Chemia analityczna-zadania - spektrofotometr diodowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna-zadania - spektrofotometr diodowy - strona 1 Chemia analityczna-zadania - spektrofotometr diodowy - strona 2

Fragment notatki:

Zadanie 92. Jak jest zbudowany spektrofotometr diodowy? 1 - źródło promieniowania, 2 - próbka, 3 - polichromator, 4 - detektor z matrycy diodowej
Zbudowany jest z zespołów detektorów. Każdy z nich ułożony co kilka nm. Każda długość fali ma swój detektor. Zaletą jest szybkość jego działania. Zadanie 93. Jakich specyficznych informacji dostarcza widmo mas? Możemy na jego podstawie wnioskować jaka była masa cząsteczkowa analizowanego związku chemicznego lub jego fragmentu. Na podstawie masy kationów i anionów wybijanych na skutek jonizacji próbki. Zadanie 94. Co rozumiemy przez zakres daktyloskopowy w widmie absorpcyjnym w podczerwieni? Jakich innych informacji dostarczają widma absorpcyjne w podczerwieni. Zakres daktyloskopowy w podczerwieni występuje na skutek różnych właściwości widm oraz rodzajów aparatury.
Wyróżniamy trzy zakresy podczerwieni: zakres bliskiej podczerwieni- użyteczny w chemii, Drugi zakres odpowiadający liczbom falowym w którym występują podstawowe oscylacje odpowiadające poszczególnym grupom atomów i cząsteczek oraz trzeci zakres tzw. daleka podczerwień, mało wykorzystywana w analizie chemicznej. Widma umożliwiają nie tylko identyfikację i oznaczanie substancji głównie organicznych, ale również oznaczanie ich struktury. Zadanie 95. Jakich informacji dostarcza rozszczepienie sygnałów w widmie 1H NMR (magnetyczny rezonans jądrowy)? Spektroskopia ta polega na wzbudzaniu spinów jądrowych znajdujących się w zewnętrznym polu magnetycznym poprzez szybkie zmiany pola magnetycznego, a następnie rejestrację promieniowania elektromagnetycznego powstającego na skutek zjawisk relaksacji, gdzie przez relaksację rozumiemy powrót
układu spinów jądrowych do stanu równowagi termodynamicznej. NMR jest zatem jedną ze spektroskopii
emisyjnych. Widmo NMR jest obiektem dość skomplikowanym i aby je właściwie zinterpretować należy „rozłożyć” na mniejsze elementy składowe, które można analizować praktycznie niezależnie. Podstawowymi elementami widma protonowego (1H NMR), charakteryzującymi występujące w nim sygnały, są: a) ilość b) położenie c) intensywność i d) rozszczepienie sygnałów.
Ilość sygnałów w widmie informuje o ilości nierównocennych grup protonów. Pod względem magnetycznym protony w cząsteczkach związków chemicznych tworzą grupy. Protony w grupie mają te same otoczenie czyli są identyczne (równocenne), natomiast, jeśli rozpatrujemy protony pomiędzy grupami, to mają one inne otoczenie czyli są różne (nierównocenne). Wszystkie równocenne protony (w grupie) dają jeden sygnał, natomiast protony nierównocenne dają oddzielne sygnały. Stąd też ilość sygnałów w widmie jest równa ilości nierównocennych grup protonów. Zadanie 96.Co to jest widmo absorpcyjne?

(…)

… wzorcowej i jej związek z prawem Lamberta-Beera. Napisz to prawo i objaśnij symbole.
Przy użyciu roztworów wzorcowych ustala się zależność absorbancji od stężenia oznaczanej substancji i przedstawia się ją na wykresie w układzie współrzędnych absorbancji do stężenia. Jeżeli układ stosuje prawo Lamberta-Beera zależność jest linią prostą. Następnie mierzy się absorbancję badanego roztworu i na podstawie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz