Czynniki kształtujące osobowość człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki kształtujące osobowość człowieka - strona 1 Czynniki kształtujące osobowość człowieka - strona 2 Czynniki kształtujące osobowość człowieka - strona 3

Fragment notatki:

Czynniki kszta ł tuj ą ce osobowo ść cz ł owieka 1. Pojęcie osobowości i jej rozwój Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia osobowości jest bardzo trudne. Istnieje wiele koncepcji osobowości i wiele różnorodnych jej definicji. Pytanie, na które próbują odpowiedzieć uczeni zajmujący się problematyką osobowości, dotyczy zrozumienia tego, jaki człowiek jest oraz w jaki sposób działa? W zależności od przyjętych poglądów filozoficznych, jedni uważają osobowość za nadrzędną instancję dynamizującą i ukierunkowującą działanie, inni ujmują ją jako zespół podmiotowych, głównie psychicznych, warunków działania. Niektóre koncepcje osobowości uwypuklają znaczenie wpływów wrodzonych dla kształtowania się struktury osobowości. Na przeciwległym biegunie znajdują się teorie wskazujące rolę czynników środowiskowych jako wyznaczników osobowości. Rozwój psychiczny jest to proces, ciąg przeobrażeń dokonujących się w psychicznym funkcjonowaniu człowieka. W rozwoju psychicznym, a więc i w rozwoju osobowości, można wyróżnić kilka faz. Pierwszą z nich, trwającą od okresu narodzin do czasu osiągnięcia dorosłości, cechują zmiany intensywne. Polegają one na dynamicznym zdobywaniu coraz to nowych jakości (wiedzy, sprawności, umiejętności, cech, postaw, nawyków itp.). Faza druga obejmuje okres życia od zakończenia rozwoju intensywnego, a więc od osiągnięcia dorosłości, do momentu pojawienia się zmian regresywnych, charakterystycznych dla okresu starzenia się. W fazie tej zaczyna się wyraźnie spadek tempa i ilości osiągania nowych jakości rozwojowych na rzecz utrwalania i rozbudowy tego, co zostało nabyte w fazie pierwszej. Rozwój w fazie drugiej staje się ekstensywny. Zdobycze okresu rozwoju intensywnego ulegają utrwaleniu i - mówiąc obrazowo - poszerzeniu. Dla trzeciej i ostatniej zarazem fazy rozwoj u osobowości jako typowe można wskazać zmiany regresywne, polegające na stopniowym, lecz nieubłaganie postępującym, zakłóceniu - a nawet rozpadzie - większości funkcji psychicznych. Obserwując to zjawisko mówić można o zmianach w psychice i osobowości, charakterystycznych dla okresu starzenia się, wieku senioralnego czy starczego. 2. Czynniki wpływające na kształtowanie się osobowości człowieka Osobowość rozwija się w trakcie życia jednostki. Nie jest więc ukształtowana z chwilą narodzin dziecka. Istnieją jedynie wrodzone zadatki anatomiczno-fizjologiczne, wpływające na dalszy rozwój, ale nie określające go ściśle. Człowiek od urodzenia nawiązuje kontakty ze środowiskiem społecznym, co wpływa w decydujący sposób na kształtowanie się osobowości. Poznaje świat, rozwija swe zdolności i zainteresowania, kształtuje potrzeby i postawy - wchodząc ze środowiskiem w aktywny kontakt. Aktywność ta ma istotny i ukierunkowany wpływ na rozwój osobowości.

(…)

….
Środowisko biologiczne i społeczne
Człowiek żyje w określonym środowisku biologicznym, zróżnicowanym geograficznie, a zatem i klimatycznie. Przystosowuje się do życia w różnym klimacie i w różnej szerokości geograficznej, nie może jednak żyć w atmosferze pozbawionej tlenu lub w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Przystosowanie do środowiska biologicznego ma więc pewne granice.
Ludzie przystosowują…
… psychopedagogiczny". Zeszyty naukowe WSOMSW, nr 1; Szczytno 1989.
2) J. Fenczyn "Psychologia"; Kraków 1996.
3) M. Przetacznikowa, G. Makiełło-Jarża "Podstawy psychologii ogólnej"; Warszawa 1982.
4) W. Szewczuk "Psychologia"; Warszawa 1966.
5) T. Tomaszewski "Psychologia"; Warszawa 1975.
6) T. Tomaszewski "Wstęp do psychologii"; Warszawa 1963.
7) M. Żebrowska "Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży"; Warszawa 1979.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz