Chemia organiczna - materiały pomocnicze - Alkany

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia organiczna - materiały pomocnicze - Alkany - strona 1 Chemia organiczna - materiały pomocnicze - Alkany - strona 2 Chemia organiczna - materiały pomocnicze - Alkany - strona 3

Fragment notatki:

  1  Wydział In Ŝ ynierii Materiałowej i Ceramiki   Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie                    Materiały pomocnicze do zaj ęć  seminaryjnych z przedmiotu    „CHEMIA ORGANICZNA”    kierunek: Technologia Chemiczna                                                                                                               Opracowanie:                                                                    dr in Ŝ . Edyta Stochmal              Kraków 2008              2          SPIS TRE Ś CI                                                                                                                                                                                                                            Str.                                                       1. Wskazówki dotycz ące nazewnictwa wybranych grup       zwi ązków organicznych ...............................................................................    3   2. Seminarium, cz ęść I: Budowa i nazewnictwo związków organicznych .....   15  3. Seminarium, cz ęść II: Reakcje związków organicznych ............................   33                                                                                                                                                           Zasady nazewnictwa    3  1. WSKAZÓWKI DOTYCZ Ą CE NAZEWNICTWA      WYBRANYCH GRUP ZWI Ą ZKÓW ORGANICZNYCH           1. Alkany  (zawieraj ą jedynie wiązania pojedyncze C-H i C-C)    Nazwy  alkanów  maj ą  końcówkę   –an .  Ich  ogólny  wzór  to  CnH2n+2  (n-dowolna  liczba  całkowita).      Nazwy pierwszych dziesi ęciu alkanów normalnych (o strukturze prostołańcuchowej):    Liczba atomów        Nazwa    Wzór CnH2n+2  w ęgla (n)    1        metan      CH4      CH4  2        etan      C2H6     CH3CH3  3        propan      C3H8     CH3CH2CH3  4        butan      C4H10     CH3CH2CH2CH3  5        pentan      C5H12     CH3CH2CH2CH2CH3  6        heksan      C6H14 

(…)

… z końcówką –owy dodaje się słowo kwas, a atom węgla
w grupie karboksylowej jest oznaczany jako C1.
2o sposób
Nazwa łańcucha głównego nie obejmuje grupy karboksylowej, a atom węgla, do którego
przyczepiona jest grupa karboksylowa, jest oznaczany jako C1. Do nazwy macierzystego
alkanu dodaje się wówczas słowo kwas i końcówkę -karboksylowy.
W przypadku tej grupy związków stosowane są często nazwy zwyczajowe…
… halogenowania alkanów (substytucja rodnikowa, SR)
3. Rozszczepianie wiązania podwójnego w alkenach – ozonoliza
4. Reakcje przyłączania elektrofilowego (addycja elektrofilowa, AE); addycja HX oraz
halogenów do alkenów, reguła Markownikowa, trwałość karbokationów,
przegrupowanie karbokationów, addycja HX oraz halogenów do alkinów
5. Reakcje przyłączania rodnikowego w alkenach (addycja rodnikowa, AR)
6. Dieny…
…. Z jakich alkenów w reakcji addycji moŜna otrzymać następujące halogenki alkilowe?
a) bromocyklopentan,
b) 3-bromoheksan,
c) 1-chloro-1-etylo-cykloheksan,
Cl
d)
.
11. Addycja HCl do poniŜszych alkenów prowadzi do utworzenia mieszaniny produktów.
Podaj jakie to produkty i wyjaśnij ich powstawanie rozpisując szczegółowo mechanizm
obu reakcji.
CH3
a)
CH3
b)
CH3CCH=CH2
CH3CH2CHCH=CH2
CH3
12. Podaj produkty…
… umieszcza się w nawiasie poprzedzonym zapisem
numeru określającego jego połoŜenie w łańcuchu głównym.
2. Cykloalkany
Do nazwy macierzystego węglowodoru o budowie łańcuchowej dodaje się przedrostek cyklo-.
Podstawniki wymienia się w kolejności alfabetycznej ze wskazaniem ich połoŜenia podając
numer węgla, przy którym są połoŜone.
CH3
CH2CH3
1-etylo-3-metylocykloheksan
4
Zasady nazewnictwa
3. Alkeny
… traktując atom fluorowca jako grupę funkcyjną;
wówczas zamiast np. chlorometanu będzie chlorek metylu, chloroetanu – chlorek etylu, 2bromobutanu – bromek izopropylu, itp.
7. Związki aromatyczne (węglowodory aromatyczne, halogenki arylowe i inne pochodne
benzenu)
Nazwy związków aromatycznych jednopierścieniowych tworzy się w zaleŜności od liczby
podstawników w pierścieniu.
Jednopodstawione pochodne benzenu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz