Ćwiczenia, orzeczenia ETS

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia, orzeczenia ETS - strona 1 Ćwiczenia, orzeczenia ETS - strona 2 Ćwiczenia, orzeczenia ETS - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp do Prawa UE r.a. 2012/2013
Skutek aktów UE
Skutek rozporządzeń
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 10.10.1973, sprawa C 34/73 Fratelli Variola S.p.A. przeciwko
Amministrazione italiana delle Finanze
Tezy:
[…]
3. Rozporządzenie, ze względu na jego szczególny charakter oraz miejsce w systemie źródeł prawa wspólnotowego, jest bezpośrednio skuteczne ze skutkiem natychmiastowym i przyznaje podmiotom indywidualnym prawa, które sądy krajowe mają obowiązek chronić. Bezpośrednie stosowanie rozporządzenia oznacza, że jego wejście w życie oraz stosowanie na korzyść lub przeciwko tym podmiotom jest niezależne od przyjęcia jakiegokolwiek środka recypującego jego treść do prawa krajowego. Przepis prawa krajowego, który powtarza treść bezpośrednio stosowalnego przepisu prawa wspólnotowego, nie ma żadnego wpływu na bezpośrednie stosowanie tego przepisu lub na wynikającą z Traktatu jurysdykcję Trybunału. 4. O ile przepisy nie stanowią inaczej, uchylenie rozporządzenia nie uchyla uprawnień, jakie na mocy tego rozporządzenia nabyły podmioty indywidualne. 5. Nie można uchwalać krajowych przepisów, które sprzeciwiałyby się bezpośredniemu stosowaniu rozporządzeń i innych przepisów wspólnotowych w krajowych porządkach prawnych, bez narażenia na szwank szczególnego charakteru norm wspólnotowych oraz podstawowej zasady nadrzędności prawa wspólnotowego. W szczególności, dotyczy to daty, od której przepisy wspólnotowe uzyskają moc obowiązującą i przyznają prawa podmiotom indywidualnym. Swoboda państw członkowskich, w braku bezpośredniego upoważnienia, do wprowadzania różnych terminów wejścia w życie przepisów wspólnotowych, zostaje wyłączona ze względu na konieczność zapewnienia jednolitego i równoczesnego stosowania prawa wspólnotowego na obszarze Wspólnoty. Uzasadnienie:
Podstawy wyroku: 1. Zarządzeniem z 12.1.1973 r., [...], Przewodniczący Tribunale civile e penale di Trieste przedłożył ETS wniosek o wydanie orzeczenia wstępnego w przedmiocie interpretacji Rozporządzenia Rady nr 19 z 4.4.1962 r. oraz Rozporządzenia nr 120/67/EEC z 13.6.1967 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż wraz z pytaniami dotyczącymi bezpośredniej skuteczności norm wspólnotowych w porządkach prawnych państw członkowskich. Pierwsze pytanie […]
Drugie pytanie 4. W drugim pytaniu wnosi się, by Trybunał wypowiedział się w kwestii tego, czy opłata nałożona wyłącznie na produkty importowane (bez względu na to czy pochodzą z państw członkowskich czy z państw trzecich) tylko z tego powodu, że zostały one wyładowane w porcie danego państwa, stanowi opłatę o skutku podobnym do cła, zakazaną przez wymienione powyżej przepisy rozporządzeń.

(…)

…, art. 4 ust. 1 decyzji stanowi, że od momentu przyjęcia przez Radę i wejścia w życie w państwach członkowskich wspólnego systemu podatku obrotowego, państwa muszą stosować ten system do przewozu towarów koleją, drogą lub wodami śródlądowymi. Art. 4 ust. 2 Decyzji stanowi, że wspólny system podatku obrotowego zastępuje inne podatki szczególne, w zakresie, w jakim przewóz towarów koleją, drogą lub wodami śródlądowymi był obciążony takimi podatkami. 8. Przepis ten nakłada na państwa członkowskie dwa obowiązki. Po pierwsze, stosowania od określonej w nim daty wspólnego systemu podatku obrotowego na przewóz towarów transportem kolejowym, drogowym lub śródlądowym. Po drugie, zastąpienia szczególnych podatków, o których mówi art. 4 ust. 2 Decyzji, tym systemem nie później niż w dniu jego wejścia…
… importowanych. Nałożenie takich opłat, bez względu na ich wysokość, wraz z towarzyszącymi im formalnościami administracyjnymi, utrudnia swobodny przepływ towarów. Pytania trzecie i szóste 7. Trzecie i szóste pytania dotyczą tego, czy postanowienia art. 18 i 20 Rozporządzenia nr 19/62 oraz art. 18 i 21 Rozporządzenia nr 120/67 należy traktować jako przepisy bezpośrednio skuteczne w państwach członkowskich…
… stosowania wspólnego systemu podatku obrotowego równolegle ze szczególnymi podatkami nałożonymi zamiast tego podatku, może, w związku z postanowieniami Dyrektywy z 11.4.1967 r. oraz z 9.12.1969 r., wywoływać bezpośrednie skutki w stosunkach prawnych pomiędzy państwami członkowskimi, do których decyzja jest adresowana, a podmiotami indywidualnymi podlegającymi ich jurysdykcji, w ten sposób przyznając…

orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni art. 48 traktatu EWG oraz art. 3 dyrektywy Rady nr 64/221/EWG z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie koordynacji specjalnych środków dotyczących przemieszczania się i pobytu cudzoziemców, uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego (Dz.U. z dnia 4 kwietnia 1964 r., str. 850),
TRYBUNAŁ,
[…]
wydaje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz