Podstawowe oceny statycznej wyników analitycznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe oceny statycznej  wyników analitycznych - strona 1 Podstawowe oceny statycznej  wyników analitycznych - strona 2

Fragment notatki:

8. Miano kwasu solnego oznaczało 6 studentów metodą jodometryczną.
Otrzymano następujące wyniki: 0,1101M; 0,1234M; 0,1167M; 0,1156M;
0,1256M; 0,1136M. Rzeczywiste miano kwasu solnego jest równe 0,1167M. Ile
wynosi średnia oznaczenia, mediana i rozstęp ? Jaki jest względny i bezwzględny
błąd średniej oznaczenia i mediany ?
Chemia analityczna – ćwiczenia (kurs CHC0143c)
PODSTAWY OCENY STATYSTYCZNEJ WYNIKÓW ANALITYCZNYCH
1. Rodzaje błędów w analizie chemicznej. Mediana, średnia, rozstęp i odchylenie
standardowe, średnie odchylenie standartowe. Dokładność i precyzja oznaczenia.
Test Q-Dixona.
9. Oznaczano zawartość DDT w próbce biologicznej dwoma metodami
analitycznymi. W pierwszej metodzie zawartość średnia DDT wyniosła 13,5 ppm
a odchylenie standardowe 1,55 (5 pomiarów), a w drugiej zawartość średnia DDT
wyniosła 14,2 ppm a odchylenie standardowe 0,55 (5 pomiarów). Co moŜna
powiedzieć o precyzji i dokładności tych dwóch metod, jeŜeli zawartość
rzeczywista DDT w próbce wynosiła 13,7 ppm.
2. Do analizy zawartości uranu w rudzie odwaŜono 1,350 kg rudy. Jak poprawnie
powinno zapisywać się masę rudy uranu, jeŜeli próbkę odwaŜono na wadze z
dokładnością a) 10 g i b) 0,01 g, c) 1 %.
3. Do analizy zawartości wody cięŜkiej w próbce wody morskiej pobrano dwie
próbki o objętości 15000 cm3 z dokładnością a) 0,1 dm3 i b) 0,1 cm3. Jaki jest
poprawny zapis objętości pobranej próbki wody morskiej w tych dwóch
przypadkach ?
10. Zawartość całkowita Pb w próbce skaŜonej Ŝywności wynosiła: 119,01;
122,01; 123,64; 123,30; 123,31; 123,81; 124,01 mg/dm3.
a) Korzystając z testu Q-Dixona sprawdź czy wynik oznaczenia 119,01
naleŜy odrzucić jako obarczony grubym błędem (dla 7 pomiarów i
poziomie istotności 0,95, Qkr = 0,507)
b) Po uwzględnieniu informacji zawartych w punkcie (a) oblicz jaka jest
zawartość średnia Pb.
Odp. Nie
4. Dwóch analityków niezaleŜnie oznaczało masę Ŝelaza metodą wagową w
próbce meteorytu, przeprowadzając dwukrotnie oznaczenie. Obaj odwaŜyli takie
same nawaŜki stopu z dokładnością 0,001 g. Jeden podał wynik 0,421 g i 0,423 g a
drugi 0,42098 g i 0,42391 g. Czy drugi analityk podał wynik prawidłowo? Ile
wynosi średnia oznaczenia i mediana ?
Odp. Nie; 0,422
11. Oznaczano zawartość azotu metodą Kiejdahla w próbce Ŝywności. Otrzymano
następujące wyniki: 7,11%; 7,06%; 7,04%; 7,06%, 7,82%. Korzystając z testu QDixona sprawdź czy wynik oznaczenia 7,82 % naleŜy odrzucić jako obarczony
grubym błędem.
5. Oznaczano zawartość Hg (II) w wodzie morskiej. Otrzymano następujące
wyniki: 1.55 ppm; 1.65 ppm; 1.60 ppm; 1.80 ppm; 1.65 ppm. Ile wynosi średnia
oznaczenia, rozstęp i mediana ?
Odp. 1,65; 0,25; 1,65
6. Zawartość Ŝelaza w próbce meteorytu wynosi odpowiednio 13,454%, 12,303%,
12,341%, 12,404%, 12,380%, 12,331%. Oblicz średnią oznaczenia, medianę i
rozstęp.
Odp. 12,536; 1,151;12.392
Odp. Tak
12. Podczas oznaczania twardości wody otrzymano następujące wyniki: 23,45°N;
23,44°N; 23,44°N; 23,46°N. Piąty, najwyŜszy wynik oznaczenia odrzucono.
Korzystając z testu ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz