Cele krajowej strategii rozwoju 2010-2020

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele krajowej strategii rozwoju 2010-2020 - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim notatki są cele strategii rozwoju 2010-2020. Plik zawiera 13 stron.

Informacje zawarte w notatce poruszają kwestie takie jak: układ celowy krajowej polityki regionalnej do 2020 roku, opis celów krajowej polityki regionalnej do 202 roku, budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych.
A także: usprawnienie procesów planowania i realizacji polityk publicznych mających wpływ terytorialny, główne założenia realizacji celów, założenia polityki regionalnej wobec obszarów miejskich.

6 CELE KRAJOWEJ POLITYKI REGIONALNEJ DO 2020 ROKU
6.1 Układ celowy krajowej polityki regionalnej do 2020 roku
Celem strategicznym polityki regionalnej - będącym jednym z kluczowych
elementów osiągania celów rozwoju kraju - jest wzrost, zatrudnienie i spójność w
horyzoncie długookresowym. Jego realizacja wymaga efektywnego wykorzystywania
właściwych dla poszczególnych regionów lub terytoriów potencjałów rozwojowych oraz
wzmocnienia przewag konkurencyjnych przy jednoczesnym usuwaniu barier
rozwojowych23.
Ustala się następujące cele polityki regionalnej do roku 2020:
1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów,
2. Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na
obszarach problemowych,
3. Usprawnianie procesów planowania i realizacji polityk publicznych mających
wpływ terytorialny.
Układ celów KSRR odzwierciedla podstawowe obszary oddziaływania KSRR do 2020 i
tworzy triadę: konkurencyjność - spójność - sprawność, opierającą się na założeniach
przekształcenia sposobu myślenia o roli polityki regionalnej i jej realizacji.
Pierwszy cel polityki regionalnej do 2020 roku dotyczy całego obszaru Polski. W jego ramach
podstawowym kierunkami działań są jak najlepsze wykorzystanie potencjału terytoriów
cechujących się największą zdolnością do kreowania wzrostu gospodarczego oraz budowanie
mechanizmów promocji dyfuzji procesów rozwojowych z biegunów wzrostu przy jednoczesnej
budowie potencjału absorpcyjnego w innych obszarach (model polaryzacyjno-dyfuzyjny).
Cel drugi dotyczy wybranych obszarów charakteryzujących się najsłabszymi w skali kraju
wskaźnikami gospodarczymi, społecznymi, instytucjonalnymi i wyposażenia infrastrukturalnego
i tym samym zagrożonych marginalizacją.
Kierunki działań w ramach celu drugiego obejmują przede wszystkim wsparcie dla przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych i poprawy sytuacji mieszkańców tych obszarów w zakresie dostępu do podstawowych dóbr i usług publicznych mających pierwszorzędne znaczenie rozwojowe w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych.
Cel trzeci ma charakter horyzontalny i obejmuje wszystkie instytucje odgrywające rolę w
prowadzeniu i realizacji polityk publicznych ukierunkowanych terytorialnie. Podstawowymi
kierunkami działań w ramach tego celu są: wzmocnienie systemu koordynacji polityk i działań
ukierunkowanych terytorialnie, wzmocnienie wymiaru strategicznego polityki regionalnej,
zwiększenie efektywności mechanizmów wykonawczych, poprawa jakości planowania i
zarządzania strategicznego.
6.2 Opisy celów krajowej polityki regionalnej do 2020 roku

(…)

… możliwości absorpcji rozwiązań innowacyjnych przez
przedsiębiorstwa i instytucje regionalne,
Przedmiotem polityki regionalnej w zakresie tworzenia innowacji będzie stymulowanie wzrostu gospodarczego metropolii w oparciu o innowacyjne produkty i procesy.
W jej ramach realizowane będą działania dotyczące stymulowania realizacji projektów opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych oraz wspierania wybranych…
… oznaczać będzie w konsekwencji przyspieszenie wzrostu i zwiększenie
perspektyw rozwojowych w skali całej UE.
Polityka rozwoju oddziałuje na konkurencyjność gospodarki przez szereg skoordynowanych
działań podejmowanych w obszarze podstawowych czynników rozwoju takich jak kapitał ludzki i
kapitał społeczny, wyposażenie infrastrukturalne, innowacyjność, badania i rozwój oraz zmiany
instytucjonalne. Działania…
… gospodarki, nauki i kultury oraz wzmacnianiu
roli ośrodków edukacji na poziomie wyższym - tworzących warunki dla gospodarki opartej
na wiedzy,
- wspieraniu rozwiązań integrujących przestrzeń obszarów metropolitalnych w zakresie
zagospodarowania przestrzennego, zbiorowego transportu multimodalnego, usług
komunalnych,
2. Tworzenie warunków dla dyfuzji procesów rozwojowych z ośrodków
wojewódzkich…
… (zapewnienie najwyższych standardów instytucji naukowych i
badawczych, wzmacnianiu roli ośrodków edukacji na poziomie wyższym,) kulturalnych i
symbolicznych (obecność placówek kulturalnych najwyższej rangi, ważne wydarzenia
kulturalne) oraz tworzących warunki dla gospodarki opartej na wiedzy,
- wspieraniu rozwiązań integrujących przestrzeń obszarów metropolitalnych w zakresie
zagospodarowania przestrzennego…
… przez usprawnienia z zakresu
multimodalnego transportu zbiorowego (w tym metro, kolej, lotnisko),
d. wsparcie inwestycyjne i organizacyjne rozbudowy bazy naukowej słuŜącej gospodarce,
e. wsparcie dla rozbudowy infrastruktury i rozwiązań organizacyjnych dla lokalizacji
funkcji gospodarczych, kulturowych i innych.
b) pozostałe ośrodki metropolitalne (Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań,
Konurbacja Śląska, Łódź…
… nie tylko przez modernizację budynków
instytucji publicznych, lecz przede wszystkim przez inwestycje na rzecz zmniejszania
energochłonności gospodarki (przedsiębiorstw),
 poszukiwania i rozwijania regionalnych potencjałów w zakresie pozyskiwania energii z
odnawialnych źródeł i tzw. czystej energii oraz rozwoju technologii w zakresie
energetyki.
 reagowania na zmiany klimatyczne poprzez nakłady na sanację i ochronę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz