Co to jest Public Relations - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Co to jest Public Relations - omówienie - strona 1 Co to jest Public Relations - omówienie - strona 2 Co to jest Public Relations - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Co to jest Public Relations - rozważania teoretyczne?
Znaczenia pojęcia public relations można szukać już w samym tłumaczeniu. W języku angielskim można by przyjąć, że są to „stosunki z publicznością”, choć lepiej po polsku brzmi sformułowanie „stosunki społeczne” czy „relacje społeczne”. Nie oddaje to jednak w pełni znaczenia i zakresu public relations, stąd przyjęło się używać nazwy angielskiej bez tłumaczenia, aby po prostu nie zatracić tożsamości znaczeniowej ani merytorycznego sensu. Podobnie wyjaśnia rzecz Krystyna Wojcik: „Użycie w tytule angielskiego wyrażenia public relations nie jest przejawem ani obcojęzycznej maniery, ani tak obecnie modnego dążenia do europejskości, lecz konieczności. Ani bowiem proste leksykalne tłumaczenie nazwy, ani analiza znaczeniowa dwóch składowych wyrazów nie wyjaśniają dostatecznie istoty rzeczy”. Jednocześnie, K. Wojcik nie poprzestaje na tym tak krótkim wyjaśnieniu problemu i rozszerza tę analizę: „Public relations w sensie leksykalnym to stosunki publiczne, czyli pewne statycznie ujęte zjawisko. Natomiast z analizy znaczeniowej dwóch wyrazów składowych wynika tylko tyle, że: a) chodzi o relacje, a więc - wychodząc od łacińskiego źródłosłowu - zarówno o stosunki, jak też układy i powiązania o charakterze dwustronnym, również psychologicznej, a nie tylko materialnej natury, b) relacje te - w przeciwieństwie do prywatnych, dotyczących jednostek i znanych tylko stronom stosunku - są publicznie postrzegane i kształtowane, dotyczą jednocześnie wielu jednostek lub grup jednostek lub całej publiczności”.
Takie podejście do istoty problemu daje nam już pewny obraz natury i charakteru działań public relations. Dlaczego działań? Dlatego, że można wnioskować z powyższych rozważań, iż PR to zespół aktywności, działań planowych i systematycznych, podejmowanych przez zainteresowany podmiot. Jest to oddziaływanie wszelkiego typu organizacji, a więc przedsiębiorstw, władz, zrzeszeń, partii, związków i instytucji na swoje szeroko rozumiane otoczenie, czyli tzw. publiczność, w celu ukształtowania specyficznej jakości stosunków i układów z tym otoczeniem, przy użyciu głównie komunikowania i jego szczególnego przypadku - pielęgnowania kontaktów oraz dopasowywania się do preferencji i oczekiwań tegoż otoczenia.
Trochę inne rozumienie leksykalne tego terminu reprezentuje W. Budzyński. Według niego w języku polskim spotykamy m. in. takie propozycje, jak:
♦ stosunki organizacji z otoczeniem,
♦ kreowanie reputacji firmy,
♦ kreowanie prestiżu organizacji,
♦ zarządzanie reputacją,
♦ dialog przedsiębiorstwa ze środowiskiem.· · Tak pokrótce można by przedstawić sens pojęcia public relations. Pokrótce, ponieważ można jeszcze głębiej analizować powyższe problemy. Jednak na potrzeby niniejszej pracy dalsze dywagacje teoretyczne na temat sensu leksykalnego tego terminu są po prostu niepotrzebne. Bardziej merytorycznych dowodów na poparcie tego rozumowania dostarczają nam definicje public relations. Jednak cały problem polega na tym, że zdefiniowanie terminu public relations (PR) jest niezwykle trudne. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz