Chemia analityczna – ćwiczenia - stężenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Chemia analityczna – ćwiczenia - stężenie - strona 1

Fragment notatki:

Chemia analityczna – ćwiczenia (CHC0143c)
SPOSOBY WYRAśANIA STĘśEŃ, PRZYGOTOWANIE
ROZTWORÓW O OKREŚLONYM STĘśENIU
1.
Jaka objętość 18,0 M roztworu KOH potrzebna jest do przygotowania 5,00
dm3 roztworu zasady o stęŜeniu 0,500 mol/dm3?
(139 cm3)
2.
Ile wody (w g) naleŜy odparować z 200 cm3 1,000 M roztworu ZnSO4 (d =
1,56 g/cm3) aby otrzymać roztwór o stęŜeniu 20,0% (wag.)?
(151 g)
3.
NaleŜy przygotować 0,600 dm3 roztworu CdCl2 o stęŜeniu 2,00 mol/dm3. Ile
soli zawierającej 4,5% (wag) wody naleŜy w tym celu odwaŜyć? (230 g)
4.
Jakie powinno być stęŜenie roztworu AgNO3 stosowanego do oznaczania
zawartości jonów chlorkowych, aby objętość tego roztworu (wyraŜona w
cm3) po podzieleniu przez 2 była równa liczbowo zawartości procentowej
KCl w próbce o masie 0,3728 g?
(0,0250 M)
11. Próbkę roślinną o masie 2,0245 g i wilgotności 4,53% zmineralizowano,
otrzymany roztwór przeniesiono ilościowo do kolby o pojemności 25,0 cm3,
rozcieńczono wodą do kreski i poddano analizie na zawartość pierwiastków
śladowych. Stwierdzono, Ŝe w roztworze stęŜenie cynku wynosi 3,24 ppm,
boru 5,63 ppm zaś kadmu 13 ppb. Zakładając, Ŝe gęstość roztworu wynosiła
1,000 g/cm3, obliczyć stęŜenie cynku, boru i kadmu w suchej masie próbki
roślinnej w ppm.
(Zn – 41,9 ppm; B – 72,8 ppm; Cd – 0,17 ppm)
12. W 0,200 dm3 roztworu o gęstości d = 1,02 g/cm3) znajduje się 0,500 mg
CuSO4. Jakie jest stęŜenie miedzi w tym roztworze wyraŜone w ppm?
(0,976 ppm)
13. Jakie jest stęŜenie molowe roztworu chlorku wapnia, jeŜeli zawartość jonów
chlorkowych w roztworze tej soli wynosi 28,3 ppm (gęstość roztworu 1,000
g/cm3)?
(0,399 mmol/dm3)
14. Próbkę o masie 1,0035 g zawierającą 10,5% (wag.) wody roztworzono,
uzyskany roztwór przeniesiono do kolby o pojemności 250,0 cm3 i
uzupełniono woda do kreski. StęŜenie glinu w roztworze wynosiło 48,3 ppm.
Obliczyć procentowa zawartość tlenku glinu w suchej masie próbki.
(2,54%)
5.
Ile gramów stałego NaHCO3 naleŜy dodać do 3,18 g Na2CO3 aby
(1,10 g)
przygotować (po dodaniu wody) 500 cm3 buforu o pH = 10,68.
6.
Ile gramów stałego CH3COONa naleŜy dodać do 50,0 cm3 0,240 M roztworu
HCl aby przygotować bufor o pH = 5,04? (dla pKa = 4,74
m = 2,95 g)
7.
Jak przygotować 1,00 dm3 buforu amonowego o pH = 9 mając do dyspozycji
1,50 M roztwór amoniaku i 1,50 M roztwór kwasu solnego?
15. Roztwór zawiera jony Al(III) i Fe(III). Do analizy wagowej pobrano 25,0
cm3 roztworu. Po wysuszeniu, odsączeniu, przemyciu i wypraŜeniu
wodorotlenków obu metali masa osadu tlenków wynosiła 0,4327 g. Wiedząc,
ze stęŜenie glinu w analizowanym roztworze wynosi 0,00732 g/cm3, oblicz
(243 mg)
zawartość Ŝelaza w mg w 100 cm3 roztworu.
8.
50,0 g stałego jodku potasu rozpuszczono w 450g wody. Po przeprowadzeniu
analizy okazało się, Ŝe stęŜenie wolnego jodu w otrzymanym roztworze
wynosi 5,0 ppm. Ile mg jodu zawierał jodek potasu? Podaj równieŜ
(2,50 mg; 5,0x10–3%)
zawartość procentową I2 w KI.
Zadania do samodzielnego rozwiązania:
9.
Ile mg NaF naleŜy rozpuścić w 1,00 dm3 wody aby ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz