Budżet państwa, procedura budżetowa, funkcje i zasady budżetu państwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4718
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa, procedura budżetowa, funkcje i zasady budżetu państwa - strona 1 Budżet państwa, procedura budżetowa, funkcje i zasady budżetu państwa - strona 2 Budżet państwa, procedura budżetowa, funkcje i zasady budżetu państwa - strona 3

Fragment notatki:

System budżetowy
Budżet państwa
Budżet państwa jest podstawowym ogniwem finansów publicznych. W budżecie państwa gromadzona jest i dzielona największa część funduszy publicznych.
1688- rok uznawany za „narodziny budżetu”, uchwalenie Bill of Rights parlament angielski zyskał prawo nakładania podatków oraz prawo do decydowania o wielkości i przeznaczeniu wydatków.
1768- pierwszy polski budżet
Państwa unitarne:
-budżet państwa
-budżet jednostek samorządu terytorialnego
Państwa federalne:
-budżet państwa
-budżet jednostek samorządu terytorialnego
-budżet federalny
Budżet państwa jest:
-podstawowym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki państwa, uchwalanym na okres roku budżetowego (zwykle pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
-funduszem scentralizowanych środków pieniężnych gromadzonych i rozdzielanych w ciągu roku, w związku z realizacją zadań państwa
-aktem normatywnym najwyższej rangi, ponieważ uchwalany jest w formie ustawy
Budżet jest szczególnym planem finansowym, bo uchwalanym za pomocą ustawy.
Budżet jest aktem prawnopolitycznym. Odzwierciedla cele i założenia polityki społecznogospodarczej państwa w danym okresie i jest głównym narzędziem ich realizacji. Znajduje się w nim odzwierciedlenie poglądów politycznych odnośnie interwencjonizmu gospodarczego, wyrównania dysproporcji w dochodach ludności, zaspokajania potrzeb społecznych.
Budżet stanowi podstawę wykonywania władzy wykonawczej (rząd). Upoważnia ją do gospodarowania funduszami pieniężnymi. Uchwalenie budżetu, a następnie przyjęcie sprawozdania z jego wykonania- akt politycznego zaufania władzy ustawodawczej do rządu.
Na podstawie ustawy o finansach publicznych budżet państwa można określić jako plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, uchwalany w ramach ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego, zwanego „rokiem budżetowym”.
Wyjątek: prowizorium budżetowe (uchwalane w wyjątkowych okolicznościach np. klęska żywiołowa)
Jest to tymczasowy, przejściowy plan finansowy, w którym dochody i wydatki są ujęte w okresie krótszym niż rok. Prowizorium traci moc z chwilą uchwalenia ustawy budżetowej.
Procedura budżetowa
W zakresie państwa, ale trzeba wiedzieć, że procedura dotyczy też jednostek samorządu terytorialnego (chociaż inna podstawa- ustawa o finansach publicznych, w wypadku państwa- konstytucja).
Procedura przygotowywania projektu budżetu, uchwalania budżetu, wykonywanie budżetu, kontrola wykonywania budżetu- cztery etapy procedury budżetowej.
Opracowywanie budżetu państwa.
W formie ustawy budżetowej


(…)

… ustawy budżetowej (nie może odrzucić- to jest to odstępstwo).
Prezydent nie ma prawa do veta, za to może się zwrócić do TK przed podpisanie ustawy budżetowej bądź ustawy o prowizorium budżetowym (z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją, TK ma 2 miesiące- by ustawa mogła jak najwcześniej wejść w życie).
Kompetencja prezydenta do skrócenia kadencji sejmu- 14 dni od momentu kiedy parlament…
…).
Funkcje budżetu państwa
Ekonomiczne: alokacyjna, redystrybucyjna (rozdzielcza), stabilizacyjna, fiskalna (skarbowa), ewidencyjno-kontrolna, kredytowa.
Polityczne: ustrojowa, demokratyczna, prawna
Funkcja alokacyjna- budżet państwa jest narzędziem alokacji części zasobów w gospodarce na dobra prywatne i publiczne. Proces dzielenia zasobów na dobra prywatne i publiczne, ustalenia struktury dóbr publicznych…
… Prezydentowi do podpisu. W przeciwnym razie Prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Wykonaniem budżetu kieruje RM, część uprawnień ma Minister Finansów oraz dysponenci części budżetu. Po zakończeniu roku finansowego sporządzane jest sprawozdanie z wykonania budżetu które po uchwaleniu RM przekazywane jest Sejmowi nie później niż do 31 maja roku następnego po upływie roku budżetowego…
….
Dywidendy- wpłaty z zysków przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz dywidendy z tytułu posiadania przez Skarb Państwa akcji i udziału w spółkach.
Wpłata z zysku NBP- zyska banku centralnego, wypracowanego w roku poprzednim, pomniejszoną o odpisy na fundusze tego banku. Jednorazowa wpłata z zysku NBP do budżetu następuje po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego banku…
… w jednej jednostce klasyfikacji budżetowej, a zwiększenie w innej. Kolokwialnie- przesuniecie środków. Kwota zwiększenia musi odpowiadać kwocie zmniejszenia.
Tylko pomiędzy działami i częściami. Nie można pomiędzy działami, a częściami.
Jest to krok wstecz. Kiedyś w ramach określonego procentu można było dokonywać przeniesień bez wspomnianych ograniczeń.
Instytucja przeniesień ma urealnić budżet…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz