czym zajmuje się makroekonomia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 665
Wyświetleń: 3115
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
czym zajmuje się makroekonomia - strona 1 czym zajmuje się makroekonomia - strona 2 czym zajmuje się makroekonomia - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Czym zajmuje się makroekonomia? Makroekonomia jest częścią ekonomii, która zajmuje się badaniem procesów gospodarczych w skali gospodarki jako całości i wykrywaniem w tych procesach prawidłowości. Prawidłowości odkryte przez makroekonomistów to prawa ekonomiczne.
Przedmiotem badania są procesy gospodarcze rozpatrywane w całej gospodarce, np. procesy podziału, konsumpcji.
Gospodarka składa się z szeregu elementów:
Różne rynki (towarów, pracy, pieniężny, kapitałowy);
Sfera realna i sfera regulacyjna:
a) s. realna - to realne procesy gospodarcze dotyczące produkcji, konsumpcji, eksportu,
b) s. regulacyjna - dotyczy oddziaływania pewnych instytucji, zwłaszcza państwa.
Zbiór różnych dziedzin gospodarki
Różnorodne podziały gospodarcze:
a) grupa przedsiębiorstw - wytwarzają produkty,
b) grupa gospodarstw domowych - konsumuje
G. przedsiębiorstw sprzedaje produkty g. gospodarstw domowych i z tego ma pieniądze. G. gospodarstw domowych pracuje w przedsiębiorstwach i dostaje za to pieniądze.
Aby poznać procesy gospodarcze trzeba wejść w zależności między nimi.
Prawa ekonomiczne - są związkami i zależnościami (o charakterze trwałym, typowym i powtarzającym się) jakie występują między elementami gospodarki. Żeby zrozumieć procesy gospodarcze, to trzeba zrozumieć związki między nimi. Funkcje makroekonomii:
f. poznawcza - pozwala zrozumieć na czym polegają związki i zależności występujące w gospodarce (rozumiemy funkcjonowanie gospodarki jako całości);
f. aplikacyjna - dotyczy spraw bardziej praktycznych, czyli co można zrobić w gospodarce, aby funkcjonowała ona lepiej, sprawniej.
Mikro- i makroekonomia posiadają ten sam przedmiot badań, tzn. te same problemy są badane w mikro- i makroekonomii. Różnica leży w perspektywie badawczej. W makroekonomii koncentrujemy uwagę na funkcjonowaniu gospodarki jako całości.
Podstawowe problemy makroekonomiczne:
problem produkcji - od czego zależy wielkość produkcji w gospodarce, co wpływa na tempo wzrostu produkcji, czy polityka gospodarcza może oddziaływać na tempo produkcji;
bezrobocie - jakie są determinanty, przyczyny bezrobocia, co może zrobić państwo dla likwidacji bezrobocia;
inflacja - (proces wzrostu cen) - jak wpływa inflacja na rozwój podmiotów gospodarczych;
problem gospodarki otwartej - (wszystkie gospodarki rynkowe są otwarte na świat - eksport, import, wymiana walut i kapitału) - jak można wpływać na import, eksport, wymianę walut czy towarów;
problem polityki gospodarczej państwa - czy państwo powinno odgrywać rolę aktywną czy bierna, jeśli aktywną to w jakim stopniu, za pomocą jakich instrumentów (administracyjnych czy ekonomicznych) ingerować, czy ingerencja jest skuteczna.


(…)

… się od lat 30-stych XX wieku. Wtedy powstał spójny system teoretyczny sformułowany przez Keynes`a, w którym podjęto próby sformułowania procesów gospodarki jako całości.
Podstawowe kierunki makroekonomiczne:
Ekonomia klasyczna (XVIII - XIX w.),
Marksizm ( od pocz. XIX w.),
Ekonomia neoklasyczna (XIX - pocz. XX w.),
Keynesizm (od lat 30-stych XX w.),
współczesne:
monetaryzm
neokeynesizm
nowa makroekonomia klasyczna.
Idee wysuwane na podstawie współczesnych kierunków:
1.Ekonomia klasyczna ( A. Smith, D. Ricardo)
homo oeconomicus (A. Smith) - w procesach gospodarczych ludzie zachowują się jak homo oeconomicus, tzn. kierują się własnym, egoistycznym interesem ekonomicznym;
liberalizm gospodarczy (A. Smith) - polega na tym, że gospodarka funkcjonuje najlepiej, najsprawniej, najracjonalniej wtedy, gdy jej działanie opiera się na wolnych, swobodnych mechanizmach rynkowych (apoteoza wolnego rynku - wolny rynek jest najlepszym regulatorem procesów gospodarczych);
bierna rola państwa - jest implikacją idei o liberalizmie gospodarczym, i polega na tym, że państwo nie powinno aktywnie ingerować w gospodarkę, gdyż szkodzi; Smith mówi, że państwo powinno pełnić rolę „stróża nocnego” - dbać o porządek;
dychotomia sfery realnej i pieniężnej - te dwie sfery funkcjonują niejako niezależnie od siebie (pieniądz nie ma znaczenia dla procesów realnych).
Idee opisane powyżej mają zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników.
2.Marksizm - rozwijał się w pewnej opozycji do ekonomii klasycznej.
społeczeństwo klasowe - społeczeństwo składa się z klas, a kryterium wyodrębnienia klas społecznych stanowi stosunek do środków…
… również dochody uczestników, a w konsekwencji rośnie też popyt. pieniądz neutralny - oznacza to, że nie wpływa on na sferę realną gospodarki, podaż pieniądza nie wpływa na produkcję
M * V = P * T
M - podaż pieniądza w gospodarce
V - szybkość obiegu pieniądza w gospodarce
P - poziom cen towarów
T - ilość transakcji towarowych
bierna rola państwa
4.Keynesizm (od 1936 r.) - idea podważająca teorię ekonomii
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz