Cele uruchamiania działalności gospodarczej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele uruchamiania działalności gospodarczej - strona 1 Cele uruchamiania działalności gospodarczej - strona 2

Fragment notatki:

CELE URUCHAMIANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przed rozpoczęciem każdej działalności, konieczne jest określenie jej celu. A mianowicie czy została ona zapoczątkowana w celach zarobkowych czy też niezarobkowych (non profi).
Cel musi być określony na samym początku w statucie lub w umowie i musi znajdować się w rejestrze. Czasami jest ona narzucany przez ustawę.
Jeśli działalność jest prowadzona w celach zarobkowych, wówczas zysk dzielony jest między pracowników. Natomiast gdy w celach niezarobkowych - zysk nie jest przeznaczony do podziału, tylko na cele statusowe lub rozwój działalności.
WPISY DO REJESTRÓW Każdy przedsiębiorca ma obowiązek wpisać się do odpowiedniego rejestru:
osoby fizyczne do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez organa gminy,
osoby prawne i nie posiadające osobowości prawnej spółki wpisują się do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS jest jawny: jawność formalna oraz materialna.
Jawność formalna: każdy ma dostęp do danych zawartych w rejestrze, można żądać odpisów, wypisów, zaświadczeń ( z tym, że za dodatkową opłatą).
Jawność materialna: opiera się na dwóch zasadach: prawdziwości (domniemanie, że dane wpisane są prawidłowe) oraz zupełności (2 domniemania: znajomości danych ujawnionych oraz nieznajomości danych nieujawnionych).
Jawność służy ochronie osób trzecich.
FIRMA I PROKURA FIRMA to nazwa przedsiębiorcy.
Zasady prawa firmowego:
jedności - przedsiębiorstwo może mieć tylko jedną firmę (nazwę),
jawności - powinna być ujawniona w rejestrze,
wyłączności - firma przedsiębiorcy powinna odróżniać się dostatecznie od form innych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na tym samym rynku [zakaz wprowadzania w błąd (ani co do osoby przedsiębiorcy, ani co do przedmiotu działalności, ani co do miejsca działalności)]
zasada prawdziwości - firma powinna odzwierciedlać rzeczywisty stan faktyczny. W konsekwencji firma osoby fizycznej powinna zawierać imię i nazwisko, a firma osoby prawnej - jej nazwę, oraz dodatek wskazujący na formę oragnizacyjno-prawną,
zasada ciągłości - przy przekształceniach można zachować dotychczasową firmę,
zasada ogólna - firma nie może być zbyta, nie można jej sprzedać, zapisać w testamencie, ale można upoważnić inną osobę do korzystania z niej, pod warunkiem, że nie wprowadza to w błąd (bardzo często spotykana forma we franchisingu).
PROKURA - jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, który obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.


(…)

… kilku prokurentów: rozdzielność łączna (wszyscy razem powinni działać) i samodzielna (każdy działa osobno).
Prokurę można w każdej chwili odwołać.
1

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz