Cel procesu zarządzania zasobami ludzkimi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2863
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cel procesu zarządzania zasobami ludzkimi - strona 1 Cel procesu zarządzania zasobami ludzkimi - strona 2 Cel procesu zarządzania zasobami ludzkimi - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 17 stron i porusza zagadnienia takie jak: portfel kompetencji, motywowanie, bodźce materialne, pozamaterialne, efektywność systemu motywacji, aspiracje, teoria A. Maslowa, Griffin, zarządzanie strategiczne, zasady zarządzania strategicznego, podstawowe kierunki działań strategicznych, zarządzanie kadrami, zarządzanie zasobami ludzkimi, mobilizacja, celu integracja strategii personalnych i ekonomicznych, zarządzanie jakością totalną, rekrutacja pracowników, kierowanie działalnością, doskonalenie zasobów ludzkich, system nagradzania, relacje pracownika i przełożonego, poprawa jakości zasobów ludzkich, rynek pracy, rynek edukacji, wspieranie aktywizacji zawodowej, systemy płacowe, płaca zasadnicza, premie, świadczenia, dochody uboczne, emerytury, ubezpiecznia na życie, samochody, opcje na akcje firmy, ubezpieczenie medyczne, subsydiowane posiłki, mieszkania służbowe, pożyczki, ubranie służbowe, płatne urlopy, warunki pracy, nagrody specjalne, konkursy, nagrody za osiągnięcia, programy propozycji pracowniczych, płaca zasadnicza, szczeble techniczne, systemy płac zasadniczych oparte na wartościowaniu pracy, taryfikatory, szerokie kategorie, przedziały płacowe, skale progresji, progresja związana z wynikami, ogólne cechy programów wynagrodzeń zmiennych, rodzaje plac zmiennych, premie indywidualne, płaca zespołowa, gainsharing.

Celem procesu zarządzania zasobami ludzkimi, traktowanego jako strategiczna i operacyjna funkcja, jest budowanie w firmie "portfela kompetencji" poprzez tworzenie nowych umiejętności zawodowych, sieci powiązań i kultury. Jedną z podstawowych funkcji w zarządzaniu organizacją jest motywowanie, czyli wzbudzenie intencji zrobienia czegoś, dotarcia do celu. Funkcjonujący w firmie system motywacyjny to układ czynników, działań i zasad tworzących bodźce kształtujące odpowiednie zachowania pracowników. Chodzi o taki rodzaj zachowań, który pozwala na osiąganie celów organizacji poprzez uzyskanie wyższej efektywności pracy. Stymulowanie do osiągania zamierzonych rezultatów odbywa się poprzez odpowiedni zestaw bodźców materialnych (płace, premie, nagrody pieniężne, dofinansowania, zniżki w opłatach itp.) i pozamaterialnych (pochwały, wyróżnienia, odpowiednie warunki pracy, prawidłowe stosunki międzyludzkie, prawidłowy rozdział zadań, atrakcyjność zajęć, wysoki stopień swobody itp.). Efektywność stosowanego w przedsiębiorstwie systemu motywacyjnego wymaga, aby oba rodzaje bodźców :
        zostały umiejętnie połączone - same zachęty materialne nie są wystarczające do pełnego zaspokojenia potrzeb i rozwoju pracowników, skuteczność zachęt niematerialnych wzrasta z kolei pod warunkiem zapewnienia prawidłowej motywacji ekonomicznej;
        wzmacniały jednocześnie te same zachowania i efekty działań;
        posiadały dla odbiorcy (pracownika) dużą subiektywną wartość;
        zaspokajały potrzeby pracowników i jednocześnie sprzyjały realizacji misji i wizji przedsiębiorstwa.
Należy w tym miejscu podkreślić, że efektywność systemu motywacji określana jest przez stopień zbieżności pomiędzy oczekiwaniami pracownika a tym, co może on uzyskać od istniejącego systemu, jeżeli postępuje zgodnie z przyjętymi regułami.
Zachowanie powyższej relacji wymaga jasnego określenia zasad systemu motywacyjnego, konsekwentnego ich przestrzegania, stałego rozpoznawania oczekiwań podwładnych i dostosowywania do nich odpowiednich narzędzi motywacyjnych. W tym przypadku korzystne jest skorzystanie z pomocy TGC HR Advisers, która opierając s

(…)

…, doprowadziły do tego, że firmy kładą coraz większy nacisk na pracę zespołową. Tworząc zespoły formalne lub grupy nieformalne, w których efektywna komunikacja ma bezpośredni wpływ na wzrost performance, pracownicy zachęcani są do wspólnego działania oraz do zastąpienia priorytetów osobistych wspólnymi celami większej grupy.
Process Reengineering, zapoczątkowany przez Hammera i Champy'ego oraz Total Quality
… są ludzie. O wynikach przedsiębiorstwa decydują nie tylko zasoby kapitałowe i zaawansowane technologie, ale przede wszystkim doskonale przygotowany i ukierunkowany zespół pracowników. Wierzymy w potencjał występujący w każdym człowieku i w potencjał organizacji.
 
Strategia organizacji, jej cele i zadania są realizowane przez ludzi. To oni tworzą firmę i uczestniczą w jej życiu. Od tego kim są, co robią…
…, że w większości organizacji uzgodniona jest stawka za daną pracę zanim pracownik ją wykona. Płaca zasadnicza jest zatem określana w oczekiwaniu pewnego poziomu performance jaki ma osiągnąć pracownik, nie jest wyznaczana po fakcie, gdy wyniki są znane i można je ocenić. Jest to istotna różnica pomiędzy płacą zmienną, która stanowi wynagrodzenie za osiągnięcia przeszłe i w związku z tym jej wysokość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz