Ćwiczenia - geneza kryzysu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - geneza kryzysu - strona 1 Ćwiczenia - geneza kryzysu - strona 2

Fragment notatki:

Kryzys finansowy w USA - geneza kryzysu
Page 1 of 2
Kryzys finansowy 2007/2008 - ogólnoświatowy kryzys rynku finansowego i bankowego w
latach 2007-2008, który rozpoczął się od zapaści rynku poŜyczek hipotecznych wysokiego
ryzyka w Stanach Zjednoczonych.
Kryzys wywołały poŜyczki hipoteczne udzielane przez banki przy wysokim ryzyku spłaty, często
osobom o marginalnych moŜliwościach finansowych (ang.: subprime mortgage). Te z kolei były
masowo sprzedawane w postaci obligacji strukturyzowanych, opartych na nieruchomościach, w
celach inwestycyjnych i spekulacyjnych przez prywatne instytucje finansowe, w tym największe
banki amerykańskie i europejskie. Świadomość ryzykowności tych obligacji była niewielka, gdyŜ
trwał boom na rynku nieruchomości, a czołowe instytucje ratingowe wystawiały wysokie oceny
bezpieczeństwa rzeczonym obligacjom. Niewypłacalność indywidualna z niespodziewanie duŜym
odsetkiem (9.2%) poskutkowała z kolei brakiem gotówki na rynku kredytowym i niestabilnością
(zagroŜeniem rychłej niewypłacalności wierzytelności) tych instytucji.
Geneza kryzysu
Geneza kryzysu sięga 1998. Prezydent Clinton naciskał na moŜliwość rozszerzenia kredytobiorców
hipotecznych o osoby mniej zarabiające. Rolę gwaranta takich kredytów zapewniły dwie siostrzane
firmy na poły państwowe - Fannie Mae i Freddie Mac. Wraz z wyborem na prezydenta Georgea W.
Busha do władzy w USA doszli republikanie. W celu pobudzenia gospodarki za pomocą zastrzyku
nowych kredytów przeprowadzono wtedy zmianę ustaw w kierunku liberalizacji przepisów
dotyczących ochrony przed nadmiernym ryzykiem banków i towarzystw ubezpieczeniowych.
Pozwoliło to bankom udzielać kredytów znacznie większej liczbie osób o niŜszych dochodach. Za
dalszy rozwój wypadków odpowiada FED kierowany przez Alana Greenspana. W 2001 roku po
pęknięciu internetowej bańki giełdowej ceny akcji spadały zbyt mocno, co rodziło obawy o wzrost
gospodarczy. FED postanowił obniŜać stopy procentowe, w wyniku czego w roku 2002 osiągnęły
one poziom 2%. W sytuacji inflacji wyŜszej od oficjalnych stóp procentowych, pieniądz znalazł
lepszą lokatę w postaci nieruchomości. Ich ceny zaczęły stopniowo piąć się w górę. Jednocześnie
niskie stopy procentowe pozytywnie motywowały do zaciągania kredytów hipotecznych. Popularne
stało się zarabianie na nieruchomościach za pomocą kredytu, zwrot z nieruchomości wynosił od
kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Rzesze agentów bankowych namawiały na kredyt osoby o
niskich dochodach. Po dwóch latach luzowania polityki pienięŜnej wobec symptomów przegrzania
FED zaczął podnosić stopy procentowe. Podniesienie stóp procentowych do poziomu 5%
spowodowało znaczne zwiększenie obciąŜeń odsetkowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu
atrakcyjności lokowania kapitału w nieruchomości. Ceny nieruchomości zaczęły spadać. Banki
zajmując hipoteki i próbując sprzedać nieruchomości przyspieszyły ten proces. Wobec takiego
obrotu sprawy FED, kierowany przez Bena Bernanke, w 2007 obniŜył gwałtownie stopy procentowe
do

(…)

… bardzo powaŜnych, liczonych w
miliardach dolarów strat. Straty te okazały się tak duŜe, Ŝe w marcu i kwietniu 2008 główne banki
USA (Merrill Lynch, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers,
Citigroup) zostały pospiesznie dokapitalizowane, by zapobiec upadłości. Upadłość mogłaby
wywołać efekt domina, bankructwa banków i przedsiębiorstw, bezrobocia i kryzysu gospodarczego
porównywanego…
… przed niewypłacalnością
kontrahenta. Dane finansowe za II kwartał 2008 publikowane w sierpniu, ujawniły po raz 4. z rzędu
http://e-banki.com/kryzys-finansowy-w-usa-geneza-kryzysu/
2008-12-08
Kryzys finansowy w USA - geneza kryzysu
Page 2 of 2
duŜe straty największych banków. 15 września 2008 4-ty co do wielkości bank inwestycyjny
Lehman Brothers, po bezowocnej próbie zwrócenia się o pomoc do banku centralnego USA FED…
… wykupienia złych długów zakłada
wykupywanie obligacji hipotecznych subprime ze środków państwa. Ma to poprawić płynność
sektora finansowego. Sprzeciw budzi brak odpowiedzialności właścicielskiej za złe decyzje i straty
banków i ubezpieczycieli. Szef FED Ben Bernanke apelował o jak najszybsze przyjęcie planu
Paulsona, by pomóc przezwycięŜyć kryzys finansowy. W tym samym dniu wskutek pogłębiającego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz