Chemiczna stabilizacja osadów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemiczna stabilizacja osadów - wykład - strona 1 Chemiczna stabilizacja osadów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Chemiczna stabilizacja osadów      Polega ona na mieszaniu osadu z reagentami chemicznymi, które powodują  zmiany we w łasnościach cząstek osadu. Do chemicznej przeróbki osadu stosuje się  tylko wapno w postaci wapna palonego (CaO) lub w postaci wapna hydratyzowanego  (Ca(OH)2). Wapno u żywane jest do stabilizacji osadów surowych (wstępne i wtórne)  lub osadów ustabilizowanych w procesach fermentacji lub tlenowej stabilizacji.    St ąd też mieszanie osadu z wapnem można prowadzić w celu:  -  stabilizacji osadów  -  higienizacji osadów.    Mieszanie osadu z wapnem powoduje wzrost odczynu mieszaniny osadowo  wapiennej do pH12 w czasie do 2 godzin oraz ogrzewanie do temperatury T12. Chemiczna stabilizacja osadów  wapnem wymaga wst ępnego odwadniania osadów. Wzrost uwodnienia osadu  wp ływa na zwiększenie dawki wapna. Chemiczna  stabilizacja osadów wstępnie  odwodnionych  wymaga od 0,5 do 1,2 kg wapna / kg s.m. osadu za ś do  higienizacji  od 0,15 do 0,25 kg wapna /kg s.m. osadu. Mieszanie osadu z wapnem jest bardzo  korzystne przy rolniczym wykorzystaniu osadów. Zaletą tego procesu jest  dezynfekcja osadu oraz dostarczenie z osadem wapna, co zmniejsza zu życie wapna  do odkwaszania gleby przez rolników. Zaletą tego procesu jest także prostota i  niezawodno ść urządzeń do mieszania, zaś wadą koszty surowca (wapna) i jego  transportu. Chemiczna stabilizacja mo że być prowadzona w sposób okresowy  (najcz ęściej) lub w układach o ciągłym dopływie osadów (rzadko).    Termiczna stabilizacja osadów  Jest to wykorzystanie procesów cieplnych do zmian właściwości cząstek  osadu (stabilizacja osadu) lub te ż w celu ich ostatecznego unieszkodliwienia. Są to:  - termo-kondycjonowanie  - mokre spalanie  - piroliza  - spalanie ca łkowite.  Jest to bardzo droga metoda przeróbki osadów, ponieważ jest skomplikowana  technicznie. Stosowana jest w nielicznych du żych oczyszczalniach ścieków, zaś dla  ma łych i średnich oczyszczalni jest nieopłacalna.    Ciep ło spalania  (ilość energii jaką można uzyskać ze spalania 1kg s.m.  osadu) zale ży od ilości i rodzaju związków organicznych zawartych w osadzie. Osady  surowe maj ą ciepło spalania w granicach 23 – 29 x 103 kJ/kg s.sm., podczas gdy 

(…)

jonów amonowych w
cieczy nadosadowej.
Wapnowanie osadu zabija patogeny (dezynfekcja osadu) podwyższoną
temperaturą ~70 stopni i podwyższonym pH>12. Chemiczna stabilizacja osadów
wapnem wymaga wstępnego odwadniania osadów. Wzrost uwodnienia osadu
wpływa na zwiększenie dawki wapna. Chemiczna stabilizacja osadów wstępnie
odwodnionych wymaga od 0,5 do 1,2 kg wapna / kg s.m. osadu zaś do higienizacji…
…., podczas gdy
ustabilizowane (po fermentacji lub tlenowej stabilizacji) mają niższą wartość ciepła
spalania, wynoszącą od 9 do 14 x 103 kJ/kg s.m.
Wartość opałowa (ilość energii, jaką można uzyskać przy spaleniu
całkowitym 1 kg uwodnionego osadu), którą można wyliczyć z różnicy pomiędzy
ciepłem spalania a ciepłem potrzebnym do ogrzania i odparowania wody zawartej w
osadzie. Bardzo wysokie uwodnienie osadu daje ujemną wartość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz