Ćwiczenia - odpowiedź na kryzys

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - odpowiedź na kryzys - strona 1 Ćwiczenia - odpowiedź na kryzys - strona 2

Fragment notatki:

UE: W odpowiedzi na kryzys - regulacja sektora finansowego - Bankier.pl
Page 1 of 2
UE: W odpowiedzi na kryzys - regulacja
sektora finansowego
PAP, 2008-12-02 20:04
2.12.Bruksela (PAP) - Ministrowie finansów krajów członkowskich zatwierdzili we wtorek pakiet
regulacyjny dla sektora finansowego - w ramach odpowiedzi Unii Europejskiej na obecny kryzys.
Chodzi o cztery dyrektywy dotyczące nadzoru w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym,
gwarancji bankowych, wymogów kapitałowych oraz działalności funduszy inwestycyjnych.
Nowelizacja dyrektywy o wymogach kapitałowych dla banków i firm inwestycyjnych słuŜy
zabezpieczeniu ich przed ryzykiem i ochronie interesów osób posiadających w nich depozyty.
Określa pułapy, których banki nie będą mogły przekraczać przy udzielaniu i zaciąganiu kredytów.
Nowe przepisy mają ponadto wzmocnić stabilność systemu finansowego oraz usprawnić nadzór nad
bankami prowadzącymi działalność w kilku państwach członkowskich. Dla takich grup bankowych
ustanowione zostaną "kolegia organów nadzorczych" (w Polsce takim organem jest Komisja
Nadzoru Finansowego). Ich współpraca będzie bardziej skuteczna, ale na skutek oporu wielu krajów
decydujące zdanie nie będzie naleŜało do nadzorcy kraju firmy-matki. Krajowe nadzory bankowe
będą miały obowiązek brać pod uwagę wpływ decyzji na kondycję całego sektora w UE.
Dyrektywa poprawia teŜ zarządzanie ryzykiem związanym z produktami objętymi tzw.
sekurytyzacją: banki, które dokonują "przepakowania" kredytów w zbywalne papiery wartościowe,
będą zobowiązane do ponoszenia części ryzyka związanego z tymi papierami wartościowymi, przez
przejęcie 5 proc. produktu.
Nowe przepisy przewidują teŜ poprawę jakości kapitału banków przez określenie jasnych i
jednolitych dla całej UE kryteriów oceny, czy tzw. kapitał hybrydowy (czyli takie instrumenty
finansowe, które mają cechy zarówno kapitału własnego, jak i obcego) moŜe zostać zaliczony do
funduszy własnych banku. To waŜne, bo od wysokości tych funduszy zaleŜy pula kredytów, jakich
bank moŜe udzielić.
Kolejna dyrektywa, o gwarancjach bankowych, zwiększa ochronę oszczędności w UE do minimum
50 tys. euro, natomiast od końca 2011 roku - do minimum 100 tys. euro. Kraje członkowskie mają
wolną rękę w ustanawianiu wyŜszych gwarancji. Ponadto do 20 dni skrócony zostaje termin wypłaty
środków w ramach gwarancji (KE proponowała maksymalnie 6 dni na cały proces).
Dyrektywa o funduszach inwestycyjnych typu UCTIS (fundusze zbiorowego inwestowania w
zbywalne papiery wartościowe), których łączna wartość w UE sięga 6 bln euro, ma zapewnić przede
wszystkim większą przejrzystość informacji dla inwestujących klientów i większy wybór produktów
po lepszej cenie. Zastępuje 10 dotychczasowych dyrektyw w tej sprawie. Dzięki niej ma być w pełni
moŜliwe wykorzystanie przez fundusze potencjału wspólnego unijnego rynku.
Dzięki tzw. paszportowi uznawanemu przez nadzory finansowe wszystkich krajów UE, fundusze
UCITS będą mogły sprzedawać swoje jednostki we wszystkich krajach ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz