chemiczna analiza instrumentalna - wst_p do analizy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
chemiczna analiza instrumentalna - wst_p do analizy - strona 1 chemiczna analiza instrumentalna - wst_p do analizy - strona 2

Fragment notatki:


Analiza-badania prowadzące do jakościowego i ilościowego określania składu chemicznego próbek. Proces analityczny: pobieranie próbki
odpowiednie przygotowanie próbki do wybranej metody analitycznej
pomiar
opracowanie wyników pomiarów
wynik analizy
Kalibracja instrumentalnych metod analitycznych: ustalenie zależności między wynikiem pomiaru a zawartością danego składnika. Metoda :
krzywej kalibracyjnej
dodatku wzorca Ocena metody analitycznej: selektywność
uniwersalność
czułość
granica wykrywalności
granica oznaczalności
zdolność rozdzielcza
precyzja
dokładność
Błędy analizy: przypadkowe- przy nastawianiu i odczycie przyrządów pomiarowych
systematyczne-skutek niedoskonałości przyrządów, błędnej metody pomiaru lub działania czynników zewnętrznych
grube- skutki pomyłek
Metody spektroskopowe: absorpcyjne
emisyjne
Absorpcja światła w zakresie UV/VIS: osłabienie natężenia promieniowania po przejściu przez substancję
selektywny charakter absorpcji
CHROMOFORY: grupy absorbujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie 180-800nm
związki posiadające wielokrotne wiązania pi(sprzężone ze sobą lub/i z wolnymi prami elektronów)
związki aromatyczne / heterocykliczne z pierścieniami skondensowanymi
grupy chromoforowe: azotowa, nitrowa,nitrozowa, fenylowa, tiolowa, alkenowa
Zmiany parametrów pasma absorpcyjnego chromoforu: obecność grup auksochromowych -OH, -NH 2 , -SH, -CH 3 , -Cl, -Br
wpływ rozpuszczalnika, pH:
-efekt batochromowy
-efekt hipsochromowy
-efekt hipochromowy
-efekt hiperchromowy
P RAWA ABSORPCJI: I o =I r +I a +I
I r -ulega rozproszeniu
I a -ulega absorpcji
I -przechodzi przez ośrodek
Prawo Lamberta: natężenia światła monochromatycznego przechodzącego przez jednorodny ośrodek absorbujący zależy od grubości warstwy absorbującej. I o /I= x 1 log(I o /I)= l log x
log(I o /I)= l k= A
log x =k - współczynnik absorpcji
log(I o /I)=A - absorbancja
Prawo Beera: absorbancja światła monochromatycznego przechodzącego przez jednorodny ośrodek absorbujący jest proporcjonalna do stężenia substancji w roztworze :
A= c k


(…)


Połączone prawo Lamberta-Beera:
A= log(Io/I)= α l c
Prawo addytywności absorbancji:
Absorbancja układu wieloskładnikowego jest równa sumie absorbancji poszczególnych składników, jeśli spełniony jest warunek braku oddziaływań między składnikami roztworu.
Założenia prawa Lamberta-Beera:
monochromatyczność promieniowania
jednorodność układu absorbującego
brak oddziaływań między cząsteczkami rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej
współczynnik absorbancji równy zeru niskie stężenie roztworów Odstępstwa od prawa Lamberta-Beera- odchylenia od liniowości przy wzroście stężenia substancji:
odstępstwa chemiczne:
-przemiany chemiczne zachodzące w roztworze (polimeryzacja, asocjacja, hydroliza)
odstępstwa instrumentalne :
-niedostateczna monochromatyzacja światła, błędy długości fali
-zjawiska optyczne występujące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz