Cechy prawa administracyjnego - Prawo prywatne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy prawa administracyjnego - Prawo prywatne - strona 1 Cechy prawa administracyjnego - Prawo prywatne - strona 2 Cechy prawa administracyjnego - Prawo prywatne - strona 3

Fragment notatki:

Cechy prawa administracyjnego Prawo administracyjne jako prawo ochrony dobra wspólnego. nawiązuje do podziału Ulpianowskiego na prawo prywatne i publiczne
pr. cywilne - ochrona prywatnych i indywidualnych interesów
pr. publiczne - w tym administracyjne - najważniejsza jest ochrona dobra wspólnego (interesu publicznego ponad jednostkowego) np. prawo o ruchu drogowym, przepisy przeciwpożarowe, pr. budowlane
państwo znajduje równowagę pomiędzy interesami jednostki a ogółu
pr. administracyjne służy interesowi indywidualnemu (ekonomicznemu, dóbr osobistych) i ponad jednostkowemu - dobra wspólnego (np. stan środowiska, dobra zabudowa przestrzenna, bezpieczeństwo na drodze)
interes indywidualny jest chroniony w sytuacji, kiedy jest w zagrożeniu, jest prawo skargi do sądu (np. na złe zagospodarowanie przestrzenne), obywatelom przyznaje się środki prawne na wypadek, kiedy obywatel stwierdzi, że jego interes prawny został naruszony.
Jako ius cogens klasyczny podział prawa na ius dispositivi i ius cogens
ius dispositivi - te normy prawa, co do których treści i rozwiązań i skutków w granicach przez te normy dopuszczanych adresaci normy mogą się sami układać np. treść zawieranej umowy, ustawodawca dopuszcza samodzielne kształtoa\wanie swojej sytuacji prawnej przez obywateli
ius cogens - prawo bezwzględnie obowiązujące, co do zasady strony nie mogą zmienić, przekształcić, same się ułożyć, ale muszą dokładnie i bez reszty wypełnić to, co wynika z normy prawnej - wiąże w całości bezwzględnie bez możności samodzielnego ukształtowania skutków prawnych, np. pozwolenie na budowę, ustawowe warunki wydania pozwolenia na budowę, ktoś, kto ma działkę budowlaną i ma pozwolenie, jak ją sprzeda, pozwolenie przechodzi na kupującego, pod warunkiem potwierdzenia go przez organ administracyjny.
Jako prawo powszechne regulacje tego prawa adresowane są do wszystkich podmiotów prawa, a krąg adresatów związany jest ze stanem faktycznym, z którym jest związana dana norma prawna
krąg adresatów wyznacza stan faktyczny, np. kierujący pojazdem, wszyscy właściciele
jeżeli krąg adresatów wyznaczony jest ze względu na cechę inną niż stan faktyczny, to nie jest to norma prawa powszechnego, są to normy organizacyjne, np. do pracowników, wojewodów, urzędników, ministrów
Jako prawo, którego stosowanie, kontrola oraz przestrzeganie ma charakter niesporny w systemie prawa dla materialnego pr. administracyjnego bardzo istotne jest występowanie dwóch kategorii norm
NPA P - s - t - o - s - o - w - a - n - i - e -- p - r - a - w - a - D A -------- Syt. pr. - upr./obow.
kontrola realizacji
NPA P ----------------------------------------------- Syt. pr. - upr./obow. - NPA

(…)

… realizacji: między obywatelem, a organami nie ma sporu, postępowanie niesporne w sądzie.
Jako prawo obywatelskie
prawo administracyjne materialne - prawo kierowane do podmiotów organizacyjnie nie podporządkowanych organom administracji publicznej
pierwotnymi adresatami są obywatele, ich organizacje
wtórnymi są organy administracji publicznej o tyle o ile prawo przyznaje im kompetencje, np. pozwolenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz