Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska -pytania egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza chemicznych zanieczyszczeń  środowiska -pytania egzaminacyjne - strona 1 Analiza chemicznych zanieczyszczeń  środowiska -pytania egzaminacyjne - strona 2 Analiza chemicznych zanieczyszczeń  środowiska -pytania egzaminacyjne - strona 3

Fragment notatki:

1.Wymień techniki analityczne wykorzystywane do oznaczania śladów metali w próbkach środowiskowych.
a. AAS - absorpcyjna spektrometria atomowa
b. fotometria płomieniowa
c. emisyjna spektrometria atomowa
d. ICP - MS - spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie
2.Najlepszą czułością i najniższymi granicami wykrywalności spośród nich charakteryzuje się technika: ICP - MS
Granice wykrywalności dla tej techniki są na poziomie: ppt
Osiągnięcie takiej czułości jest możliwe dzięki:
a. zastosowaniu pułapek jonów badanych, które umożliwiają wysokoselektywną analizę jonów w zależności od ich stężenia i ładunku
b.
3. Atomowa spektrometria absorpcyjna to technika pomiarowa oparta na zjawisku absorpcji promieniowania o specyficznej długości fali przez wolne atomy metali. Procedura pomiarowa polega na wprowadzeniu próbki do aparatu, atomizerem, pomiarze absorbancji i obliczeniu na jej podstawie stężenia.
4. Próbka może być wprowadzona do atomizera w ASA w postaci (Przy każdym punkcie podaj nazwę odmiany techniki ASA):
a. aerozolu FAAS
b. cieczy GFAAS
c. zawiesiny ETAAS
d. ciała stałego ETAAS
5. W jaki sposób w technice spektrometrii cząsteczkowej możesz wyeliminować interferencje pochodzące od nakładania się pasm?
a. zastosowanie promieniowania o max absorpcji dla oznaczanego analitu
b. zastosowanie monochromatorów promieniowania
c. zastosować wydzielanie oznaczanego analitu z matrycy
6. Dzięki jakim rozwiązaniom aparaturowym technice atomowej spektrometrii emisyjnej prowadzić można analizę wielopierwiastkową?
7. Analiza specjacyjna jest to:
Analiza specjacyjna to analiza mająca na celu identyfikację i/lub pomiar zawartości jednej lub kilku form chemicznych pierwiastka w próbie.
8. W analizie specjacyjnej wykorzystuje się techniki sprzężone, tzn:
technikę chromatografii gazowej ze spektrometrem mas z plazmą generowaną indukcyjnie (GC - ICP - MS, GC - IR, GC - MS)
są to techniki łączące metody rozdzielania poszczególnych form analitu oraz metody 9. Jakie rodzaje substancji i z jakich względów znajdują się w obszarze zainteresowań analizy specjacyjnej?
pierwiastki na różnym stopniu utlenienia
izotopy pierwiastków
związki metaloorganiczne
nieorganiczne związki kompleksowe
Jest to spowodowane występowaniem pierwiastków w różnych formach, różną mobilnością i biodostępnością.
10. W technikach chromatograficznych wykorzystywane są następujące rodzaje oddziaływań pomiędzy agalitem a fazą stacjonarną:


(…)

… - oznaczanie najwyżej kilku jonów
Jonowa - eluent o niskiej sile jonowej (0,1 - 100 mM)
Jonowymienna - eluent o wysokiej sile jonowej (0,1 - 10 M)
Jonowa - uniwersalna detekcja konduktometryczna po uprzedniej supresji eluentu
Jonowymienna - detekcja z wykorzystaniem klasycznych metod w zależności od oznaczanego składnika
Jonowa - próg detekcji ograniczony wartością przewodnictwa oznaczanych jonów
Jonowymienna…
… zwyczajową wynikającą z historii rozwoju chromatografii cieczowej. W początkowym okresie stosowania technik chromatograficznych fazami stacjonarnymi były polarne sorbenty, a fazami ruchomymi mniej polarne rozpuszczalniki (układ faz normalnych). Obecnie chromatografia w układzie faz odwróconych ma ogromny zakres zastosowań, natomiast chromatografie w układzie faz odwróconych stosuje się wyłącznie w omówionych wcześniej przypadkach. RP-HPLC służy ona do rozdzielania mieszanin substancji istotnie różniących się właściwościami, zarówno polarnych, średniopolarnych, jak i niepolarnych. CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA/PLANARNA (TLC- ang. Thin layer chromatography) Chromatografia planarna lub cienkowarstwowa (Thin Layer Chromatography - TLC) jest jednym z przykładów chromatografii cieczowej gdzie rozdzielenie…
… biologiczną rozdzielanych substancji, gdy są one specyficzne. Metody te służą do oznaczania antybiotyków, insektycydów, fungicydów i innych. Chromatografia powinowactwa jest szczególnym typem chromatografii adsorpcyjnej,
w której wykorzystuje się wzajemne powinowactwo dwóch substancji. Ze względu na swe
unikalne właściwości pozwala znacznie uprościć procedurę izolowania wybranej substancji,
przy jednoczesnym…
…, który - podobnie jak lizyna - jest inhibitorem
plazminy, aktywnej formy plazminogenu. Zarówno kwas ε-aminokapronowy jak i lizyna
wiążą się do tego samego miejsca w cząsteczce plazminogenu. Można jednak eluować
związane substancje w sposób niespecyficzny, za pomocą buforów o niskiej lub wysokiej
wartości pH (np. bufor octanowy, bufor węglanowy, itp.), roztworów o wysokiej sile jonowej
(2,5 M roztwór NaCl…
…. Na podkreślenie zasługuje zdolność adsorbentów do rozróżniania substancji pod względem polarności grup funkcyjnych. To powoduje, że praktycznie tylko układy faz normalnych znajdują zastosowanie do rozdzielenia mieszanin substancji na klasy związków chemicznych. Rozdzielanie grupowe, np. składników ropy naftowej i produktów ropopochodnych, nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych, mono-, di-, i tri…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz