Chemia - słowniczek pojęć

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia - słowniczek pojęć - strona 1 Chemia - słowniczek pojęć - strona 2 Chemia - słowniczek pojęć - strona 3

Fragment notatki:

1.  Absorpcja - zjawisko polegające na wchłanianiu substancji przez całą objętość cieczy lub ciała stałego  2.  Adsorpcja - zjawisko polegające na zagęszczaniu substancji na powierzchni ciała stałego lub cieczy; fizyczna- występuje działanie sił van der Waalsa,  chemiczna- powstają wiązania chemiczne, temp. ma duże znaczenie; zastosowanie: oczyszczanie wody, przemysł naftowy, garbarstwo, produkcja  cukru  3.  Aerozole - roztwory koloidalne w których ośrodkiem dyspersyjnym jest powietrze 4.  Alkany-  węglowodory nasycone (atomy węgla połączone pojedynczymi wiązaniami), tworzące szereg homologiczny C n H2n+2. Przez odjęcie cząsteczki  alkanu jednego atomu wodoru uzyskuje się odpowiadający mu rodnik alkilowy (-CnH2n+1). 5.  Alkeny-  węglowodory nienasycone zawierające jedno wiązanie podwójne węgiel- węgiel, tworzące szereg homologiczny C n H2n. Tworzą rodniki  alkenyle. 6.  Alkiny-  węglowodory nienasycone zawierające jedno wiązanie potrójne węgiel-węgiel, tworzące szereg homologiczny C n H2n-2. C2H2.-acetylen 7.  Alkohole i fenole - zw. organiczne, mające grupę funkcyjna  OH , w fenolach połączoną z pierścieniem aromatycznym (nadaje to odmienne  właściwości). W alkoholach tez może być połączenie ale grupa OH nie może być związana bezpośrednio, końcówka   –ol +  dodanie odpowiedniego  lokata   (określa położenie tej grupy w cząsteczce). 8.  Alkohole  są cieczami lub ciałami stałymi. Maja stosunkowo wysokie temp. Wrzenia, powodują je silne oddziaływania międzycząsteczkowe oraz  tworzenie wiązań wodorowych. Grupa OH nadaje polarność cząsteczkom alkoholu. Cząsteczki do 4 atomów C są polarne i mieszają się z woda w  nieograniczonych proporcjach. Gdy atomów C jest więcej zaczyna przeważać charakter hydrofobowy i rozpuszczalność w wodzie maleje (powyżej 10  C-nie mieszalne), alkohole są dobrymi rozpuszczalnikami wielu związków organicznych i nieorganicznych. 9.  Alkozole - roztwory koloidalne w alkoholu 10.  Alotropia - występowanie w naturze danego pierwiastka w różnych postaciach, cechujących się odmiennymi właściwościami fiz. I chem. Alotropia  może być cząsteczkowa, gdy różnice występują w budowie cząsteczki, bądź krystaliczna, gdy różnią się budową sieci krystalicznej 11.  Amfoteryczność  to zdolność  związku chemicznego  do  reakcji  z  kwasami  i zarazem  zasadami.  Inaczej, jest to cecha związków chemicznych do bycia w  jednych reakcjach kwasami a w innych zasadami. Związki wykazujące amfoteryczność nazywa się czasami  amfolitami . 12.  Anoda - elektroda półogniwa, w której występują procesy utleniania (biegun ujemny)

(…)

….
Bilansowanie równań reakcji redoks polega na doborze współczynników stechiometrycznych, opartym na bilansie elektronów wymienionych
pomiędzy pierwiastkami zmieniającymi stopień utlenienia.
18.
Bufory- to roztwory złożone ze słabego kwasu i jego soli z mocną zasadą, lub słabej zasady i jej soli z mocnym kwasem.
19.
Cząsteczka – najmniejsza ilość substancji prostej lub złożonej, mająca właściwości…
… metaliczną
nazywa się elektrodą.
103.
Półogniwo redoks- elektroda nie bierze udziału w reakcji redoks, przekazuje jedynie elektrony. W roztworze elektrolitu muszą znajdować
się jony reagującego pierwiastka w różnych stopniach utlenienia.
104.
Prawo Avogadra- jednakowe objętości różnych gazów w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia zawierają tę samą liczbę
cząsteczek
105.
Prawo Raoulta- częściowe…
… wymiana elektronów pomiędzy reagującymi substancjami i
wiążą się ze zmianą stopnia utlenienia reagujących substancji.
121.
122.
Redukcja polega na pobieraniu elektronów.
Reduktor-substancja będąca donorem elektronów; w czasie reakcji podwyższa swój stopień utlenienia; np. wodór, węgiel, tlenek węgla(II),
metale o ujemnych potencjałach normalnych (Mg, Zn, Al), siarkowodór, sole żelaza(II).
123.
Reguła…
… umownej skali potencjałów.
134.
Siły solwatacji- siły działające między rozpuszczalnikiem i substancją rozpuszczalną
135.
Spinowa liczba kwantowa - kwantuje spinowy moment pędu związany z wirowaniem elektronu wokół własnej osi
136.
Stan podstawowy – stan stacjonarny, w którym elektron ma najmniejszą energie potencjalną; wszystkie pozostałe stany SA nazywane
stanem wzbudzenia
137.
Stężenie molowe…
… to wtedy
kiedy rozpuszczalnikiem jest woda
145.
Szereg napięciowy metali- szereg elektrochemiczny metali, uporządkowane potencjały standardowe według rosnącej wartości.
146.
Tłuszcze (glicerydy)- są estrami wyższych kwasów karboksylowych i gliceryny
147.
Twardość wody - Wodorowęglany Ca(HCOJ)2 oraz Mg(HCOJ)2 powodują tzw. twardość przemijającą. Siarczany, chlorki i krzemiany tych
pierwiastków są źródłem twardości trwałej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz