Cechy fizyko-mechaniczne materiałów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cechy fizyko-mechaniczne materiałów - strona 1 Cechy fizyko-mechaniczne materiałów - strona 2 Cechy fizyko-mechaniczne materiałów - strona 3

Fragment notatki:

  1  CECHY FIZYKO-MECHANICZNE MATERIAŁÓW    CECHY FIZYCZNE    1. GĘSTOŚĆ    Jest to stosunek masy próbki do jej objętości absolutnej (bez porów)    v m = γ     [Mg/m 3], [g/cm3], [kg/m3]    gdzie:  m  – masa próbki w Mg, kg, g              v  – objętość próbki w m 3, cm3    2. GĘSTOŚĆ POZORNA  Jest to stosunek masy próbki do jej objętości łącznie z porami  o v m = ρ     [Mg/m 3] , [g/cm3], [kg/m3]  gdzie:  m  – masa próbki w Mg, kg, g    vo  - objętość próbki łącznie z porami, w m 3, cm3    3. GĘSTOŚĆ NASYPOWA  Jest to stosunek masy próbki do jej objętości. Dotyczy ona materiałów ziarnistych – kruszyw.  Uwzględnia porowatość ziaren oraz przestrzeni międzyziarnowych.    4. SZCZELNOŚĆ  Określa  ona  jaka  część  całej  objętości  materiału  przypada  w  procencie  na  samą  masę  materiału.  100 ⋅ = γ ρ s     [%]      5. POROWATOŚĆ  Porowatość określa jaka część całej objętości w procencie przypada na pory.    p = (1 – s) · 100    [%]  6. WILGOTNOŚĆ  Wilgotność jest to stan zawilgocenia materiału w chwili badania i określa się ją jako stosunek  masy wody zawartej w próbce do masy materiału suchego.  100 ⋅ − = s s w m m m w     [%]  gdzie:   mw  – masa próbki wilgotnej w g  ms  – masa próbki wysuszonej w g            2  7. ZAWILGOCENIE SORPCYJNE  Jest  to  zdolność  do  zawilgocenia  materiału  spowodowana  wchłanianiem  przez  ten  materiał  pary wodnej z powietrza w określonej temperaturze i przy określonej wilgotności powietrza.  Oblicza się ze wzoru jak w p. 6.  8. HIGROSKOPIJNOŚĆ  Wilgotność higroskopijna jest to zawilgocenie spowodowane pochłonięciem przez materiał z  powietrza  określonej  ilości  pary  wodnej,  w  warunkach  określonej  temperatury  powietrza  i  wilgotności względnej powietrza równej 97±3%. Oblicza się ją jak w p. 6.  9. NASIĄKLIWOŚĆ  Jest to zdolność wchłaniania przez materiał wody przy ciśnieniu atmosferycznym. ZaleŜy ona  od ilości porów i ich charakteru, tzn. obecności połączeń i moŜliwości przenikania wody do  wnętrza  materiału.  RozróŜnia  się  trzy  rodzaje  nasiąkliwości:   masową ,   objętościową   i  względną .  9.1. Nasiąkliwość masowa  Określa  stosunek  masy  wody  zawartej  w  nasiąkniętej  próbce  materiału  do  masy  próbki  w  stanie suchym. Nasiąkliwość masową oblicza się ze wzoru:  100

(…)

… na ściskanie oblicza się ze wzoru:
P
Rc = c [MPa]
A
gdzie: Pc – siła statyczna niszcząca, N
A – powierzchnia ściskana, m2
2. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIA
Jest to największe napręŜenie, jakie wytrzymuje próbka materiału podczas rozciągania.
Oblicza się ją ze wzoru:
P
Rr = r [MPa]
A
gdzie: Pr – siła statyczna niszcząca (rozrywająca), N
A – pierwotny przekrój poprzeczny próbki, m2
5
3. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PRZY ZGINANIU
Jest to napręŜenie określone stosunkiem momentu zginającego M do wskaźnika
wytrzymałości przekroju W. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu oblicza się ze
wzoru:
Rg =
M
W
[MPa]
gdzie: M – moment zginający, Nm
W – wskaźnik wytrzymałości przekroju, m3
4. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE
Określa się ją stosunkiem siły ścinającej próbkę do jej przekroju:
P
R s = s [MPa]
A
5. TWARDOŚĆ
Twardość materiału…
… (bezwładność termiczna przegrody jest cechą korzystną).
19. CIEPŁO WŁAŚCIWE
Jest to ilość ciepła w J potrzebna do ogrzania 1 kg materiału o 1o. Wylicza się je ze wzoru:
Q
[J/kg·K]
c=
m(t 2 − t1 )
gdzie: Q – ilość ciepła potrzebna do ogrzania materiału o 1o
m – masa materiału w kg
20. ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA
Rozszerzalność cieplna materiałów jest cechą polegającą na zmianie wymiarów (długości,
względnie objętości) pod wpływem zmian temperatury. Zdolność materiału do zmian
4
liniowych i zmian objętości określa współczynnik rozszerzalności liniowej α i współczynnik
rozszerzalności objętościowej β. Współczynnik rozszerzalności liniowej α jest to średni
przyrost długości przypadający na jednostkę pierwotnej długości lo i na 1 K ogrzania:
∆l
α=
l o ⋅ ∆t
gdzie: ∆l – przyrost długości próbki, mm lub cm
lo…
…. UDARNOŚĆ
Zdolność materiału do przejęcia nagłych uderzeń. Odporność na uderzenie.
To odporność na działanie trójosiowych napręŜeń dynamicznych. Miarą udarności jest
wartość energii koniecznej do zniszczenia próbki obciąŜonej udarowo.
na podstawie:
Domin T.: Materiały budowlane. Podręcznik dla studentów wyŜszych szkół technicznych,
Politechnika Krakowska, Kraków, 1992.
6

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz