Choroby zawodowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Choroby zawodowe - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Pojęcie choroby zawodowej i postępowanie w przypadku jej rozpoznania lub podejrzenia .
Za chorobę zawodową uważa się (1) chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych , (2) jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym” (art. 235 1 k.p.) - łączne spełnienie obu przesłanek jest podstawą domniemania zawodowego pochodzenia choroby, bez potrzeby udowadniania przez pracownika związku między warunkami pracy a zachorowaniem. Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.
Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia każdego przypadku rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu inspektorowi pracy spoczywa zarówno na pracodawcy, jak i na lekarzu, który rozpoznał lub podejrzewa przypadek choroby zawodowej. Pracodawca jest także obowiązany prowadzić rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby. Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje się na formularzu, a w przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika - dodatkowo w formie telefonicznej. Właściwy państwowy inspektor sanitarny, który otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej, wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje pracownika, którego dotyczy podejrzenie, na badanie w celu rozpoznania choroby zawodowej do jednostki orzeczniczej pierwszego stopnia. Na podstawie wydanego przez tą jednostkę orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej właściwy państwowy inspektor sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej . Od decyzji wydanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przysługuje odwołanie do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a od decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego - skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz