Analiza chemicznych zanieczyszczeń - środowiska - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza chemicznych zanieczyszczeń -  środowiska - pytania - strona 1 Analiza chemicznych zanieczyszczeń -  środowiska - pytania - strona 2 Analiza chemicznych zanieczyszczeń -  środowiska - pytania - strona 3

Fragment notatki:

1.Wymień techniki analityczne wykorzystywane do oznaczania śladów metali w próbkach środowiskowych.
a. AAS - absorpcyjna spektrometria atomowa
b. fotometria płomieniowa
c. emisyjna spektrometria atomowa
d. ICP - MS - spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie
2.Najlepszą czułością i najniższymi granicami wykrywalności spośród nich charakteryzuje się technika: ICP - MS
Granice wykrywalności dla tej techniki są na poziomie: ppt
Osiągnięcie takiej czułości jest możliwe dzięki:
a. zastosowaniu pułapek jonów badanych, które umożliwiają wysokoselektywną analizę jonów w zależności od ich stężenia i ładunku
b. jonizacji atomów w plazmie
3. Atomowa spektrometria absorpcyjna to technika pomiarowa oparta na zjawisku absorpcji promieniowania o specyficznej długości fali przez wolne atomy metali. Procedura pomiarowa polega na wprowadzeniu próbki do aparatu, atomizerem, pomiarze absorbancji i obliczeniu na jej podstawie stężenia. (Atomowa spektrometria absorpcyjna to technika pomiarowa oparta na: wykorzystaniu zjawiska absorpcji promieniowania charakterystycznego (o odpowiedniej długości fali) przez wolne atomy oznaczanego pierwiastka. Wielkość absorpcji jest miarą stężenia pierwiastka w badanej próbce).
4. Próbka może być wprowadzona do atomizera w ASA w postaci (Przy każdym punkcie podaj nazwę odmiany techniki ASA):
a. aerozolu FAAS
b. cieczy GFAAS
c. zawiesiny ETAAS
d. ciała stałego ETAAS
5. W jaki sposób w technice spektrometrii cząsteczkowej możesz wyeliminować interferencje pochodzące od nakładania się pasm?
a. zastosowanie promieniowania o max absorpcji dla oznaczanego analitu
b. zastosowanie monochromatorów promieniowania
c. zastosować wydzielanie oznaczanego analitu z matrycy
6. Dzięki jakim rozwiązaniom aparaturowym technice atomowej spektrometrii emisyjnej prowadzić można analizę wielopierwiastkową?
7. Analiza specjacyjna jest to:
Analiza specjacyjna to analiza mająca na celu identyfikację i/lub pomiar zawartości jednej lub kilku form chemicznych pierwiastka w próbie. (Analiza specjacyjna to : ma na celu identyfikację i/lub pomiar zawartości jednej lub kilku form chemicznych pierwiastka występującego w próbce. Jest to inaczej też oznaczanie ilościowe poszczególnych form chemicznych pierwiastka). 8. W analizie specjacyjnej wykorzystuje się techniki sprzężone, tzn:
technikę chromatografii gazowej ze spektrometrem mas z plazmą generowaną indukcyjnie (GC - ICP - MS, GC - IR, GC - MS)
są to techniki łączące metody rozdzielania poszczególnych form analitu oraz metody LC, EC Absorption, QF, QP MASS, ICP, EI


(…)

…. Z kolei chromatografia cieczowa może być stosowana do rozdziału związków polarnych, wielkocząsteczkowych, mniej termicznie stabilnych. Główną jednak jej wadą jest brak uniwersalnego detektora, takiego jak np. detektor płomieniowo-jonizacyjny używany w chromatografii gazowej. SFC posiada zalety zarówno chromatografii cieczowej jak i gazowej. Wykorzystanie CO2 w stanie nadkrytycznym pozwoliło skrócić czas…
… nadkrytycznym zwiększa atrakcyjność chromatografii i ekstrakcji, gdyż CO2 jest nietoksyczny, łatwo dostępny i tani. Zastosowanie CO2 eliminuje problemy związane z utylizacją rozpuszczalników organicznych, wykorzystywanych w chromatografii cieczowej czy ekstrakcji. Poza tym uzyskanie substancji z roztworu po ekstrakcji odbywa się poprzez zwyczajne zmniejszenie ciśnienia i przemianę CO2 w gaz. Intensywne prace…
… jonów
Jonowymienna - oznaczanie najwyżej kilku jonów
Jonowa - eluent o niskiej sile jonowej (0,1 - 100 mM)
Jonowymienna - eluent o wysokiej sile jonowej (0,1 - 10 M)
Jonowa - uniwersalna detekcja konduktometryczna po uprzedniej supresji eluentu
Jonowymienna - detekcja z wykorzystaniem klasycznych metod w zależności od oznaczanego składnika
Jonowa - próg detekcji ograniczony wartością przewodnictwa…
… odwróconych” jest nazwą zwyczajową wynikającą z historii rozwoju chromatografii cieczowej. W początkowym okresie stosowania technik chromatograficznych fazami stacjonarnymi były polarne sorbenty, a fazami ruchomymi mniej polarne rozpuszczalniki (układ faz normalnych). Obecnie chromatografia w układzie faz odwróconych ma ogromny zakres zastosowań, natomiast chromatografie w układzie faz odwróconych stosuje…
…, do rozdzielanie izomerów optycznych. Na podkreślenie zasługuje zdolność adsorbentów do rozróżniania substancji pod względem polarności grup funkcyjnych. To powoduje, że praktycznie tylko układy faz normalnych znajdują zastosowanie do rozdzielenia mieszanin substancji na klasy związków chemicznych. Rozdzielanie grupowe, np. składników ropy naftowej i produktów ropopochodnych, nasyconych i nienasyconych kwasów…
… biologiczną rozdzielanych substancji, gdy są one specyficzne. Metody te służą do oznaczania antybiotyków, insektycydów, fungicydów i innych. Chromatografia powinowactwa jest szczególnym typem chromatografii adsorpcyjnej,
w której wykorzystuje się wzajemne powinowactwo dwóch substancji. Ze względu na swe
unikalne właściwości pozwala znacznie uprościć procedurę izolowania wybranej substancji,
przy jednoczesnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz