Ćwiczenia - Moment pędu. Zasada zachowania momentu pędu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - Moment pędu. Zasada zachowania momentu pędu - strona 1 Ćwiczenia - Moment pędu. Zasada zachowania momentu pędu - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenia 8
W. Chemii, semestr 1, 2009/10
1. Moment pędu. Zasada zachowania momentu pędu
Uważnie przeczytaj wykład 6. Przypomnij sobie wzory całek podanych funkcji – będą Ci potrzebne do
rozwiązania zadao. Spróbuj samodzielnie zrobid przykłady z wykładu, a następnie przystąp do rozwiązywania poniższych zadao.
1. Na kamyk, którego wektor położenia względem początku układu współrzędnych wynosi
działa siła
. Wyznacz działający na kamyk moment siły względem a. początku układu współrzędnych, b. punktu o współrzędnych (2,0m; 0; 3,0m).
2. Na kuleczkę, której położenie dane jest wektorem
działa siła
.
Oblicz: a. działający na cząstkę moment siły względem początku układu współrzędnych, b. kąt między wektorami
i .
3. W pewnej chwili wektor położenia ciała o masie 0,25kg jest równy
, jego prędkośd

Lz 0
, a na ciało działa siła
. a. Ile wynosi moment pędu ciała względem
początku układu współrzędnych? b. Ile wynosi działający na nie moment siły?
4. Żółw o masie m początkowo znajdował się na
Iz

brzegu tarczy obracającej się z prędkością kątową
I0z
0. Jak zmieniła się prędkośd kątowa tarczy, kiedy
żółw dotarł do jej środka? Przyjmij, że moment
m
bezwładności żółwia względem osi przechodzącej
M
r
R
przez jego środek masy wynosił Iż, promieo tarczy
R, jej masa M. Wskazówka: wykorzystaj tw. Stez twierdzenia Steinera:
Iz = I0z+ mr2
inera dotyczące momentu bezwładności względem nowej osi:
, gdzie r jest odległością nowej osi od starej, względem której moment bezwładności
wynosi I0.
5. Pingwin o masie spada z punktu A odległego w poziomie o od punktu O.
Jego prędkośd początkowa jest równa zeru. a. Wyznacz moment pędu spadającego
pingwina względem punktu O. b. Wyznacz moment siły związany z działającą na
pingwina siłą ciężkości. c. Sprawdź, czy zmiana momentu pędu w czasie jest równa
momentowi siły.
6. Dziewczyna o masie m stoi na brzegu karuzeli (promieniu R i momencie bezwładności ), która się nie porusza. Dziewczyna rzuca kamieo o masie M w kierunku poziomym, stycznie do zewnętrznego promienia karuzeli z szybkością względem podłoża. Jaka jest szybkośd kątowa karuzeli po wyrzuceniu kamienia? A szybkośd liniowa dziewczyny?
7. Karaluch o masie m biegnie wzdłuż brzegu stojącej na stole tacy obrotowej o
promieniu R i masie M, która może się obracad bez tarcia wokół pionowej osi.
Prędkośd karalucha względem stołu ma wartośd , a taca obraca się w kierunku
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara z prędkością kątową . W pewnej chwili karaluch zatrzymuje się
przy okruchu chleba. a) Ile wynosi prędkośd kątowa tacy po zatrzymaniu się karalucha. b) Czy energia mechaniczna jest zachowana podczas tego manewru? (Wskazówka: moment bezwładności tacy
)
1
8. Jaś siedzi na krześle obrotowym (rysunek) i trzyma w rękach
obracające się koło rowerowe. Wytłumacz, co się stanie, jeśli
obróci oś koła o 180o?

LJ

Lk J
 kJ
 kJ

Na następne zajęcia proszę zrobić powyższe zadania
oraz nauczyć się materiału z wykładu 6..

LJ

LkJ
początkowy

 Lk J
J

 Lk J ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz