałów (całkowitego, stałego i własnego), strukturze kapitału (zadłużenie, efekt dźwigni finansowej, poziom kapitału obrotowego), ocenie płynności kapitału w przedsiębiorstwie, Analiza pasywów. Analizę rentowności kapitału jednostki gospodarczej uzupełnia się zazwyczaj analizą pasywów bilansu. Bada się strukturę oraz dynamikę kapitałów przedsiębiorstwa.
W bilansie poszczególne pozycje pasywów wykazane…
… niż w innych krajach europejskich. Jednak dokładna ocena tego wskaźnika wymaga analizy w powiązaniu z oceną oddziaływania dźwigni finansowej, uwzględniając konkretną sytuację danego przedsiębiorstwa.
Dźwignię finansową można zdefiniować jako użycie kapitału o niższym koszcie. Efekt dźwigni finansowej oblicz się za pomocą wzoru:
Efekt dźwigni finansowej
=
zysk netto
 zysk netto + skorygowane odsetki
25
kapitał…
… tego kapitału. Wartości wskaźnika powyżej zera świadczą o pozytywnym efekcie dźwigni finansowej i oznaczają, że rentowność kapitału jest wyższa niż wysokość odsetek płaconych za pożyczenie kapitału. Odwrotny skutek, wartości niższe od zera, oznacza negatywny efekt dźwigni finansowej.
Wskaźniki struktury majątkowo- kapitałowej. W ocenie rentowności jednostki gospodarczej pomocne są informacje o sytuacji…

Zyski nadzwyczajne
Zysk / Strata brutto
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
Zysk / Strata netto
Rys. 1. Sposób tworzenia wyniku finansowego.
Wynik ze sprzedaży jest realizowany w związku z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. Jest on więc różnicą pomiędzy przychodami ze sprzedaży wyrobów i usług, a ich kosztami własnymi. Wynik na działalności operacyjnej oblicza się uwzględniając ponadto różnicę pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych. Przy ustalaniu wyniku z działalności gospodarczej poza wynikiem operacyjnym uwzględnia się z jednej strony przychody z operacji finansowych, a z drugiej strony koszty operacji finansowych. Wynik ten skorygowany o straty i zyski nadzwyczajne wyznacza poziom wyniku finansowego brutto. Wynik finansowy brutto podlega obowiązkowym obciążeniom tworząc…
…, obrotowości majątku oraz rentowności sprzedaży. Wskaźnik wyposażenia majątkowego czynnika ludzkiego wyznacza wartość aktywów przypadających na jednego zatrudnionego, jest syntetycznym miernikiem poziomu stosowanej technologii. Wskaźnik ten może być utożsamiany z kapitałochłonnością produkcji. W przypadku przedsiębiorstw, wykazujących wyższą wartość tego wskaźnika, mamy do czynienia z większym zaangażowaniem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz