Chemia analityczna-zadania od 99

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna-zadania od 99 - strona 1 Chemia analityczna-zadania od 99 - strona 2 Chemia analityczna-zadania od 99 - strona 3

Fragment notatki:

Zadanie 99. Zdefiniuj absorbancję przez natężenie światła padającego Io i przechodzącego przez próbkę It. Absorbancja, logarytm dziesiętny ilorazu natężenia monochromatycznej wiązki wchodzącej do ośrodka
absorbującego (I0) i natężenia wiązki przepuszczonej przez ten ośrodek (It) Zadanie 100.Uzupełnij tabelkę. Zadanie 101. Podczas spektrofotometrycznej analizy żelaza do próbki dodano roztwór tiocyjanianu (rodanku) co spowodowało czerwone zabarwienie. a) Napisz reakcję tworzenia czerwonego związku i podaj jego nazwę. b) Jakie światło absorbuje czerwony roztwór ? c) Podaj prawo stosowane w ilościowej analizie spektrofotometrycznej; d) Zdefiniuj absorbancję. a) FeCl3 + 6KSCN → K3[Fe(SCN)6] + 3KCl heksacyjanożelazian(III) potasu
jonowo: Fe3+ + 6SCN-→ [Fe(SCN)6]3-
b) niebieskie, zielone
c) prawo Lamberta-Beera
Jeżeli molowy współczynnik absorbancji rozpuszczalnika jest równy zero, to absorbancja wiązki monochromatycznej po przejściu przez roztwór jest wprost proporcjonalna do stężenia tego roztworu i grubości jego warstwy.
d) Absorbancja - wielkość określająca ilość promieniowania pochłoniętego (zaabsorbowanego) przez próbkę. Jest równa logarytmowi dziesiętnemu ilorazu natężenia promieniowania przechodzącego przez ośrodek odniesienia i natężenia tego promieniowania przechodzącego przez dany ośrodek
materialny Zadanie 102. Podczas spektrofotometrycznej analizy miedzi do próbki dodano roztwór amoniaku co spowodowało pogłębienie niebieskiego zabarwienia. a) Napisz reakcję amoniaku z jonami miedzi(II) i podaj jego nazwę produktu; b) Jakie światło absorbuje niebieski roztwór? a) CuSO4 + NH4OH → [Cu(NH3)4]SO4 + H2O siarczan tetraaminamiedzi(II)
jonowo: Cu2+ + NH3 → [Cu(NH3)4]2-
b) czerwone Zadanie 103. Zdefiniuj i scharakteryzuj ogólnie metody chromatograficzne. Chromatografia jest to metoda rozdziału składników mieszaniny oparta na różnicach w oddziaływaniu tych składników z dwoma fazami przemieszczającymi się względem siebie. W zależności od mechanizmu procesu rozdziału rozróżnia się następujące rodzaje chromatografii: adsorpcyjn a (składniki mieszaniny zawarte w fazie ruchomej (eluent) różnią się adsorpcją od fazy nieruchomej). podziałowa (fazą nieruchomą jest ciecz, a rozdział jest wynikiem różnic współczynników podziału składników pomiędzy fazę ruchomą i nieruchomą); jonowymienna (fazę stacjonarną jest wymieniacz jonowy (jonit), a ciekła faza ruchoma zawiera jony w różnym stopniu wiązane przez wymieniacz); żelowa (rozdział opiera się na różnicach w dyfuzji składników mieszaniny do cząstek żelu stanowiącego fazę nieruchomą. Pozwala to rozdzielać mieszaninę na podstawie wielkości cząsteczek, co znalazło zastosowanie głównie w analizie polimerów) W zależności od zastosowanej techniki rozdziału można podzielić chromatografię na: bibułową - faza nieruchoma to specjalnie przygotowana bibuła; cienkowarstwową - faza nieruchoma jest naniesiona w postaci cienkiej warstwy na płytce szklanej lub aluminiowej; kolumnową - faza nieruchoma umieszczona w rurze zwanej kolumną.

(…)

….
Jak sporządzić 200 g 25 % roztworu cukru w wodzie? (zwykły procent wagowy) Należy odmierzyć zważyć 50 g cukru i rozpuścić go w 150 g wody destylowanej (tj. do uzyskania 200 g roztworu)
Zadanie 106.
Jak dysponując 0,02 molowym roztworem glicyny w wodzie, kolbką miarową na 200 ml, pipetami i
wodą destylowaną sporządzić roztwór 0,002 molowy? Należy pipetą odmierzyć 20 ml roztworu 0,02 molowego, wlać do kolby miarowej i uzupełnić wodą
destylowaną do 200 ml roztworu (tj. do kreski)

… z naniesionymi na nie grupami funkcyjnymi o stałym ładunku (tzw. jony związane), w których bezpośrednim otoczeniu znajdują się odpowiednie przeciwjony zapewniające elektryczną obojętność układu. Zasada rozdzielania opiera się na oddziaływaniach pomiędzy przeciwjonami a powierzchnią wymiany jonowej. Gdy przeciwjon powierzchni wymiany zostanie zastąpiony przez jon substancji zdysocjowanej w roztworze, ten ostatni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz