Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 18

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 18 - strona 1 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 18 - strona 2 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 18 - strona 3

Fragment notatki:


Miernikiem żyzności gleby jest jej urodzajność – określana jako zdolność gleby do wydawania plonów. U = f(Ż, K, R, D) U – urodzajność  Ż – żyzność  K – klimat R – roślinność (zmianowanie) D – działalność człowieka (uprawa, nakłady pracy) Urodzajność ma charakter dynamiczny i uwarunkowana jest działaniem wszystkich czynników wpływających  na rośliny. Wyróżnia się:  Urodzajność potencjalną – możliwość maksymalnego plonowania wartościowych roślin  uprawnych w określonych warunkach ekologicznych przy zastosowaniu optymalnych  zabiegów agrotechnicznych  Urodzajność aktualna – plonowanie w określonych warunkach siedliska i w danym czasie,  przy zastosowaniu niezbędnych zabiegów agrotechnicznych Przy takiej samej żyzności gleby w zależności od wpływu człowieka uzyskiwany plon (zbiór z powierzchni  1ha) może być różny. Każde siedlisko ma swoje słabe strony, które należy poznać i ulepszać poprzez odpowiednie zabiegi  agrotechniczne i agromelioracyjne oraz przez należytą ochroną przed czynnikami degradującymi jego  aktualne i potencjalne zdolności produkcyjne. Czynniki niszczące żyzność i degradujące środowisko glebowe Degradacją gleb nazywamy niekorzystne zmiany środowiska glebowego, które pogarszają właściwości gleb i  wyrażają się obniżeniem jej urodzajności. Wskaźnikiem degradacji gleb jest zmniejszenie produkcji biomasy i obniżenie jej jakości. Czynniki niszczące pokrywę glebową:  Deformacja stosunków wodnych (przeobrażenie spowodowane przez górnictwo  odkrywkowe i podziemne, niewłaściwe wykonane zabiegi melioracyjne, pogorszenie  stosunków hydrologicznych, w zalewniach na skutek obniżania się poziomu wód  gruntowych, spłycanie jezior, osuszanie torfowisk – prowadzi do nadmiernego rozkładu  substancji organicznej i pogorszenia właściwości sorpcyjnych  Zjawiska erozji gleb (niszczenie pokrywy glebowej wskutek działania wody i wiatrów –  prowadzi do zmniejszenie miąższości poziomów powierzchniowych, obniżenie zasobności i  żyzności gleby)  Niewłaściwa mechanizacja uprawy (stosowanie ciężkich ciągników innych maszyn rolniczych  powoduje silne ugniatanie gleby, zwiększa zagęszczenie masy gleby co niekorzystnie wpływa  na porowatość gleby)  Wadliwa chemizacja gleby (przenawożenie ujemnie wpływa na organizmy glebowe a  stosowane w ochronie roślin w sposób niekontrolowany pestycydy mogą przyczynić się do  chemicznego skażenia gleby przez substancje aktywne tych preparatów)  Zanieczyszczenia przemysłowe (emisje szkodliwych substancji do atmosfery, które wraz z 

(…)

… na degradację niż gleby lekkie ubogie w
substancję organiczną.
Stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego jonami H+ jest jednym z kryteriów oceny degradacji gleby.
Kategorie degradacji gleb
Wysycenie jonami H+ %
Bardzo słabo zdegradowane
25 – 40
Słabo zdegradowane
45 – 55
55 – 70
Silnie zdegradowane
70 – 85
Bardzo silnie zdegradowanie
< 75
Powstawanie gleby
W procesie tworzenia się gleby począwszy od skały macierzystej w dalszym rozwoju biorą udział czynniki
glebowe, do których zalicza się: klimat, wodę, organizmy żywe, rzeźbę terenu, działalność człowieka, czas.
Wszystkie te czynniki współdziałają ze sobą i w naturalnym substracie glebowym wywołują wiele zmian
takich jak:
 rozkład minerałów pierwotnych (skaleni, mik, piroksenów, amfiboli i innych) oraz synteza
minerałów wtórnych (kaolinit, illit, wermikulit, montmorylonit) z produktów tego rozkładu
 Przetwarzanie substancji organicznej (humifikacja mineralizacja)
 Przemieszczanie składników w profilu glebowym w postaci roztworów rzeczywistych,
koloidalnych, zawiesin przez wodę znajdującą się w glebie i przy udziale organizmów żywych
bytujących w glebie
 Wymiana materii i przepływ energii między żywymi organizmami a glebą
Przemiany te określa się mianem procesu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz