chamia fizyczna materiały do egzaminu + egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
chamia fizyczna materiały do egzaminu + egzamin - strona 1 chamia fizyczna materiały do egzaminu + egzamin - strona 2 chamia fizyczna materiały do egzaminu + egzamin - strona 3

Fragment notatki:


"Anizotropia – zależność od kierunku. Wykazywanie odmiennych właściwości (rozszerzalność termiczna, przewodnictwo elektryczne, współczynnik załamania światła, szybkość wzrostu i rozpuszczania kryształu) w zależności od kierunku. Ciała anizotropowe wykazują różne właściwości w zależności od kierunku, w którym dana właściwość jest rozpatrywana."
"Efekt Tyndalla, zjawisko Tyndalla – zjawisko fizyczne polegające na rozpraszaniu światła przez koloid z wytworzeniem charakterystycznego stożka świetlnego.
Jeżeli przez roztwór koloidalny przepuści się wiązkę światła, to wskutek uginania się promieni na cząstkach fazy rozproszonej, światło staje się widoczne w postaci tzw. stożka Tyndalla. Intensywność tego zjawiska jest tym większa, im większa jest różnica między współczynnikiem załamania fazy rozproszonej i ośrodka dyspersyjnego. Zależy również od długości rozpraszanej fali – silniej rozpraszane są krótsze."

Pierwiastek - substancja prosta stanowiąca zbiór atomów o tej samej liczbie atomowej. Atomy danego pierwiastka chemicznego mogą się różnić liczbą neutronów, a zatem i masą jądra. Atomy takie nazywamy izotopami danego pierwiastka.
Związek chemiczny - połączenie wiązaniem chemicznym co najmniej dwóch atomów pierwiastków chemicznych. Posiada charakterystyczne właściwości fizyczne i chemiczne, różne od właściwości substancji z których powstał.
Względna masa atomowa - to masa atomu, wyrażona w atomowych jednostkach masy [u], jest to stosunek masy danego pierwiastka do masy przyjętej za jednostkę w skali atomowej tj. 1/12 masy C-12. Bezwzględną masę atomową ustalamy za pomocą spektrografu masowego = masa pierwiastka / 6,02*1023
Masa cząsteczkowa - suma mas atomów wchodzących w skład cząsteczki, wyrażona w [u].
Prawo stosunków objętościowych (Gay-Lussaca)- w reakcji między gazami objętości substratów i produktów gazowych mierzone w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia mają się do siebie jak niewielkie liczby całkowite
Mol - jednostka liczności materii, zawierająca 6,02*1023 cząsteczek. Liczba Avogadro - liczba atomów, cząsteczek lub innych cząstek materii w jednym molu substancji złożonej z tychże atomów lub cząsteczek = 6,02*1023
Objętość molowa gazów w warunkach normalnych: 1mol = 22,4 dm3
Współczynnik stechiometryczny - liczba przypisana do określonego reagenta określająca proporcję w jakiej uczestniczy on w reakcji w stosunku do innych reagentów
Wartościowość - cecha pierwiastków chemicznych oraz jonów określająca liczbę wiązań chemicznych, którymi dany pierwiastek bądź jon może łączyć się z innymi.
Budowa atomu :
Jądro atomu - neutrony i protony, tu 1/20000 cząstek α ulega rozproszeniu przy przejściu przez folię metaliczną. Proporcja jądra do atomu mucha : stadion Bezwzględna masa protonu = masa neutronu 1,7*10-24g. Liczbą neutronów różnią się izotopy danego pierwiastka
Model jądrowy: budowa z cząsteczek subatomowych (protony, neutrony, elektrony). Protony i neutrony stanowią o masie atomowej (P+N = liczba masowa A) Nukleony - to protony i neutrony tworzące jądro. Liczba atomowa (Z) - liczba protonów w jądrze danego pierwiastka pierwiastki w układzie okresowym są uszeregowane według wzrastającej liczby protonów
Liczba masowa (A) - liczba nukleonów w jądrze (suma liczby protonów i neutronów) Trwałość jąder zależy od stosunku liczby neutronów do protonów oraz od jego masy. Małe jądra są trwałe jeśli stosunek N:P =~1. Jądra o dużych liczbach masowych są nietrwałe. Jądra zawierające parzystą liczbę nukleonów są bardziej trwałe niż

(…)

… się w jądrze danego atomu. Jest także równa liczbie elektronów atomu.  
7. Co to jest siła jonowa?Siła jonowa - miara występujących w roztworze oddziaływań międzyjonowych, określa wpływ wszystkich obecnych w roztworze jonów na ich zachowanie oraz oddziaływanie z polem elektrycznym.  
8. Czym się różni energia aktywacji od entalpii swobodnej  
Energia aktywacji, najmniejsza energia, jaką muszą posiadać…
… przy stałej objętości i entropii układu
Potencjał chemiczny substancji czystej jest równy jej entalpii swobodnej.  
12. Jak dodanie elektrolitów z jonem wpływa na rozpuszczalność soli?
Sole nie posiadające wspólnego jonu z trudno rozpuszczalną solą
sole posiadające wspólny jon z trudno rozpuszczalną solą;  We wszystkich wymienionych przypadkach mamy do czynienia ze wzrostem siły jonowej roztworu…
… wiązań wodorowych)
-wysoka temperatura wrzenia i wysokie ciepło parowania Budowa : Asocjacja wody - zjawisko łączenia się pojedynczych  cząsteczek związków chemicznych w większe agregaty, nadająca im rozpuszczalność. Determinuje napięcie powierzchniowe. - polarność wody - osłabienie przyciągania elektrostatycznego między jonami, umożliwia rozpuszczanie substancji jonowych. - Solwatacja - proces…
… Celsjusza
Woda zamarzając zwiększa swoją objętość
Lód jest lżejszy niż woda
Woda jest dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego
GRUPA B
1. Ile cząsteczek tlenu jest w 1 dm3, w warunkach normalnych. 6,02 * 1023 -------- 22,4 dm3
x -------- 1dm3
x = 2,6875 dm3
 
2. Co to są i opisać liczby kwantowe:
1) Główna liczba kwantowa (n) - przyjmuje wartości kolejnych liczb naturalnych 1, 2, 3, ... (wg Bhora K, L, M…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz