Cena jako element marketingu-mix

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Cena jako element marketingu-mix - strona 1  Cena jako element marketingu-mix - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 6 Cena jako element marketingu-mix :
Cena stanowi integralną część mieszanki marketingowej
Ustalenie odpowiedniej ceny uzależnione jest od:
Sprecyzowania rynku docelowego
Charakteru produktu
Stopnia powtarzalności produktu w stosunku do istniejących substytutów
Cele strategii cen:
Maksymalizacja sprzedaży
Osiągania założonego poziomu zysku
Utrzymanie dotychczasowej pozycji rynkowej
1 Strategie cenowe oparte na popycie
Odwołują się do wyników badań elastyczności cenowej i dochodowej popytu. Komplementarnie do badań elastyczności mogą być wykorzystywane badania akceptacji cen przez nabywców. Badania te prowadzone są metodą i identyfikują psychologiczną skłonność nabywców do zaakceptowania danej ceny.
Metody ustalania cen na podstawie wyników analizy popytu:
Metoda popytu-minus - polega na ustalaniu ceny finalnej produktu na podstawie analizy elastyczności cenowej. Tak ustalona cena finalna jest podstawą kalkulacji marży na poziomie pokrywającym koszty i zysk, przy założonym maksymalnym jednostkowym koszcie produkcji.
Metoda łańcucha marżowego - punktem wyjścia metody jest ustalenie ceny finalnej (detalicznej) produktu. Następnie ustala się cenę hurtową, a wreszcie cenę producenta.
Metoda progu rentowności - punktem wyjścia metody jest ustalenie wariantów ceny detalicznej oraz ilości sprzedaży w każdym wariancie. Następnie ustala się cenę, którą otrzyma producent przy każdym wariancie ceny detalicznej. Kalkulacja ceny umożliwia określenie wariantów zysku przy wykorzystaniu zdolności produkcyjnych zgodnie z założoną ilością sprzedaży detalicznej.
2 Strategie cenowe oparte na kosztach - zakładają ścisłą korelację pomiędzy cenami a kosztami. Podstawą realizacji strategii cenowych opartych na kosztach jest zasada ekonomiczności działania, zgodnie z którą cena produktu musi zapewnić producentowi i dystrybutorom zwrot poniesionych nakładów kapitałowych na pokrycie kosztów produkcji i sprzedaży oraz osiągnięcia zamierzonego zysku.
Metoda koszt plus - punktem wyjścia metody jest ustalenie kosztów stałych i zmiennych oraz stałej marży zysku
Metoda oparta na analizie punktu krytycznego - analiza punktu krytycznego zmierza do ustalenia poziomu sprzedaży, przy którym całkowity przychód ze sprzedaży będzie co najmniej równy kosztom stałym i zmiennym przy danej cenie. Analiza ta zakłada istnienie liniowych zależności pomiędzy kosztami a sprzedażą oraz przychodem a sprzedażą.
Metoda marży cenowej - ma zastosowanie przy ustalaniu cen przez pośredników handlowych. Punktem wyjścia metody jest ustalenie kosztów jednostkowych. Następnie należy ustalić procent marży na pokrycie kosztów sprzedaży i wygospodarowanego zysku.


(…)

…. Można wyróżnić trzy podstawowe sytuacje:
Sytuacja konkurencji doskonałej - charakteryzuje się mnogością podmiotów występujących na rynku i brakiem możliwości oddziaływania na ceny przez poszczególne podmioty.
Sytuacja niepełnej konkurencji - charakteryzuje się występowanie niewielu podmiotów na rynku. w tych warunkach niektóre przedsiębiorstwa mają możliwość prowadzenia autonomicznej polityki cen…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz