Chemia analityczna – ćwiczenia - Magnetyt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2870
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Chemia analityczna – ćwiczenia - Magnetyt - strona 1  Chemia analityczna – ćwiczenia - Magnetyt - strona 2  Chemia analityczna – ćwiczenia - Magnetyt - strona 3

Fragment notatki:

Chemia Analityczna – ćwiczenia (kurs CHC0143c)
masy wynosił 45,0%. Obliczyć procentową zawartość dwutlenku krzemu w pierwotnej
próbce.
(44,32%)
ANALIZA WAGOWA
1. OdwaŜkę 0,5280 g substancji zawierającej miedź roztworzono, a miedź oznaczono
wagowo w postaci CuSCN. Jaka była procentowa zawartość miedzi w próbce, jeŜeli do
wytrącenia osadu CuSCN zuŜyto 75,0 cm3 0,100 molowego roztworu NH4SCN, co
stanowiło 50% nadmiar w stosunku do miedzi?
(60,2%)
2. Obliczyć ile cm3 5,00% roztworu KF (d=1,00 g/cm3) zuŜyto do wytrącenia wapnia w
postaci CaF2 z próbki o masie 0,5000 g, zawierającej 27,0 % wapnia. Fluorek potasu
dodawano z 30 % nadmiarem w stosunku do wapnia.
(10,2 cm3)
3. Roztwór zawierał 10,0 g chlorku cynku(II) w 1,00 dm3. Ile cm3 0,100 M roztworu
fosforanu(V) amonu uŜyto do wytrącenia cynku w postaci fosforanu(V) amonu cynku z
80,0 cm3 roztworu, jeŜeli nadmiar fosforanu wynosił 90,0%. Jaka będzie po wypraŜeniu
masa osadu difosforanu dicynku ?
(111 cm3, 891 mg)
12. Z próbki magnetytu (Fe3O4 + zanieczyszczenia) o masie 1,5000 g otrzymano 1,2330 g
tlenku Ŝelaza(III). Obliczyć zawartość zanieczyszczeń (w % wag.) w próbce magnetytu.
(20,54%)
13. Obliczyć zawartość Ca3(PO4)2 w minerale, jeŜeli jego odwaŜkę o masie 0,8405 g
rozpuszczono w kwasie solnym, oddzielono fosforany, a następnie strącono wapń i
zwaŜono w postaci CaC2O4·H2O. Masa osadu była równa 0,6000 g.
(50,51%)
14. Stop składa się z bizmutu, cyny i ołowiu. W wyniku analizy 0,4000 g stopu otrzymano
0,2230 g tlenku bizmutu(III) oraz 0,1016 g tlenku cyny(IV). Obliczyć procentową
zawartość ołowiu w stopie.
(29,99%)
15. Analiza próbki wykazała, Ŝe zawiera ona 35,82% Fe2O3 i 10,85% wody. Obliczyć
(40,18%)
zawartość Fe2O3 w suchej substancji.
4. Z próbki o masie 0,2500 g zawierającej 95,8% wag. chlorku Ŝelaza(III) po
rozpuszczeniu strącono osady chlorku srebra(I) i wodorotlenku Ŝelaza(III). Osad chlorku
srebra(I) wysuszono (120oC), zaś osad wodorotlenku Ŝelaza(III) wypraŜono (950oC) do
stałej masy. Ile waŜyły otrzymane osady?
(0,635 g i 0,118 g)
16. Pewien minerał zawiera 8,40% wody. Analiza suchego minerału wykazała, Ŝe składa
się on z 57,30% CaCO3 i 42,70% MgCO3. Obliczyć procentową zawartość węglanu
wapnia i magnezu w wilgotnym minerale.
(52,49%; 39,11%)
5. Ile gramów pirytu zawierającego 36,40% wag. siarki naleŜy wziąć do analizy aby
otrzymać 0,5103 g osadu siarczanu(VI) baru?
(0,1926 g)
17. W wilgotnej próbce o masie 0,5235 g oznaczano wagowo arsen w postaci As2S3. W
wyniku analizy otrzymano 0,1121 g osadu siarczku arsenu(III). Obliczyć procentową
zawartość arsenu (% wag.) w suchej masie próbki, jeŜeli wilgotność próbki wynosiła
8,32%.
(14,2%)
6. 0,1028 g próbki soli Na2SxO6 daje w wyniku szeregu operacji chemicznych 0,3570 g
BaSO4. Obliczyć wartość x.
(4,04)
7. Jaka masa próbki musi być brana do analizy, aby kaŜde 10,0 mg otrzymanego osadu
BaSO4 odpowiadało zawartości 1,000% baru w próbce?
(0,588g)
8. W wyniku praŜenia 0,9996 g Fe2O3 otrzymano próbkę o masie 0,9784 g. Zakładamy,
Ŝe ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz