Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 16

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 16 - strona 1 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 16 - strona 2 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 16 - strona 3

Fragment notatki:


Właściwości sorpcyjne gleby W chemi  fizycznej pojęcie sorpcji obejmuje:  Absorpcja – proces przenikania masy absorbenta polegający na pochłanianiu danego  składnika przez ciało stałe lub ciekłe. Podlegają jej gazy, pary, cząstki niezdysocjowane oraz  jony z roztworów.  Adsorpcja – sorpcja powierzchniowa – proces polegający na wiązaniu cząstek cieczy lub  gazu na powierzchni ciała stałego (adsorbenta). Zachodzi na granicy faz. Znaczenie sorpcji:  Reguluje odczyn gleby  Magazynowanie składników pokarmowych uwalniających się w procesie wietrzenia  minerałów i mineralizacji substancji organicznej  Magazynowanie składników pokarmowych dostarczonych w nawozach  Zatrzymywanie i neutralizowanie szkodliwych substancji (np. metali ciężkich, pestycydów),  które dostają się do gleby  Udział w odżywianiu się roślin, gdyż umożliwia pobieranie składników pokarmowych z gleby O zjawiskach sorpcyjnych zachodzących w glebie decyduje silnie zdyspergowana faza stała zwana  kompleksem sorpcyjnym gleby. W skład kompleksu sorpcyjnego wchodzą:  Koloidy mineralne  Glinokrzemiany – głównie minerały ilaste, krzemionka  Krystaliczne tlenki i wodorotlenki żelaza i glinu  Minerały amorficzne tj. niekrystaliczne (alofany – bezpostaciowe żele tlenków Al i Fe)  Koloidy organiczne – próchnica, żywe bakterie  Koloidy organiczno – mineralne – kompleksowe połączenia próchnicy z minerałami ilastymi Koloidy glebowe - to takie układy, które w ośrodku dyspersyjnym zawierają cząstki o średnicy 0,1µm; nie ulegają dyfuzji i dializie;  pozostają w cząstkach zwykłej bibuły  Dyspersoidy – układ dyspersyjny zawierające cząstki o średnicy 0,1 – 0,001µm; słabo  dyfundują, nie dializują, nie przechodzą przez ultrafiltry  Roztwory rzeczywiste – układ zawierający cząstki o średnicy 

(…)

… i ośrodka dyspersyjnego.
O wielkości tej sorpcji decyduje wielkość powierzchni właściwej gleby, co jest związane ze stopniem
rozdrobnienia fazy stałej.
Decydującą rolę sorpcji fizycznej odgrywają koloidy glebowe, szczególnie minerały ilaste odznaczające się
dużą powierzchnią właściwą.
Energia powierzchniowa równa się iloczynowi całkowitej powierzchni fazy stałej i napięcia
powierzchniowego ośrodka…
… glebowych lub na powierzchni kompleksu sorpcyjnego
Sorpcji tej w dużym stopniu ulegają:
 Aniony kwasu fosforowego PO43-, kwasu węglowego CO32-, kwasu siarkowego SO42- tworząc
nierozpuszczalne fosforany, węglany, siarczany.
KSCa2+ + Na2CO3  KS NaNa + CaCO3
Na podmokłych obszarach w wyniku procesów biochemicznych i oksydoredukcyjnych tworzą się o różnych
wielkościach konkrecje żelaziste, żelazisto…
… głównie w wewnętrznej powierzchni minerałów
ilastych o sieci krystalicznej typu 2:1 (smektyt, illit)
 Nietrwałe (zależne od pH) – występują głównie w koloidach próchnicznych oraz minerałów
ilastych o sieci krystalicznej typu 1:1 (kaolinit); źródłem tych składników są grupy
hydroksylowe, karboksylowe i fenolowe
Pojedyncza cząstka koloidalna – micela składają się z:
 Jądra o budowie krystalicznej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz