Budzetowanie kosztów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1932
Wyświetleń: 5026
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budzetowanie kosztów - strona 1 Budzetowanie kosztów - strona 2 Budzetowanie kosztów - strona 3

Fragment notatki:


Budżetowanie  kosztów  dr Bogusława Bek-Gaik  Budżetowanie (planowanie)  kosztów   Budżetowanie  - zorganizowany sposób prowadzenia działalności  składającej się na określone zadania i etapy budowy budżetu.   Przebieg procedury budżetowania:  1. Ilość etapów w procesie budżetowania.  2. Zakres prac składających się na poszczególne etapy budżetowania.  3. Źródła informacji jakimi możemy dysponować przygotowując  odpowiednie budżety.  4. Harmonogram procesu budżetowania.  5. Odpowiedzialność poszczególnych komórek (kierowników) za  przygotowanie poszcze­gólnych budżetów.  6. Przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami w  strukturze organiza­cyjnej firmy.  7. Wzory sprawozdań poszczególnych budżetów sporządzanych w  firmie.  Budżetowanie działalności       Budżetowanie — procedura zapewniająca efektywne  zagospodarowanie zasobów  (z reguły ograniczonych) jakimi dysponuje przedsiębiorstwo.     Cel — takie zagospodarowanie zasobów, które przede wszystkim  zapewni osiągnięcie celów finansowych firmy — wzrost wartości  firmy.     Przyjęcie budżetu do realizacji = akceptacja przez zarząd  przedsiębiorstwa.  Budżetowanie a planowanie   budżety są oparte na tym, co zostało już zaplanowane   w planach są uwzględniane wszystkie aspekty dotyczące zarówno  przedsiębiorstwa, jak i otoczenia   budżety — aspekty finansowe   budżetowanie koncentruje się na zapewnieniu osiągania celów  finansowych  Budżetowanie    Budżetowanie — narzędzie systematycznego zarządzania.  Określenie odpowiedzialności za wyniki i koszty, sprawne procedury  planowania, monitorowanie i analizy wyników pozwalają efektywnie  kontrolować działalność przedsiębiorstwa.  Budżetowanie:   określenie odpowiedzialności za zasoby   wyznaczenie celów firmy   stworzenie procedury działania   kontrola i analiza wyników     Cele budżetowania  1. Zapewnienie realizacji celów całej organizacji.  2. Mobilizowanie do okresowego planowania.  3. Określenie zapotrzebowania zasobów materialnych i finansowych  dla realizacji planowanych zadań.  4. Uwzględnienie implikacji finansowych planowanych zadań.  5. Dokonanie wyboru najbardziej efektywnych środków realizacji celów  długoterminowych i krótkoterminowych.  6. Koordynacja działań różnych komórek oraz placówek występujących  w przedsiębiorstwie.  7. Motywowanie osób odpowiedzialnych (kierowników i podwładnych)  za poszczególne budżety do realizacji.  8. Kreowanie świadomości głównie w zakresie kosztów prowadzonej  działalności.  9. Monitoring i kontrola efektów realizacji planów. 

(…)


produkcji
(koszty wydziałowe)
RKP
Koszty zmienne
nieprodukcyjne
koszty
zmienne
Koszty stałe
produkcyjne
(niekontrolowane wydz.)
Koszty
stałe
Koszty stałe
nieprodukcyjne
(niekontrolowane)
Koszty zmienne
indywidualne
RKP - rachunek kosztów pełnych
RKZ - rachunek kosztów zmiennych
W. Krawczyk, B. Bek-Gaik, M. Łada Cieślak: Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, ART-TEKST, Kraków 2001, s. 92
Rachunek kosztów pełnych


Rachunek kosztów pełnych (rzeczywistych) wykształcił
się historycznie jako pierwszy. Podstawową cechą tego
rachunku kosztów był dokonany w nim podział
rzeczywistych kosztów całkowitych przedsiębiorstwa na
koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.
Wycena wytworzonych wyrobów odbywa się na
poziomie kosztów pełnych, co oznacza, że składają się
one z kosztów bezpośrednich i pośrednich. Tak więc
koszt jednostkowy wyrobów odzwierciedla pełne zużycie
czynników produkcji, jakie nastąpiło w związku z jego
wytworzeniem. Drugą cechą rachunku kosztów pełnych
jest rozliczenie kosztów pośrednich na produkty.
Rachunek kosztów pełnych
Rachunek kosztów pełnych tworzy następujący zestaw
informacji:
 koszty bezpośrednie produktów i usług,
 koszty pośrednie (wydziałowe, ogólnozakładowe) —
rozliczane…
… poziomu wielkości produkcji.
Można wymienić następujące cechy rachunku kosztów zmiennych:
 koszty całkowite przedsiębiorstwa dzielone są na koszty stałe i
zmienne,
 koszty podmiotów wewnętrznych agregowane są również
zgodnie z ich charakterem zmienności względem stopnia
wykorzystania zdolności produkcyjnych,
 wyroby gotowe i produkcja niezakończona wyceniane są tylko w
kosztach zmiennych wytworzenia…
… materiałów bezpośrednich
I kw
Produkt X
Wymagana ilość jednostek wyrobu A
Cena jednostkowa A
Koszt materiału A
Wymagana ilość jednostek wyrobu B
Cena jednostkowa B
Koszt materiału B
Ogółem produkt X
Razem koszt materiału
II kw
III kw
IV kw
Rok
Budżet kosztów bezpośrednich

Podstawą budżetowania kosztów płac
bezpośrednich są normy czasu pracy,
stawki płac. Normami objęty jest czas
pracy bezpośrednio…
… zmiennych
Koszty stałe przedsiębiorstwa mogą być grupowane w jednolitym
bloku lub z wyodrębnieniem w nim np. kosztów stałych: produkcji,
zarządu i sprzedaży,
 kryterium oceny rentowności jednostkowej wyrobu jest jednostkową
marżą brutto, stanowią nadwyżkę ceny sprzedaży nad kosztami
zmiennymi własnymi wyrobu,
 koszty stałe przedsiębiorstwa obciążają wynik finansowy jako koszty
okresu,
 rozliczenie kosztów świadczeń wewnętrznych dokonywana jest na
poziomie kosztów zmiennych,
 grupowane dla podmiotów wewnętrznych (podstawowych) koszty
stałe nie są rozliczane na produkty, lecz przenoszone do rachunku
wyników,
 wynik okresu przedsiębiorstwa jest różnicą między globalną marżą
brutto a kosztami stałymi danego okresu.
Metody wyodrębniania kosztów
stałych i kosztów zmiennych
Metoda księgowa
 Metody…
… docelowych (ang.
Target Costing)
 Rachunek kosztów cyklu życia produktów
Kaizen Costing

Rachunek kosztów działań założenia
Proces jest zbiorem wzajemnie powiązanych działań,
wykonywanych w celu przetworzenia stanu wejściowego w
określony stan wyjściowy.
Działanie jest zorganizowaną i celową pracą wykonywaną w
przedsiębiorstwie, podczas której wykorzystywane są zasoby
przedsiębiorstwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz